Statut

 

STATUT
SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 8

im. Miłośników Ziemi Śląskiej

w Rudzie Śląskiej

 

Spis treści

Rozdział  1        Przepisy definiujące …………………………………………………………………..  2

Rozdział  2.       Nazwa Szkoły i inne informacje o Szkole………………………………………..….. 2

Rozdział  3        Cele i zadania szkoły. …………………………………………………………….…… 4

Rozdział  4        Organy Szkoły …………………………………………………………………………12

Rozdział  5        Sprawy sporne …………………………………………………………………………19

Rozdział  6        Bezpieczeństwo uczniów ……………………………………………………………..20

Rozdział  7        Organizacja pracy szkoły …………………………………………………………..…24

Rozdział  8        Dyżury nauczycieli ……………………………………………………………….….…27

Rozdział  9        Biblioteka szkolna …………………………………………………………………….. 28

Rozdział 10       Świetlica i stołówka szkolna …………………………………………………………..29

Rozdział 11       Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole ………………………………….30

Rozdział 12       Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły ……………………………………………….. 33

Rozdział 13       Rodzice  w szkole – zasady współpracy ………………………………………….…40

Rozdział 14       Uczniowie w szkole, ich prawa i obowiązki ……………………………………….…42

Rozdział 15       Nagrody i kary …………………………………………………………………………. 43

Rozdział 16       Wewnątrzszkolny System Oceniania ………………………………………………… 46

Rozdział 17       Klasyfikacja………………………………… ……………………………………………56

Rozdział 18       Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego …………….. 61

Rozdział 19       Postanowienia końcowe ……………………………………………………………… 62

 

 

 

 

Podstawy prawne

 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe [Dz.U. 2017 poz. 59]
·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

(Dz.U. 2017 poz. 60)

 

 

 

 

Rozdział 1. Przepisy definiujące

 

 • 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 8   w Rudzie Śl.;
 2. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 3. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 8 w Rudzie Śl.;
 4. Dyrektorze, wicedyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego
  i Radzie Rodziców
  – należy przez to rozumieć organy działające w Szkole.
 5. Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów.
 6. Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole.
 • Organie prowadzącym Szkołę – należy przez to rozumieć Miasto Ruda Śl.
 1. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą lub Kuratorze – należy przez to rozumieć Kuratorium Oświaty w Katowicach
 2. Poradni psychologiczno-pedagogicznej – należy przez to rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną pomoc.

 

Rozdział 2. Nazwa Szkoły i inne informacje o Szkole

 • 2
 1. Szkoła nosi   nazwę:   Szkoła   Podstawowa   nr  8 im. Miłośników Ziemi Śląskiej  w  Rudzie Śląskiej
 2. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ul. Głównej 1
 3. Szkole imię nadała Rada Miasta w Rudzie Śl. uchwałą nr PR.0007.154.2017 z dnia 19.10.2017 roku w sprawie nadania imienia.
 4. Szkoła jest szkołą publiczną, ośmioletnią.
 • 3
 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Ruda Śląska.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest  Śląski  Kurator Oświaty w Katowicach.
 3. Szkoła jest jednostką organizacyjną i działającą w formie jednostki budżetowej.
 4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.
 • 4
  1. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał.
  2. Uroczystościami Szkoły są:
 1. Inauguracja roku szkolnego;
 2. Ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły;
 3. Dzień Edukacji Narodowej;
 4. Święto Szkoły
 5. Zakończenie roku szkolnego.
 6. Do uroczystości, podczas których obowiązuje pełny ceremoniał szkolny, należą:
 7. Rocznica Odzyskania Niepodległości;
 8. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja;
 9. Uroczysty apel z okazji Święta Szkoły;
 10. Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych;
 11. Uroczyste Rozpoczęcie i Zakończenie Roku Szkolnego.
 12. Na uroczystościach tych uczniów obowiązuje odświętny strój, a porządek akademii i apeli przedstawia się następująco:
 13. Odśpiewanie hymnu państwowego;
 14. Część oficjalna;
 15. Część artystyczna.
 16. Podczas śpiewania hymnów uczniowie zachowują powagę. Odśpiewanie hymnu państwowego jest zaszczytem, ale i obowiązkiem, stąd uczniowie winni się wykazać bardzo dobrą znajomością całych tekstów i artykułować je z szacunkiem i świadomością, iż składają hołd narodowej i szkolnej tradycji.
 17. Podczas uroczystości Ślubowania Klas Pierwszych uczniowie składają ślubowanie.
 18. Ceremoniał szkolny obowiązuje również podczas uroczystości i apeli ogłoszonych przez władze państwowe w trybie nagłym z powodu ważnych wydarzeń w życiu narodu.
 19. Uczniowie, podobnie jak inni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, winni przestrzegać przepisów Konstytucji RP, dotyczących szczególnej ochrony symboli narodowych – polskiej flagi i godła. W pomieszczeniach, gdzie one się znajdują, uczniowie nie noszą nakryć głowy. Słowom hymnu państwowego oraz szkolnego należy okazać szacunek i podczas ich wykonywania zachowywać się z powagą i godnie. Uczniowie nie powinni też pozwalać innym na bezczeszczenie i lekceważenie narodowej symboliki, pamiętając, iż ślubowali ją chronić i szanować.
 20. W Szkole uczniów obowiązuje strój: czysty, schludny, skromny i niewyzywający, bez oznaczeń i symboli klubów piłkarskich. Jeżeli pracownik szkoły zwróci uwagę uczniowi na niestosowny strój, uczeń zobowiązany jest zmienić strój począwszy od następnego dnia nauki.
 21. Strój galowy – biała koszula, spodnie i spódniczka w jednolitym ciemnym kolorze, o długości nie krótszej niż do kolan obowiązuje w dniach: uroczystości szkolnych wymienionych w pkt 5 i 6;
 22. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej etnicznej,
  językowej i religijnej poprzez organizowanie uroczystości szkolnych i narodowych, eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych.

 

 

 

Rozdział 3. Cele i zadania Szkoły

 • 5
 1. Celem nadrzędnym Szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych zainteresowań i predyspozycji psychofizycznych, w oparciu o wartości oparte na dobru; przygotowanie do życia w nowoczesnym społeczeństwie przy jednoczesnym uświadamianiu, jak wielką wartość stanowi tradycja, którą winno się szanować i współtworzyć.
 2. Celem działalności Szkoły jest współpraca z rodzicami uczniów i ich zaangażowanie do współdziałania w procesie dydaktyczno-wychowawczym a także uwzględnianie woli rodziców w procesach wychowawczych.
 3. Celem działalności Szkoły jest również stworzenie w szkole warunków przyjaznych uczniom i zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, wychowania i opieki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wychowanie patriotyczne.
 4. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania, potencjał i potrzeby rozwojowe, edukacyjne, a także ich możliwości psychofizyczne oraz czynniki środowiskowe mające wpływ na funkcjonowanie uczniów w środowisku szkolnym.
 5. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności oraz inne zasady i wartości wynikające z treści programowych dotyczących wychowania i profilaktyki.
 6. Szkoła realizuje prawo każdego ucznia do kształcenia, wychowania, opieki odpowiedniej do wieku i rozwoju, uwzględniając zasady bezpieczeństwa oraz ochronę i promocję zdrowia.
 7. Zadaniem Szkoły jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, wychowania i rozwijania praktycznych umiejętności. Zadania te stanowią wzajemnie uzupełniające się równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.
 8. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia. Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.
 9. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności      innych osób;

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu            społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 1. Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom:
 2. wprowadzanie w świat nauki przez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,
 3. naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,
 4. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań,
 5. dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,
 6. rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych, itp.)
 7. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
 8. traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
 9. rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej,
 10. poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

11.W Szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności, wykorzystując zdobywaną wiedzę,
aby lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele
stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

 1. planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę,
 2. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,
 3. efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania z poszanowaniem obowiązujących norm,
 4. rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
 5. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
 6. wykorzystywania w  praktyce  zdobytej   wiedzy  oraz  tworzenia  potrzebnych doświadczeń i nawyków,
 7. rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
 8. przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych – zastosowanie wybranych technik mediacyjnych.
 9. Szkoła w swojej   pracy  wychowawczej,   wspierając  w  tym  zakresie   obowiązki rodziców, zmierza do tego, aby uczniowie w szczególności:
 10. znajdowali w Szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym),
 11. rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
 12. mieli świadomość życiowej użyteczności, zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie,
 13. stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, umiejętnie godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych,
 14. poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągania wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
 15. uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, w szacunku dla dziedzictwa kulturowego i postaw patriotycznych,
 16. przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
 17. kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.
 18. Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą w sprawach wychowywania i kształcenia dzieci i młodzieży.
 19. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
 20. Szkoła realizuje cele edukacyjne, zadania Szkoły i treści programowe w zakresie i na zasadach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 21. W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła w szczególności:
 22. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły,
 23. pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia,
 24. działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez kulturalnych, imprez sportowych, olimpiad i konkursów,
 25. zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści wymagań podstawy programowej i programów nauczania dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości rozwoju ucznia.
 26. Szkoła zatrudnia nauczycieli    posiadających    kwalifikacje    wymagane    w    odrębnych przepisach.
 27. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie szkolnych planów nauczania.
 28. W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności:
 29. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad, określonych w Ustawie i przepisach do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów,
 30. upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,
 31. kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),
 32. sprzyja zachowaniom proekologicznym i promuje zachowania prozdrowotne,
 33. wdraża i wspiera działalność wolontariatu,
 34. umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 35. szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,
 36. budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i środowiska, wdraża do dyscypliny i punktualności,
 37. wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka,
 38. realizuje programy wzmacniające pożądane społecznie postawy uczniów,
 39. wzmacnia rozwój empatii oraz działań związanych z niesieniem pomocy we wszelkich wymiarach działalności uczniów.
 40. rozbudza potrzeby uczestniczenia w kulturze i czerpania z niej w celach rozwoju duchowego,
 41. diagnozuje i rozpoznaje potrzeby wychowawcze i profilaktyczne,
 42. ewaluuje i monitoruje efekty działalności wychowawczo-profilaktycznej.
 43. Szkoła udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie. Zadania te wypełniają wszyscy nauczyciele, a szczególnie wychowawcy we współpracy w zależności od potrzeb z radą rodziców, samorządem uczniowskim oraz innym organizacjami, instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz udzielania pomocy rodzinie.

21 Szkoła zapewnia, w miarę posiadanych środków, wsparcie materialne uczniom z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych lub niezaradności życiowej. Pomoc materialna, udzielana na wniosek rodziców lub wychowawcy, we współpracy z Radą Rodziców, może mieć formę:

a)zbiórki przyborów szkolnych, odzieży,

b)dofinansowania do wycieczki,

c)dofinansowania posiłków,

 1. d) innych niezbędnych form nieprzewidzianych statutem.
 2. Uczniowie są objęci systemem zapomóg przy współudziale instytucji pozaszkolnych. Pomoc udzielana uczniom obejmuje następujące formy:
 3. a) pomoc o charakterze motywacyjnym,
 4. b) pomoc materialna o charakterze socjalnym,
 5. c) wyrównywanie szans edukacyjnych.
 6. Uczniowi wychowującemu się w rodzinie, której przyznano zasiłek celowy w związku ze stratami poniesionymi w wyniku żywiołu przysługuje jednorazowa pomoc w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz wyjazdu terapeutyczno – edukacyjnego poza teren objęty skutkami żywiołu. Szczegółowe warunki udzielania w/w form pomocy określają odrębne przepisy.

 

 • 6
 1. Szkoła   realizuje   cele   i   zadania   określone   w   ustawie,   prowadząc   działalność   dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
 2. Zadaniem szkoły jest podjęcie niezbędnych działań w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.
 3. Działania te dotyczą w szczególności następujących celów:
 1. dążenia do wzrostu efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;
 2. organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki przyjaznych każdemu dziecku zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami;
 3. tworzenia optymalnych warunków do rozwoju i aktywności uczniów;
 4. współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym opartej na zasadach partnerstwa, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami oraz w celu wzajemnego rozwoju;
 5. zarządzania Szkołą w celu jej rozwoju, dążeniu do rozwoju szkoły jako organizacji uczącej się, zgodnie z zasadami demokracji oraz w duchu poszanowania praw wszystkich członków społeczności szkolnej.
  1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w szkolnym zestawie programów nauczania, programie wychowawczo-profilaktycznym dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.
  2. Celami i zadaniami Szkoły są:
 6. zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie realizacji szkolnych planów nauczania;
 7. zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 8. realizowanie programów nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego;
 9. realizowanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów;
 10. umożliwianie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz do dalszego kształcenia;
 11. kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego szeroko pojętemu rozwojowi ucznia;
 12. wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju ucznia z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności;
 13. umożliwianie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej;
 14. zapewnienia odpowiedniej bazy dydaktycznej;
 15. wykazywanie troski o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.
 • 7
 1. Szkoła realizuje powyższe cele i zadania poprzez:
 2. innowacyjny i nowatorski proces nauczania, udział w konkursach przedmiotowych oraz uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym;
 3. realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, programów autorskich nauczycieli;
 4. systematyczne diagnozowanie zachowań i postępów uczniów;
 5. poszanowanie indywidualności uczniów i ich praw;
 6. rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów;
 7. wspieranie uczniów mających trudności w nauce;
 8. rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu;
 9. upowszechnianie tolerancji światopoglądowej i wolności sumienia;
 10. rozwijanie wrażliwości moralnej, poczucia sprawiedliwości, szacunku dla drugiego człowieka;
 11. budzenie szacunku do pracy m. in. poprzez zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i środowiska;
 12. budzenie poczucia więzi z rówieśnikami, rodziną, środowiskiem;
 13. rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów oraz aktywności twórczej;
 14. wdrażanie samodyscypliny i punktualności;
 15. kształtowanie poczucia odpowiedzialności;
 16. rozwijanie samorządności i działalności w ramach wolontariatu;
 17. naukę praworządności i demokracji;
 18. rozwijanie miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata;
 19. naukę szacunku dla wspólnego i cudzego mienia;
 20. rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej, poprzez promowanie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców (prawnych opiekunów) oraz nauczycieli;
 21. współpracę ze środowiskiem lokalnym w celu zapobiegania, łagodzenia i zwalczania wśród młodzieży patologii i agresji;
 22. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w Szkole oraz w trakcie wycieczek i innych imprez;
 23. wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 24. organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 25. prowadzenie zajęć dodatkowych wynikających z bieżących potrzeb i możliwości rozwojowych, zainteresowań i potencjału uczniów;
 26. organizowanie zajęć nauki religii i etyki;
 27. organizowanie pomocy specjalistycznej dla uczęszczających do Szkoły dzieci niepełnosprawnych.
 28. Program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz
  potrzeb środowiska, uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 29. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb min. poprzez organizowanie zajęć świetlicowych, pomoc pedagoga, psychologa szkolnego i pomoc medyczną.
 30. Szkoła wspiera uczniów uzdolnionych min. przez organizowanie indywidualnego programu lub toku nauczania, zajęć pozalekcyjnych, a także umożliwianie uczniom udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.
 31. Szkoła wspiera uczniów rozpoczynających naukę, a także uczniów mających trudności z nauką, posiadających opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej m.in. poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, indywidualnego nauczania oraz dostosowanie wymagań szkolnych do możliwości uczniów.
 32. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie Dyrektor z uwzględnieniem potrzeb,
  zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz możliwości organizacyjnych Szkoły. Dyrektor podejmuje decyzję uwzględniając w miarę możliwości opinie rodziców, uczniów i nauczycieli.
 33. Szkołą prowadzi następujące   działania   w   ramach   wewnątrzszkolnego   systemu   doradztwa zawodowego:
 34. a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania       uczniów       na       informacje       edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 35. b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
 36. c) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:

– rynku pracy,

– trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

– wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,

– instytucji  i  organizacji  wspierających  funkcjonowanie   osób  niepełnosprawnych w życiu codziennym zawodowym,

– alternatywnych  możliwości  kształcenia  dla  uczniów  z  problemami  emocjo­nalnymi i dla niedostosowanych społecznie,

– programów edukacyjnych Unii Europejskiej,

 1. d) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom),
 2. e) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery, podjęcia roli zawodowej,
 3. f) wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli oraz organizowane spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami,
 4. g) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjali­stycznymi, oraz innymi instytucjami: świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom,
 5. h) organizując obowiązkowe zajęcia wynikające z przepisów prawa w liczbie godzin wskazanych w tych przepisach. Zajęcia te odbywają się na podstawie programów nauczania dopuszczonych przez dyrektora szkoły.

 

 • 8
 1. Szkoła w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela uczniom uczęszczającym do Szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Szkole polega na rozpo­znawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.
 3. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zinte­growane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
 4. a) klas terapeutycznych;
 5. b) zajęć rozwijających uzdolnienia;
 6. c) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 7. d) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 8. e) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 9. f) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 10. g) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 11. h) porad i konsultacji;
 12. i) warsztatów.
 • 9
 1. Szkoła organizuje kształcenie, wychowanie i opieki dla dzieci i młodzieży posiada­jących orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
 2. a) niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 3. b) niedostosowanych społecznie,
 4. c) zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 5. d) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
 6. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole organizuje się w integracji z uczniami pełnosprawnymi w Szkole.
 7. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niedostosowanych społecznie organizuje się w Szkole na każdym etapie edukacyjnym.
 8. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się w Szkole na każdym etapie edukacyjnym.
 9. W Szkole nie organizuje się oddziałów specjalnych dla uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 10. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem spo­łecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 rok życia.
 11. Szkoła zapewnia:
 12. a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 13. b) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
 14. c) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 Ustawy;
 15. d) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psycho­fizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
 16. e) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;
 17. f) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
 • 10
 1. Szkoła zapewnia uczniowi realizującemu indywidualny program nauki kształcenie się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązują­cych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy, według programu dostosowa­nego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.
 2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych za­jęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy.
 3. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
 4. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem progra­mów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
 5. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym w Szkole.
 6. Uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w Szkole lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie.
 7. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom z zajęć edukacyj­nych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może, na wniosek wycho­wawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych po­trzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

 

 

Rozdział 4. Organy Szkoły

 • 11

Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły,
 2. Rada Pedagogiczna,
 3. Rada Rodziców,
 4. Samorząd Uczniowski.
 • 12
 1. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie w oparciu o współpracę z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, organem sprawującym nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym.
 2. Dyrektor Szkoły:
 3. kieruje jej bieżącą działalnością;
 4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 5. reprezentuje Szkołę na zewnątrz;
 6. jest  kierownikiem   zakładu   pracy   dla    zatrudnionych   w   Szkole   pracowników   i   wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.
 7. Dyrektor podejmuje decyzje na podstawie:
 8. pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Ruda Śl.
 9. obowiązujących przepisów prawa.
 10. Dyrektor wykonuje zadania przy pomocy wicedyrektora, którego powołuje i odwołuje po
  zaopiniowaniu przez organ prowadzący i Radę Pedagogiczną.
 11. Dyrektor Szkoły w szczególności:
 12. kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 13. sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym:

–  kontroluje wszystkie formy zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych

oraz innych działań statutowych,

– przeprowadza badanie efektów edukacyjnych i wychowawczych,

– przeprowadza ewaluację wewnętrzną w ramach wskazanego w planie nadzoru

przedmiotu ewaluacji,

– monitoruje działalność szkoły we wskazanych w planie nadzoru zakresach,

– obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczycieli oraz inne działania wynikające z

działalności statutowej,

– dokonuje oceny pracy nauczycieli,

– wspiera nauczycieli odbywających awans zawodowy,

– inspiruje nauczycieli do podejmowania działań innowacyjnych w tym szczególnie

programowych, metodycznych lub organizacyjnych zmierzających do podniesienia

jakości procesów i wzrostu efektów uczenia się i nauczania uczniów,

–   analizuje dokumentację szkolną dotyczącą nauczania, wychowania i opieki,

–  inspiruje, koordynuje i organizuje współpracę między nauczycielami,

–  przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wnioski z prowadzonego

nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi terminami.

 1. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 2. realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
 3. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły;
 4. organizuje szczegółową pracę szkoły na podstawie przepisów szczegółowych,
 5. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie wszystkich zajęć organizowanych przez Szkołę;
 6. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 7. stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły;
 8. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 9. współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
 10. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
 11. dopuszcza program nauczania dla danego przedmiotu po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
 12. jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, w tym również treści wychowawczo-profilaktycznych,
 13. wprowadza w porozumieniu z Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim jednolity strój uczniowski;
 14. współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
 15. współpracuje z organami statutowymi szkoły rozstrzygając kwestie sporne i konflikty w ramach swoich kompetencji;
 16. współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami;
 17. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku i bezpieczeństwa oraz dbanie o czystość i estetykę szkoły;
 18. wydaje zarządzenia wewnętrzne obowiązujące wszystkich pracowników i uczniów;
 19. wydaje zezwolenia na prowadzenie na terenie placówki zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez rodziców lub z innych źródeł, podejmuje działania umożliwiające zaopatrzenie uczniów w podręczniki i ćwiczenia oraz materiały edukacyjne na podstawie obowiązujących przepisów;
 20. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych w tym dotyczących organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 21. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności:
 22. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;
 23. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
 24. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły;
 25. zapoznaje pracowników z zakresem obowiązków;
 26. organizuje pracę w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie czasu pracy;
 27. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, organizuje szkolenie BHP pracowników;
 28. terminowo i prawidłowo wypłaca wynagrodzenia;
 29. ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 30. zaspakaja socjalne potrzeby pracowników w miarę posiadanych środków;
 31. prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akta osobowe pracowników,
 32. powołuje i odwołuje nauczycieli z funkcji kierowniczych;
 33. nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście.
 34. Dyrektor Szkoły jako przewodniczącym Rady Pedagogicznej:
 35. zawiadamia członków Rady Pedagogicznej o posiedzeniach,
 36. realizuje i egzekwuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,
 37. wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,
 38. przekazuje członkom Rady Pedagogicznej zarządzenia wydane przez MEN oraz właściwego kuratora do spraw oświaty,
 39. ustala organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 40. przedkłada Radzie Pedagogicznej projekty innowacji i eksperymentów,
 41. Dyrektor Szkoły sprawuje opiekę nad uczniami, a w szczególności:
 42. sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów;
 43. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychicznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 44. zezwala na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą na pisemny wniosek rodziców;
 45. wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego uczniom spoza rejonu;
 46. podejmuje decyzje w sprawie przenoszenia uczniów do równoległych klas i może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły;
 47. organizuje nauczanie indywidualne;
 48. zwalnia uczniów z realizacji niektórych przedmiotów zgodnie z odrębnymi przepisami;
 49. czuwa nad właściwą organizacją i przebiegiem egzaminu po klasie ósmej, odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 50. powołuje komisje egzaminacyjne, wyznacza terminy egzaminów;
 51. Dyrektor sprawując nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły w szczególności:
  1. organizuje wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
  2. organizuje i nadzoruje kancelarię Szkoły;
  3. organizuje przegląd techniczny obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych;
  4. przeprowadza okresową inwentaryzację majątku szkolnego.
  5. Dyrektor ma prawo:
 52. być jednym   z   mediatorów   w   sprawach   spornych   pomiędzy   pozostałymi   organami Szkoły,
 53. powołać i odwołać zespół doradczy z członków Rady Pedagogicznej, może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu,
 54. powołać do zespołu nauczycieli innego nauczyciela Szkoły lub eksperta spoza szkoły na wniosek przewodniczącego zespołu,
 55. unieważnić regulaminy Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i innych organizacji szkolnych, o ile są one niezgodne z Ustawą,
 56. ustalić zakresy czynności i  obowiązków  nauczycieli  pełniących funkcje kierownicze oraz wnosić do nich poprawki,
 57. na czas swojej nieobecności wyznaczyć wicedyrektora jako osobę pełniącą obowiązki Dyrektora Szkoły;
 58. odwołać w     uzasadnionych     przypadkach     imprezy    planowane     na     terenie    Szkoły (np. dyskoteki, zabawy klasowe, mecze, wycieczki i inne),
 59. przydzielać nauczycielom  stałe  lub  czasowe  dodatkowe  czynności  związane z  pracą dydaktyczno-wychowawczą, opiekuńczą lub organizacyjną Szkoły,
 60. wyznaczyć nauczyciela do pełnienia płatnego zastępstwa za nieobecnego nauczyciela
 61. wyznaczyć nauczyciela do pełnienia dyżuru poza harmonogramem,
 62. w razie nieobecności nauczyciela lub z innych przyczyn losowych zmienić okresowo plan lekcji z jednodniowym wyprzedzeniem,
 63. ustalić sposób i formę oceniania nauczyciela,
 64. wybrać firmy współpracujące ze Szkołą w tym placówki doskonalenia nauczycieli,

 

 • 13
 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 4. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin i harmonogram pracy na dany rok szkolny.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
 8. Zebrania Rady są protokołowane.
 9. Prawo do postanowień i wydawania opinii Rady Pedagogicznej wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 10. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Szkole.
 11. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
  4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
  5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
  6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.
  7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 12. organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
 13. projekt planu finansowego Szkoły;
 14. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 15. propozycje dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 16. propozycje działań innowacyjnych projektowanych przez poszczególnych nauczycieli.
 17. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały oraz wydaje opinie na mocy głosowania, przyjmując zasadę zwykłej większości głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 18. Głosowanie odbywa się podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej.
 19. Wykonanie uchwał, o których mowa w pkt. 11 niezgodnych z przepisami prawa wstrzymuje Dyrektor Szkoły. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 20. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.
 21. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
 22. Rada Pedagogiczna ma prawo i obowiązek: działać w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa oraz Statutem Szkoły, a także wypełniać swoje ustawowe i regulaminowe obowiązki.
 • 14
 1. W Szkole może powstać Rada Szkoły.
 2. Powstanie Rady Szkoły organizuje Dyrektor Szkoły z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Rodziców.
 • 15
 1. Rada Rodziców jest organem reprezentującym rodziców.
 2. Zasady tworzenia      Rady   Rodziców   określa   regulamin   przyjęty   na   zebraniu   ogólnym, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły:
 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 4. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
 5. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady.
 6. W skład   Rady   Rodziców wchodzą –   po   jednym   przedstawicielu   rad   oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 7. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 8. Do zadań Rady Rodziców należy:
 9. a) współpraca z organami Szkoły w sprawach organizacji kształcenia i wychowania,
 10. b) współudział w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy Szkoły, w
  tym uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo-Profilaktycznego oraz opiniowanie:

– programu i harmonogramu      poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoły,

– zestawu podręczników materiałów edukacyjnych         i materiałów ćwiczeniowych,

-wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych,

 1. c) pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych dla Szkoły na sprzęt, pomoce
  i nagrody dla uczniów,
 2. d) współorganizacja imprez szkolnych dla dzieci i młodzieży,
 3. e) występowanie do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły,
 4. f) opiniowanie projektu planu   finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
 5. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

 • 16
 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski.
 2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.
 5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem;
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
 7. W skład rady wolontariatu mogą wejść uczniowie, którzy zostali wybrani spośród kandydatów przedstawionych przez samorząd uczniowski.
 8. Rada Wolontariatu wyłaniana jest spośród składu Samorządu Uczniowskiego i funkcjonuje w okresie jednego roku szkolnego.
 9. Rada Wolontariatu ma za zadanie koordynację działań z zakresu wolontariatu, w szczególności poprzez przez diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły, opiniowanie oferty działań i decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji.
 10. Rada wolontariatu składa się z od 3 do 5 osób.
 11. Inni uczniowie szkoły mają prawo włączać się w działania proponowane przez Radę Wolontariatu.
 12. Działania Rady Wolontariatu umożliwiają Szkole i uczniom udział w szerokiej ofercie projektów odpowiadającej ich wartościom, postawom i potrzebom.
 13. Rada Wolontariatu działa w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły
 14. Rada Wolontariatu posiada swojego opiekuna. Opiekunem Rady Wolontariatu może być opiekun Samorządu Uczniowskiego.
 15. Opiekun Rady Wolontariatu wybierany jest przez Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.
 16. Rada Wolontariatu informuje społeczność szkolną i lokalną o swoich wyborach, planach, działaniach i efektach swojej pracy w dowolnie wybrany przez siebie sposób.
 17. W przypadku łamania przez wszystkich lub wybranych członków Rady Wolontariatu zasad i norm społecznych obowiązujących w szkole lub nie realizowaniu przez Radę Wolontariatu przyjętych zadań, Dyrektor może podjąć decyzję o wymianie wszystkich lub wybranych członków Rady Wolontariatu.
 18. Decyzję w tej sprawie Dyrektor podejmuje po uzyskaniu opinii opiekuna Rady Wolontariatu oraz Przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
 19. Wymiana wszystkich lub wybranych członków Rady Wolontariatu odbywa się na tych samych zasadach co wybór Rady Wolontariatu.
 20. Bycie członkiem Rady Wolontariatu jest przywilejem.

 

Rozdział V.  Sprawy sporne

 • 17
 1. Każdy organ Szkoły ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym statutem oraz własnym regulaminem.
 2. Wszystkie organy współdziałają w sprawach kształcenia i wychowania młodzieży oraz rozwiązywania problemów Szkoły.
 3. Organy Szkoły uchwalają swój plan działania na dany rok szkolny do dnia 30 września danego roku szkolnego i przedstawiają pozostałym organom szkolnym.
 4. Organem koordynującym współpracę jest Dyrektor Szkoły, który zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych i podejmowanych decyzjach i działaniach, a także rozstrzyga o sprawach spornych między poszczególnymi organami.
 5. Jeżeli między organami Szkoły wynikną kwestie sporne, Dyrektor Szkoły kierując się dobrem Szkoły, pełni rolę mediatora i podejmuje niezbędne działania zmierzające do rozwiązania konfliktu.
 • 18

W Szkole obowiązuje następujący tryb rozstrzygania sporów między organami Szkoły:

 1. Obowiązkiem organów jest dążenie do rozstrzygania sporów na terenie Szkoły.
 2. Prośbę o rozstrzygnięcie sporu wnosi do Dyrektora Szkoły zainteresowany organ na piśmie, po przedstawieniu prawomocnej uchwały swojego gremium.
 3. W ciągu 14 dni Dyrektor wyznacza termin posiedzenia mediacyjnego przedstawicieli organów, między którymi wystąpiły kwestie sporne.
 4. Posiedzenie mediacyjne poprzedza rozmowa prowadzona przez Dyrektora Szkoły ze stronami, wyjaśniająca przedmiot sporu oraz cele i oczekiwania stron konfliktu.
 5. Dyrektor Szkoły jako mediator prowadzi posiedzenie zmierzające do osiągnięcia kompromisu w przedmiotowej sprawie. Posiedzenie mediacyjne jest protokołowane.
 6. Dyrektor ma prawo powołania różnych zespołów konsultacyjnych, których celem jest pomoc w osiągnięciu porozumienia między stronami konfliktu.
 7. W razie braku kompromisu Dyrektor rozstrzyga spór jednoosobowo, kierując się zasadą obiektywizmu, dobrem szkoły i społeczności uczniowskiej.
 8. Decyzja Dyrektora w sprawie rozstrzygnięcia przedmiotu sporu jest ostateczna.
 9. Spory pomiędzy Dyrektorem  a  innymi  organami Szkoły  rozstrzyga,  w zależności     od     przedmiotu     sporu,     organ     prowadzący   Szkołę     albo     organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Decyzja Organów wspomnianych wyżej jest ostateczna.

 

Rozdział VI.
Bezpieczeństwo uczniów

§ 19

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa oznacza dbałość tak o zdrowie fizyczne, jak i psychiczne uczniów oraz szeroko pojętą profilaktykę zagrożeń, na jakie narażone jest dziecko w wieku szkolnym.
 2. Szkoła dokłada wszelkich starań, aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo na terenie Szkoły, w czasie jego planowych zajęć (regulowanych „planem lekcji”), zajęć dodatkowych, ujętych w szkolnym harmonogramie oraz wyjść poza teren Szkoły w ramach różnego rodzaju wycieczek klasowych organizowanych zgodnie z przepisami prawa szkolnego. Szkoła współpracuje także z rodzicami, prawnymi opiekunami uczniów, prowadząc działania wspierające proces wychowania dzieci i młodzieży wolny od przemocy i zagrożeń cywilizacyjnych i społecznych.

 

Bezpieczeństwo na terenie Szkoły w czasie zajęć regulowanych tygodniowym planem lekcji

 • 20
 1. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo ucznia od momentu zakończenia przez niego planowych zajęć.
 2. Uczniowie powinni przestrzegać tygodniowego rozkładu lekcji obowiązkowych oraz zajęć dodatkowych. Rozkład ten jest ogólnodostępny – na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szkoły.
 3. Zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych, uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli. W trakcie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych i imprez szkolnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania Dyrektora o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć.
 4. Nauczyciel może opuścić stanowisko pracy z ważnych przyczyn, jeśli uczniom zapewniona zostanie opieka innego uprawnionego pracownika Szkoły.
 5. W razie odwołania lekcji z powodu choroby nauczyciela lub innych ważnych przyczyn uczniowie zostają o tym powiadomieni dzień wcześniej a informacja o ich wcześniejszym powrocie do domu lub późniejszym wyjściu do Szkoły zostaje umieszczona w zeszycie korespondencji lub/i w dzienniku elektronicznym do wiadomości rodziców.
 6. W razie wystąpienia szczególnych okoliczności uczniowie mogą być zwolnieni do domu przed zakończeniem planowych zajęć lekcyjnych na pisemną prośbę rodzica skierowaną do wychowawcy lub Dyrektora Szkoły.
 7. Uczeń, który źle się poczuje w trakcie lekcji, zgłasza to nauczycielowi, który, po konsultacji z pielęgniarką, zwalnia go z zajęć lekcyjnych pod warunkiem, iż zostanie on odebrany ze Szkoły przez rodzica, prawnego opiekuna lub inną upoważnioną osobę.
 8. W sytuacji ciężkiej niedyspozycji ucznia podczas lekcji nauczyciel wzywa osobę, która opiekuje się zespołem uczniów, udziela uczniowi pierwszej pomocy do czasu przybycia pielęgniarki.
 9. W przypadkach opisanych w punkcie 8 Szkoła niezwłocznie powiadamia rodziców lub opiekuna ucznia i wzywa pogotowie ratunkowe. Powiadomienie następuje na numer telefonu podany Szkole przez rodziców lub opiekunów jako numer kontaktowy. W razie braku odbioru połączenia przez rodzica lub opiekuna pracownik zawiadamiający sporządza z tego faktu notatkę służbową.
 10. Uczniowie zwolnieni na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły z lekcji religii, przebywają w tym czasie pod opieką nauczyciela w świetlicy, jeśli lekcja ta wypada pomiędzy innymi planowymi zajęciami.
 11. Zwolnienie z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego nie jest równoznaczne z nieobecnością na lekcjach.
 12. Podczas przerw pomiędzy lekcjami uczniowie przebywają na terenie Szkoły, na korytarzach lub, jeśli pogoda na to pozwala, na boiskach szkolnych.
 13. W okresie, w którym uczniowie mogą przebywać podczas przerw na boiskach szkolnych, ich teren jest codziennie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych sprawdzany pod kątem zachowania wymogów bezpieczeństwa.
 14. Uczniowie nie przebywają podczas przerw w salach lekcyjnych bez opieki nauczyciela.
 15. Podczas lekcji i przerw uczniowie nie mogą opuszczać terenu Szkoły.
 16. Uczniowie nie przynoszą do szkoły przedmiotów i urządzeń mogących stanowić zagrożenie dla nich i ich kolegów. Przedmioty takie są zatrzymywane i oddawane wyłącznie rodzicom bądź innym prawnym opiekunom uczniów. Także strój ucznia nie może stwarzać zagrożeń dla jego bezpieczeństwa (obcasy, biżuteria itp.).
 17. Nauczyciele opiekujący się pracowniami chemii, biologii, techniki, fizyki i innych, w których mogą się znaleźć urządzenia i substancje niebezpieczne, odpowiednio je zabezpieczają oraz przedstawiają uczniom regulamin korzystania z pracowni.
 18. W pracowniach informatycznych komputery posiadają odpowiednie zabezpieczenia, które nie pozwalają uczniom korzystać z nich w sposób swobodny, dający dostęp do stron z treścią zagrażającą ich rozwojowi i zdrowiu psychicznemu.
 19. Szkoła ustala zasady poruszania się po budynku osób dorosłych niebędących pracownikami Szkoły, w tym rodziców i opiekunów uczniów.

 

Bezpieczeństwo podczas wycieczek szkolnych

 • 21
 1. Wycieczki szkolne zatwierdza Dyrektor Szkoły.
 2. Dla zapewnienia opieki nad uczniami biorącymi udział w wycieczce (imprezie) jest wyznaczony przez organizatorów kierownik, a w miarę potrzeby także i opiekunowie. Osoby te są odpowiedzialne za stworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom oraz ciągły nadzór nad przestrzeganiem przez uczniów zasad bezpieczeństwa.
 3. Kierownik wycieczki zobowiązany jest do zapoznania opiekunów i uczestników
  wycieczki z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa oraz szczegółowym celem i
  planem wycieczki. Odpowiada za opracowanie planu wycieczki i regulaminu
  wycieczki, a po jej zakończeniu do rozliczenia się z zebranych pieniędzy.
 4. Opiekun/opiekunowie dbają o realizację programu wycieczki i czuwają nad bezpieczeństwem uczniów.
 5. Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo-turystycznej udającej się poza teren Szkoły w obrębie miasta – siedziby Szkoły, bez korzystania z publicznych środków transportu, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 30 uczniów; przy korzystaniu z publicznych środków lokomocji – jedna osoba nad grupą do 15 uczniów.
 6. Dokumentację wstępną wycieczki jej organizator składa dyrektorowi na 2 tygodnie przed planową wycieczką.
 7. Na wycieczkach/imprezach wyjazdowych opiekę nad grupą do 15 uczniów powinna sprawować jedna osoba. Jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej jeden opiekun sprawuje opiekę nad 10 uczniami. a kierownik winien mieć odpowiednie kwalifikacje.
 8. Ilość nauczycieli/opiekunów podczas wycieczki szkolnej może być inna niż wymieniona w punktach 5 i 7. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę specyfikę imprezy/wycieczki.
 9. Kompletną dokumentację wycieczki należy złożyć u Dyrektora Szkoły najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem wyjazdu.
 10. Każdy wyjeżdżający uczeń musi dostarczyć pisemną zgodę rodziców (opiekunów) na wyjazd oraz zapoznać się z regulaminem wycieczki.
 11. Szczegółowe postanowienia dotyczące organizacji wycieczek krajoznawczych (miejscowych i zamiejscowych), a także zagranicznych regulują odrębne przepisy.

 

 Bezpieczeństwo i higiena psychiczna uczniów

 • 22
 1. Każdemu uczniowi stwarza się odpowiednie warunki do realizowania szkolnych obowiązków.
 2. Uczniowie na początku roku szkolnego zostają powiadomieni o swych prawach i obowiązkach. Przez cały okres nauki w szkole ich prawa są respektowane, a obowiązki egzekwowane.
 3. Nauczyciele wspierają uczniów w ich drodze do samorozwoju, służą im radą i pomocą.
 4. W sytuacji zdarzenia, którego skutkiem jest bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia ucznia, pracownik Szkoły, który jako pierwszy jest świadkiem zdarzenia, czuwa nad zapewnieniem poszkodowanemu właściwej opieki do czasu pojawienia się pielęgniarki, pedagoga lub Dyrektora, przejmując zadania
 5. Głównym koordynatorem działań z zakresu bezpieczeństwa, gdy zdrowie i życie ucznia nie jest bezpośrednio zagrożone (konflikty, przemoc, cyberprzemoc, stosowanie używek lub substancji psychoaktywnych, problemy psychiczne, w tym depresja itp.), jest pedagog szkolny.
 6. W swoich działaniach jest on wspierany przez innych pracowników Szkoły, w szczególności przez szkolnego psychologa.
 7. W ramach swych obowiązków pedagog jest zobowiązany w sytuacji powstania jakiegokolwiek zagrożenia ucznia czuwać nad jego eliminacją. W takim przypadku przewodniczy grupie kryzysowej, złożonej z wychowawcy, psychologa i innych osób wspomagających, ustalając plan działań wspomagających.
 8. Do zadań pedagoga należy spisanie protokołu zdarzenia, powiadomienie o zajściu rodziców ucznia oraz, gdy jest to konieczne – instytucji zewnętrznych (Policji, Straży Miejskiej itp.). Postanowienia § 20 pkt 9 stosuje się odpowiednio.
 9. Zadaniem pedagoga jest monitorowanie informacji o niepokojących sytuacjach i konfliktach mogących przerodzić się w niebezpieczne zajścia. Są one przez niego notowane, sprawdzane oraz wyjaśniane.
 10. Wszelkie podejrzane zachowania uczniów (np. wskazujące na zażycie środków odurzających bądź psychoaktywnych, budzące obawy o kondycję psychiczną ucznia, związane z wnoszeniem przez ucznia na teren szkoły niebezpiecznych substancji itp.) winny obligować pedagoga do wdrożenia procedury wyjaśniającej i powiadomienia opiekunów ucznia oraz właściwych instytucji.
 11. Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy udzielenie wsparcia zarówno uczniowi, który jest poszkodowanym, jak i sprawcy zagrożenia. Ich rolą jest ścisła współpraca z rodzicami, służenie im fachową radą oraz skierowanie do instytucji powołanych do rozwiązywania poszczególnych problemów.
 12. Pedagog, wraz z psychologiem i wychowawcą klasy, w której zaistniały ww. problemy, wdrażają programy informacyjne i profilaktyczne mające na celu eliminowanie podobnych zagrożeń. Są nimi objęci zarówno uczniowie, jak i rodzice uczniów.
 13. Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny zawiera zagadnienia z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom cywilizacyjnym i społecznym (agresja, subkultury, cyberprzemoc, wykluczenia społeczne i związana z tym nietolerancja).
 14. Nauczyciele zapobiegają takim wzajemnym zachowaniom uczniów, które wywołują lęk, poczucie osamotnienia, stany depresyjne.
 15. Szkoła zwiększa poczucie bezpieczeństwa uczniów, zapewniając im szkolenia z udzielania pierwszej pomocy oraz sposobów zachowania się w sytuacjach krytycznych (sytuacje losowe, klęska żywiołowa, atak terrorystyczny).
 16. Nauczyciele monitorują sytuację rodzinną uczniów, współpracują z rodzicami i opiekunami, spełniają funkcję mediatorów oraz doradców w sytuacjach konfliktu pomiędzy dzieckiem a rodzicem.
 17. Nauczyciele podejmują współpracę z odpowiednimi instytucjami, w tym z Policją, w sytuacji, kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń jest krzywdzony przez osoby z jego otoczenia lub osoby obce.

 

Bezpieczeństwo uczniów w drodze do Szkoły i w drodze ze Szkoły

 • 23

W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w drodze na zajęcia szkolne i powrót do domu w Szkole obowiązują następujące zasady:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku do 10 lat odpowiadają za przyprowadzanie dziecka do Szkoły i odbieranie go z niej.
 2. Rodzic/opiekun prawny upoważnia wskazaną przez siebie osobę do odprowadzania dziecka do Szkoły i odbierania go po zajęciach.
 3. Osoba upoważniona przez rodzica/ opiekuna prawnego musi posiadać pisemne upoważnienie wystawione przez rodzica/opiekuna prawnego oraz legitymować się dowodem tożsamości dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem).
 4. Rodzic/opiekun prawny dziecka (w wieku powyżej 7 lat) może wyrazić zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu.
 5. Na pierwszym wrześniowym zebraniu rodzic/opiekun prawny wypełnia stosowną deklarację dotyczącą odbioru dziecka potwierdzoną własnoręcznym podpisem (do wglądu w teczce wychowawcy przez cały rok szkolny), a także podaje numer telefonu kontaktowy.

 

Inne obowiązki szkoły zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom

 • 24
 1. Szkoła organizuje i umożliwia nauczycielom udział w systematycznych szkoleniach na temat niebezpiecznych zachowań uczniów oraz zagrożeń, jakie pojawiają się wraz z rozwojem cywilizacji i zmianami kulturowymi.
 2. Wszyscy pracownicy Szkoły znają zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych.
 3. W Szkole jest wdrożony system szybkiego reagowania w razie zagrożenia zdrowia lub życia ucznia, a procedura postępowania znana jest wszystkim pracownikom szkoły.

 

Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Szkoły

 • 25
 1. W razie wyrządzenia przez Ucznia szkody w mieniu Szkoły (rzeczywista strata w mieniu Szkoły) rodzice/opiekunowie prawni Ucznia zobowiązani są do naprawienia szkody Szkole.
 2. W sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona w mieniu Szkoły przez kilku Uczniów odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych tych Uczniów ograniczona jest do części szkody stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy każdego Ucznia. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych Uczniów do powstania szkody, rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za szkodę wyrządzoną przez Uczniów w częściach równych.
 3. Sposób naprawienia wyrządzonej szkody w mieniu Szkoły ustala Dyrektor w porozumieniu z zainteresowanymi rodzicami/opiekunami prawnymi.

 

Rozdział VII.

Organizacja pracy Szkoły

 • 26
 1. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych oraz przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia.
 2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.
 3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.
 4. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora.

 

 

 • 27
 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.
 2. Liczba uczniów w oddziale klas I-III Szkoły wynosi nie więcej niż 25.
 3. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III Szkoły ucznia zamieszkałego w obwodzie tej Szkoły, Dyrektor Szkoły, po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w pkt.
 4. Na wniosek rady oddziałowej oraz za zgodą organu prowadzącego Szkołę, Dyrektor może odstąpić od podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w pkt. 2. Liczba uczniów w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
 5. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III Szkoły zostanie zwiększona zgodnie z pkt. 4, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela.
 6. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z pkt 4, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 7. Oddziały w Szkole są tworzone przed rozpoczęciem nauki z uwzględnieniem następujących zasad:
 8. a) każdy zespół składa się z możliwie równej liczby dziewcząt i chłopców,
 9. b) podziału na określone oddziały dokonuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z wychowawcą i rodzicami,
 10. c) podziału dokonuje się pod koniec roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie nauki w Szkole,
 11. Rodzice dziecka mają prawo wnioskowania do Dyrektora Szkoły o  przeniesienie dziecka do oddziału równoległego.
 12. Cykl kształcenia w Szkole trwa 8 lat.
 13. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
 14. a)  pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
 15. b)   biblioteki;
 16. c)   świetlicy;
 17. d)   gabinetu profilaktyki zdrowotnej spełniającego szczegółowe wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz wyposażonego w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej;
 18. e)   zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
 19. f)   pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni.

 

 • 28
 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, Dyrektor umożliwi
  wychowawcy prowadzenie oddziału przez cały etap kształcenia: w klasach I-III i/lub klasach IV-VIII.
 3. Formy realizowania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.
 • 29
 1. Organizację stałych, obowiązkowych oraz nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 4. W klasach IV-VIII podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 5. W szczególności zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, język obcy nowożytny, informatyka i wychowanie fizyczne mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
 6. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem lub za jego zgodą – z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą).
 • 30
 1. Szkoła może realizować eksperyment pedagogiczny.
 2. Eksperyment pedagogiczny polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania.
 3. Celem eksperymentu pedagogicznego realizowanego w Szkole jest rozwijanie kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli.
 4. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką jednostki naukowej.
 5. Eksperyment pedagogiczny nie może naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w Ustawie, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych przepisach.
 6. Eksperyment pedagogiczny może obejmować całą Szkołę, oddział, grupę lub wybrane zajęcia edukacyjne.
 7. Dyrektor Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po uzyskaniu opinii Rady Rodziców, występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w Szkole, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie eksperymentu.
 • 31
 1. Szkoła może realizować zajęcia wychowania fizycznego w ramach tygodniowego wymiaru godzin w formie:
 2. a) zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 3. b) gier i zabaw ruchowych;
 4. c) zajęć korekcyjno-wyrównawczych;
 5. d) aktywnych form turystyki;
 6. f) imprez rekreacyjnych i rozgrywek sportowych;
 7. g) udziału w szkoleniach młodzieżowych organizatorów sportu i sędziów sportowych;
 8. h) uczestnictwa w ważnych dla środowiska wydarzeniach sportowych.
 9. Zajęcia wychowania fizycznego, o których mowa w pkt 1, mogą być organizowane przez Szkołę jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne.
 10. Dyrektor Szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i radę rodziców, przygotowuje propozycje wskazujące formy realizacji czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego, w ramach form wymienionych w pkt. 1 do wyboru przez uczniów.
 11. Propozycje, o których mowa w pkt 1 powinny uwzględniać:
 12. a) potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia sportowe w danej dziedzinie sportu bądź aktywności ruchowej;
 13. b) uwarunkowania lokalne;
 14. c) miejsce zamieszkania uczniów;
 15. d) tradycje sportowe szkoły i środowiska;
 16. e) możliwości kadrowe.
 17. Dopuszcza się możliwość łączenia czwartych godzin zajęć wychowania fizycznego organizowanych w formach określonych w  pkt 1 ppkt d-h z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie.

Rozdział VIII
Dyżury nauczycieli

 • 32
 1. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według ustalanego harmonogramu.
 2. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury w obiektach i szatniach sportowych.
 3. Nauczyciele uczący w klasach I zapewniają ciągłą opiekę nad uczniami swojego oddziału podczas ich planowego pobytu w Szkole.
 4. Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel pełniący zastępstwo.
 5. W swoim zakresie czynności, każdy pracownik Szkoły posiada szczegółowy zapis o zakresie odpowiedzialności związanej z określonym stanowiskiem pracy.
 6. W Szkole nie mogą być stosowane wobec uczniów żadne zabiegi lekarskie przez osoby zatrudnione w Szkole poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.

 

Zasady rozwiązywania sporów w sprawach indywidualnych

 • 33
 1. Jeżeli w sporze jest nauczyciel i uczeń, to spór rozwiązuje wychowawca klasy (w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy) lub Dyrektor Szkoły (w przypadku gdy decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy).
 2. Od decyzji dyrektora może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę. Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 3 dni od daty wydania orzeczenia.
 3. Jeżeli w sporze pozostają nauczyciele, to postępowanie prowadzi dyrektor. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu przez dyrektora strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę. Konflikt pomiędzy dyrektorem a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkoły.
 4. Jeżeli w sporze jest rodzic i inny organ szkoły, to postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor szkoły. W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego szkołę.
 • 34
 1. Skargi do rozpatrzenia przyjmuje:
 2. a) Dyrektor Szkoły
 3. b) nauczyciel, który przekazuje ją niezwłocznie Dyrektorowi Szkoły
 4. Skarga może być wniesiona pisemnie lub ustnie.
 5. Każda wniesiona skarga musi być zarejestrowana w ewidencji skarg, zawierać imię i nazwisko osoby składającej skargę, posiadać jasno sprecyzowany opis problemu, którego dotyczy.
 6. Organ właściwy do rozpatrywania skargi powinien rozpatrzyć problem nie później niż w ciągu 2 tygodni.
 7. O sposobie załatwienia skargi informuje się skarżącego pisemnie.
 8. Informacja o sposobie załatwienia skargi powinna zawierać: nazwę organu, od którego pochodzi, wskazanie sposobu załatwienia skargi, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby upoważnionej do załatwienia skargi.
 9. W przypadku nie przestrzegania praw ucznia uczeń lub jego rodzic ma prawo do złożenia skargi zgodnie z procedurą określoną w pkt 1 – 6 oraz zwrócenia się do organu nadzoru pedagogicznego lub rzecznika praw ucznia.

8.Uczeń, rodzic lub pracownik ma prawo wnieść skargę do dyrektora szkoły, która będzie rozpatrzona zgodnie z KPA oraz obowiązującym wewnątrzszkolnymi procedurami przyjmowania skarg i wniosków.

 

Rozdział 9.
Biblioteka Szkolna

 • 35
 1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.
 2. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:
 3. a)  gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;
 4. b)    tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
 5. c)   rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
 6. d)   organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;
 7. e)   przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.
 8. Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (prawnych opiekunów).
 9. Biblioteka jest czynna zgodnie z harmonogramem. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 10. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki.
 11. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.
 12. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.
 13. Działania biblioteki rozwijające wrażliwość kulturalną uczniów:
 14. a) współpraca z instytucjami kulturalnymi: lekcje muzealne, konkursy
 15. b) współpraca z instytucjami bibliotecznymi: lekcje biblioteczne, wycieczki naukowe
 16. Biblioteka pełni funkcję informacyjną dla uczniów, rodziców, nauczycieli:
 17. a) udostępnia uczniom, rodzicom dokumentację szkolną, wymagania edukacyjne, statut, regulaminy stanowiące prawo wewnątrzszkolne,
 18. b) informuje nauczycieli, rodziców o stanie czytelnictwa uczniów,
 19. c) udostępnia nauczycielom , uczniom warsztat informacyjny biblioteki,
 20. d) wspiera nauczyciela w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, samokształceniu, doskonaleniu zawodowym.

Rozdział 10.
Świetlica i Stołówka szkolna

 • 36
 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do Szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w Szkole, organizuje się świetlicę szkolną.
 2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
 3. Na zajęciach świetlicowych w Szkole pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.
 4. Świetlica posiada własne pomieszczenia i sprzęt niezbędny do realizacji zadań. Może również korzystać z innych pomieszczeń szkolnych i ich sprzętu oraz obiektów sportowych.
 5. Godziny pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb środowiska.
 6. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin.

 

 • 37
 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, w Szkole funkcjonuje stołówka.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
 5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości lub części opłat,
 6. a)  w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
 7. b)  w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
 8. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień Dyrektora Szkoły.
 9. Obiady przygotowuje i wydaje kuchnia szkolna.

 

Rozdział 11
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole

 • 38
 1. Szkoła udziela Uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Szkole polega na rozpo­znawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Szkoły oraz w środowisku społecznym.
 3. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole wynika w szczególności:
 4. a) z niepełnosprawności;
 5. b) z niedostosowania społecznego;
 6. c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 7. d) z zaburzeń zachowania lub emocji;
 8. e) ze szczególnych uzdolnień;
 9. f) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 10. g) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 11. h) z choroby przewlekłej;
 12. i) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 13. j) z niepowodzeń edukacyjnych;
 14. k) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 15. l) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 16. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Szkole rodzicom uczniów i nauczycie­lom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.
 17. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
 • 39
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły.
 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają uczniom nauczyciele, wycho­wawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci peda­gogiczni.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 4. a) rodzicami uczniów;
 5. b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
 6. c) placówkami doskonalenia nauczycieli;
 7. d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
 8. e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 9. Dyrektor Szkoły uzgadnia z podmiotami wskazanymi w pkt 3 warunki współpracy.
 10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole jest udzielana z inicjatywy:
 11. a) ucznia;
 12. b) rodziców ucznia;
 13. c) Dyrektora Szkoły;
 14. d) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
 15. e) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
 16. f) poradni;
 17. g) asystenta edukacji romskiej;
 18. h) pomocy nauczyciela;
 19. i) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 Ustawy lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 Ustawy;
 20. j) pracownika socjalnego;
 21. k) asystenta rodziny;
 22. l) kuratora sądowego;

ł) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 • 40
 1. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zinte­growane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
 2. a) klas terapeutycznych;
 3. b) zajęć rozwijających uzdolnienia;
 4. c) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 5. d) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 6. e) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno–społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 7. f) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 8. g) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 9. h) porad i konsultacji;
 10. i) warsztatów.
 11. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 12. Dyrektor Szkoły organizuje wspomaganie Szkoły w zakresie rea­lizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 13. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
 14. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
 15. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności języko­wych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
 16. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestni­ków jest uzasadnione potrzebami uczniów.
 17. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojo­wymi mających problemy w funkcjonowaniu w Szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnic­twem życiu Szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
 • 41
 1. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindy­widualizowana ścieżka kształcenia są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do Szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb eduka­cyjnych.
 2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane:

wspólnie z oddziałem szkolnym oraz indywidualnie z uczniem.

 1. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.
 2. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w Szkole programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.
 3. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia Dyrektor Szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodach.
 4. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunko­wane na poprawę funkcjonowania ucznia w Szkole.
 • 42
 1. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w Szkole lub oddziale wynikające z zaburzeń rozwojowych lub ze stanu zdrowia, posiadających opinię poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.
 2. Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych.
 3. Nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w Szkole programów naucza­nia, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
 4. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej nie może przekraczać 15.
 5. Do klas terapeutycznych, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, w ramach posiadanych środków, mogą uczęsz­czać uczniowie innej szkoły.
 6. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej trwa do czasu złagodzenia albo wyeliminowania trudności w funkcjonowaniu ucznia w Szkole lub oddziale, stanowiących powód objęcia ucznia pomocą w tej formie.
 • 43
 1. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności ucze­nia się.
 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edu­kacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
 • 44
 1. Godzina zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej trwa 45 minut.
 2. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.
 3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posia­dający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. Zajęcia prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.
 4. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu uzupełniają działania Szkoły w zakresie doradztwa zawodowego.
 5. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

 

Rozdział 12

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 • 45
 1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i pracowników obsługi.
 2. Pełniąc obowiązki służbowe, nauczyciele i pracownicy szkoły są funkcjonariuszami publicznymi.
 3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.
 4. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.
 5. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowników wynika z indywidualnego zakresu obowiązków ustalonego przez Dyrektora Szkoły.
 6. Pracownik Szkoły zobowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych zgodnie z regulaminem pracy Szkoły.
 7. Do podstawowych obowiązków pracowników Szkoły w szczególności należy:
 8. dążenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania w tym celu odpowiedniej inicjatywy.
 9. przestrzeganie ustalonego w placówce regulaminu pracy.
 10. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych.
 11. Zapobieganie niebezpieczeństwom zagrażającym uczniom, usuwanie ich i informowanie o nich Dyrektora lub w razie jego nieobecności wicedyrektora mającego dyżur.
 12. przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywanie im pomocy, w szczególności pracownikom młodym.
 13. odpowiedzialność za powierzone materiały, pomoce naukowe, narzędzia pracy, sprzęt, itp.
 14. przestrzeganie tajemnicy służbowej.
 15. podnoszenie kwalifikacji zawodowych – udział w konferencjach metodycznych, różnorodnych formach doskonalenia zawodowego prowadzonego przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.
 16. uprzejme traktowanie rodziców, uczniów i interesantów Szkoły.
 17. aktywne uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej.
 18. aktywne uczestnictwo w pracach zespołów powołanych doraźnie i stałych komisjach Rady Pedagogicznej.
 19. aktywna współpraca z rodzicami.
 • 46
 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece.
 2. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
 3. prawidłowa realizacja wybranego programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie optymalnych wyników zarówno edukacyjnych jak również wychowawczych,
 4. planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej, monitorowanie efektywności tych procesów, analizowanie wyników i wdrażanie zmian we współpracy z innymi nauczycielami,
 5. formułowanie wymagań edukacyjnych i dostosowań wymagań na poszczególne śródroczne i roczne oceny, zapoznanie rodziców uczniów oraz uczniów z w/w wymaganiami na początku roku szkolnego,
 6. obiektywne, systematyczne i bezstronne ocenianie uczniów, monitorowanie ich postępów, udzielanie im informacji zwrotnej co robią dobrze, co powinni poprawić i w jaki sposób powinni to robić,
 7. rzetelne przygotowanie każdej z form procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 8. twórcza adaptacja programów nauczania do możliwości i potrzeb edukacyjnych grupy uczniów,
 9. doskonalenie umiejętności        dydaktycznych       i       podnoszenie       poziomu       wiedzy merytorycznej przez: analizowanie wyników badań wewnętrznych iż wewnętrznych, śledzenie najnowszej literatury dotyczącej dydaktyki oraz aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego.
 10. współdziałanie w organizowanie pracowni przedmiotowych i udział we wzbogacaniu ich w środki dydaktyczne w tym nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne,
 11. wprowadzanie w miarę możliwości innowacji pedagogicznych,
 12. wdrażanie do     samorządności     poprzez     współpracę z      Samorządem     oraz     współpracę z organizacjami młodzieżowymi, wspieranie działalności wolontariatu,
 13. aktywizowanie uczniów poprzez stwarzanie im odpowiednich warunków do pracy, osiągania sukcesów i rozwoju,
 14. rozpoznawanie warunków środowiskowych uczniów oraz czynników mających wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole,
 15. stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, uwzględnianie jego możliwości psychofizycznych w procesach edukacyjno-wychowawczych w tym również w sposobach oceniania,
 16. rozpoznawanie indywidualnych       predyspozycji       uczniów       (w       tym  uzdolnień i zainteresowań, potencjału, potrzeb, możliwości).
 17. dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo ucznia, promowanie zdrowego trybu życia,
 18. umiejętna i systematyczna  współpraca  z rodzicami  i  opiekunami uczniów oraz wychowawcami klas, specjalistami,
 19. udzielanie rodzicom i uczniom informacji na temat poziomu osiągnięć, postępów w nauce a także zachowaniu uczniów ,
 20. sugerowanie rodzicom skutecznych form oddziaływania, w tym wychowawczego, które umożliwiałyby pomoc dzieciom w nauce i zabezpieczałyby je przed zjawiskami patologicznymi,
 21. włączanie rodziców w urozmaicanie życia klasy w tym w procesy dydaktyczno-wychowawcze,
 22. prowadzenie zajęć profilaktyczno-resocjalizacyjnych w celu ochrony uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnień w zależności od decyzji dyrektora,
 23. prowadzenie lub współpraca w ramach orientacji zawodowej uczniów w ramach danego przedmiotu nauczania jeżeli istnieje taka konieczność i możliwość,
 24. prowadzenie (ustalonej    odrębnymi    przepisami)    dokumentacji    pracy   dydaktyczno-wychowawczej lub wychowawczo-opiekuńczej,
 25. pełnienie dyżurów    podczas    przerw    zgodnie    z    odrębnym    regulaminem                 i    planem dyżurów nauczycielskich,
 26. stworzenie optymalnych warunków do nauki uczniom z wadami rozwojowymi,
 27. eliminowanie zachowań ucznia lub grupy uczniów, które zagrażają ich zdrowiu albo życiu, zarówno na terenie obiektu, jak i poza nim.
 28. Każdy nauczyciel    zobowiązany    jest    dbać    o    pomoce    dydaktyczne    i    sprzęt    szkolny, a w szczególności:
 29. a) właściwie przechowywać środki dydaktyczne i sprzęt szkolny (magazyny, zaplecza, szafy)
 30. b) protokolarnie przekazywać (zdawać i przyjmować) pomoce dydaktyczne stanowiące wyposażenie klasopracowni.
 31. Nauczyciele winni      wspierać      rozwój      psychofizyczny      uczniów      i      ich      zdolności oraz zainteresowania poprzez:
 32. a) tworzenie kół zainteresowań    przedmiotowych    w    miarę    możliwości    finansowych i kadrowych Szkoły,
 33. b) organizowanie zajęć sportowych oraz gimnastyki korekcyjnej,
 34. c) tworzenie programów i innowacji pedagogicznych, planów wynikowych lub innych planów dydaktycznych,
 35. d) umożliwienie uczniom utalentowanym dalszego rozwijania umiejętności w szkolnym radiowęźle, gazetce, teatrzyku i innych formach tego rodzaju.
 36. Nauczyciele mają obowiązek udzielania pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń
  szkolnych w oparciu o rozpoznawanie potrzeb uczniów poprzez:
 37. organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych zgodnie z planem nauczania.
 38. współpracę z   wychowawcą   klasy, rodzicami   i specjalistami w   celu   dokładnego   informowania   o   realizacji wybranego programu i wyników osiąganych przez uczniów.
 39. organizowanie pomocy koleżeńskiej w ramach zespołu klasowego,
 40. kierowanie na zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne, terapię pedagogiczną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz inne, a także na zajęcia  do poradni specjalistycznych,
 41. kierowanie wniosku do dyrektora o skierowanie ucznia do poradni w celu określenia przyczyn występowania danych problemów w funkcjonowaniu ucznia w szkole pomimo objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • 47
 1. Do zadań nauczycieli w Szkole w zakresie pomocy psychologiczno -pedagogicznej należy w szczególności:
 2. a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
 3. b) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 4. c) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu Szkoły;
 5. d) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektyw­ności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 6. e) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjo­nowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu Szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.
 7. Nauczyciele w Szkole prowadzą w szczególności:
 8. a) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

– trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,

– szczególnych uzdolnień,

 1. b) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.
 2. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psycho­fizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy;
 3. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami, wychowawca­mi grup wychowawczych lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegro­wanych działań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.
 4. Wychowawca klasy oraz nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych lub specjaliści, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami.
 5. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia.
 • 48
 1. Nauczyciela cechuje bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów, sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów oraz respektowanie uwag i opinii zgłaszanych przez organy Szkoły.
 2. Szczegółowy zakres obowiązków wynika z zakresu ustalonego na początku każdego roku, zaopiniowanego przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.
 3. W Szkole tworzy się stanowiska nauczycieli religii – katechetów szkolnych.
 4. Nauczyciele religii ściśle współpracują z miejscową parafią i odpowiadają za przygotowanie dzieci i młodzieży do I Komunii Świętej, bierzmowania, rekolekcji i innych świąt kościelnych.
 5. Nauczyciele religii wchodzą w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmują obowiązków wychowawcy klasy.
 6. Nauczyciele religii wypełniają pozostałe obowiązki zgodnie z niniejszym Statutem.
 • 49
 1. W Szkole tworzy się stanowisko pedagoga i psychologa szkolnego.
 2. Pedagog i psycholog posiadają zakres obowiązków i plan pracy.
 3. Pedagog szkolny pełni funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa uczniów.
 4. Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy:
 5. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 6. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 7. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 8. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 9. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 10. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 11. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 12. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

– rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

– udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. W Szkole tworzy się stanowiska nauczycieli – terapeutów i logopedy. Do ich zadań należy:
 2. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 3. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 5. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

– rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

– udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Nauczyciele terapeuci posiadają zakresy obowiązków i plany pracy.
 • 50

W   Szkole   tworzy   się   stanowiska   nauczycieli   –   wychowawców   świetlicy.   Do   ich zadań w szczególności należy:

 1. a) organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej      dla      uczniów      korzystających ze świetlicy,
 2. b) sprawowanie opieki nad powierzonymi wychowankami,
 3. c) organizowanie nauki własnej dzieci w świetlicy,
 4. d) organizowanie planowanych zajęć świetlicowych – teatralne, muzyczne, plastyczne, komputerowe, z kinezjologii,
 5. e) nadzór przy wydawaniu i spożywaniu posiłków w stołówce,
 6. f) organizowanie innych form pracy zgodnie z Regulaminem świetlicy,
 7. g) współpraca w zespołach oddziałowych w celu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 8. h) realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
 • 51

Do zadań bibliotekarza należy:

 1. opracowywanie regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni;
 2. udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
 3. tworzenie warunków     do     poszukiwania,     porządkowania     i     wykorzystywania     informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
 4. prowadzenie katalogu rzeczowego, alfabetycznego i tytułowego;
 5. prowadzenie ewidencji użytkowników;
 6. określenie godzin  wypożyczania książek przy zachowaniu  zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach;
 7. rozbudzanie i      rozwijanie       indywidualnych       zainteresowań       uczniów      oraz      wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
 8. organizowanie konkursów czytelniczych;
 9. podejmowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
 10. przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas;
 11. prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej;
 12. zakup i oprawa książek;
 13. aktywna współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami);
 14. aktywna współpraca z innymi bibliotekami.
 • 52
 1. W Szkole funkcjonują Zespoły nauczycieli, które pracują zgodnie z regulaminem Rady
  Pedagogicznej:
 2. Poszczególne zespoły   przed   rozpoczęciem   każdego   roku   szkolnego   opracowują zakres zadań i   plan pracy na dany rok szkolny.
 3. Zespoły sprawozdają z efektów swojej pracy minimum raz w roku, na ostatnim posiedzeniu rady pedagogicznej w danym roku szkolnym. Sprawozdania mogą mieć formę zapisów w protokole z posiedzeń rady pedagogicznej.
 4. Zebrania zespołów nauczycielskich są protokołowane w formie uzgodnionej z dyrektorem placówki.
 5. Pracą zespołu nauczycielskiego  kieruje  powołany na wniosek zespołu przez dyrektora szkoły nauczyciel – przewodniczący zespołu.
 6. Zespoły spotykają się w miarę potrzeb co najmniej czterokrotnie w  roku  szkolnym.               W przypadku niezadowalających wyników w nauce lub nieodpowiednim zachowaniu uczniów – Zespół powinien obradować częściej.
 7. Przewodniczącym Zespołu oddziałowego jest wychowawca klasy. Przewodniczący zespołów uzgadniają z innymi nauczycielami i specjalistami czas i miejsce pracy Zespołu.
 8. Dyrektor Szkoły powołuje zespoły na czas określony lub nieokreślony.
 9. Dyrektor szkoły na wniosek przewodniczącego zespołu może wyrazić zgodę na włączenie do składu zespołu innego nauczyciela szkoły lub spoza szkoły lub innego eksperta, specjalisty z poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki doskonalenia zawodowego lub innej instytucji, która w celach statutowych ma zapisaną działalność na rzecz edukacji, wychowania i wzmacniania działalności oświatowej.
 • 53
 1. Stanowisko wicedyrektora tworzy się w szkole, która liczy, co najmniej
  12 oddziałów, drugie stanowisko tworzy się przy 28 oddziałach, trzecie przy
  44 oddziałach.
 2. W Szkole powołano: wicedyrektora Szkoły
 3. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 4. Wicedyrektorzy współpracują z Dyrektorem Szkoły zgodnie z przydzielonymi czynnościami zawartymi w imiennym zakresie obowiązków i czynności dodatkowych.
 • 54
 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.
 4. Wychowawca jest przewodniczącym zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale.
 5. Wychowawca klasy jest animatorem życia zbiorowego oraz mediatorem i negocjatorem w rozstrzyganiu kwestii spornych wewnątrz zespołów oraz między uczniami a dorosłymi.
 6. Wychowawca klasy w celu realizacji zadań otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów, planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące klasę, ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy.
 7. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne i koordynuje ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).
 8. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci. Okazuje pomoc rodzicom w działaniach wychowawczych wobec dzieci. Otrzymuje od nich pomoc poprzez włączanie ich w sprawy życia klasy i szkoły.
 9. Wychowawca ma obowiązek, na miesiąc przed zakończeniem pierwszego semestru i rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, poinformowania rodziców w formie pisemnej o przewidywanym stopniu niedostatecznym. Fakt ten, potwierdzony jego podpisem, powinien być odnotowany w dokumentacji nauczyciela – wychowawcy.
 10. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrekcji oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek, instytucji oświatowych i naukowych.

 

 • 55
 1. Zasady zatrudniania pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.
 2. Liczbę pracowników Zespołu ustala Dyrektor w oparciu o zatwierdzony przez organ prowadzący arkusz organizacyjny.
 3. Szczegółowe zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników Zespołu określa Dyrektor.

 

 • 56
 1. Kierownik administracyjno – gospodarczy nadzoruje administracyjne funkcjonowanie szkoły:
 2. a) kieruje zespołem pracowników administracyjnych i obsługowych,
 3. b) określa zadania i odpowiedzialność tych pracowników,
 4. c) decyduje o harmonogramie tygodniowym i dziennym pracy administracji i obsługi,
 5. d) w pełni uczestniczy w realizacji wszystkich zadań szkoły,
 6. e) dba o bezpieczeństwo uczniów i przestrzeganie przepisów bhp, p/poż, sanitarno-higieniczne.

2 Pracownicy administracji i obsługi zatrudniani są zgodnie z zasadami zawartymi w kodeksie pracy. Zadania tych pracowników określone są w zakresach czynności, które znajdują się w teczkach akt  osobowych.

Rozdział 13
Rodzice w Szkole – zasady współpracy

 • 57
 1. Rodzice lub prawni opiekunowie współdziałają z nauczycielami w zakresie wychowania,
  profilaktyki i nauczania swoich dzieci.
 2. Rodzice/ opiekunowie prawni mają obowiązek:
 3. dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka szkoły,
 4. zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne.
 5. stworzyć dziecku warunki zapewniające przygotowanie się do zajęć szkolnych,
 6. kontaktować się ze Szkołą w sprawach dydaktyczno-wychowawczych co najmniej dwa razy w każdym półroczu, podczas zebrań i konsultacji w terminach ustalonych przez Radę Pedagogiczną na pierwszym w danym roku szkolnym posiedzeniu plenarnym (kalendarz zebrań), w nagłych sytuacjach – na każde wezwanie pisemne, telefoniczne, lub skierowane poprzez dziennik elektroniczny,
 7. monitorować systematycznie osiągnięcia edukacyjne oraz nieobecności swoich dzieci przy pomocy elektronicznego systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce (e- dziennik),
 8. przeglądać dzienniczek ucznia/zeszyt , podpisując przepisane informacje od nauczyciela oraz e-dziennik, za pośrednictwem których Szkoła informuje ze stosownym wyprzedzeniem rodziców o grożących ich dziecku ocenach niedostatecznych pod koniec półrocza lub roku szkolnego, z zastrzeżeniem, że brak dzienniczka lub brak dostępu do Internetu nie zwalnia wychowawcy z obowiązku szukania innych sposobów przekazywania informacji rodzicom,
 9. w miarę swoich możliwości finansowych i zawodowych działać na rzecz Szkoły, pomagać w zdobyciu środków i sponsorów na realizację zadań zawartych w niniejszym Statucie,
 10. przekazywać wychowawcy informacje o stanie zdrowia dziecka lub trudnej sytuacji rodzinnej

 

 • 58
 1. Rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo do:
 2. poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i Szkole,
 3. znajomości zasad   oceniania,   klasyfikowania   i   promowania       uczniów   oraz   innych aktów prawnych obowiązujących w Szkole,
 4. rzetelnej informacji na temat  swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
 5. uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (informacji,    porad    w    sprawach wychowania i kształcenia swych dzieci),
 6. korzystania z pomocy materialnej dla dzieci (stypendium, dożywianie, wypoczynek),
 7. wyrażania i przekazywania  Radzie  Szkoły opinii, pytań, wniosków związanych z funkcjonowaniem Szkoły oraz realizacją zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych,
 8. rozwijania umiejętności wychowawczych poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 9. uczestnictwa w spotkaniach zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
 10. Zasady dobrej współpracy z rodzicami to rzetelność, konkretność i regularność informacji dostarczanych rodzicom, dotyczących dobrych i złych wyników w nauce i zachowaniu, udzielanych podczas wywiadówek, rozmów indywidualnych na życzenie rodzica lub nauczyciela, na karcie
  ocen, w zeszycie uwag.
 11. Partnerstwo we współdziałaniu polega na:
 12. wspólnym szukaniu przyczyn i dróg wyjścia z problemów dydaktycznych i wychowawczych, mającym na celu dobro dziecka (wywiad środowiskowy),
 13. rozmowach z rodzicami i opiekunami, udzielaniu informacji o instytucjach wspomagających Szkołę w działalności profilaktycznej, konsultacyjnej i leczniczej,
 14. otwartość Szkoły na środowisko lokalne wyraża się w: przybliżaniu pracy Szkoły, jej osiągnięć poprzez lekcje otwarte, imprezach środowiskowych, współpracy z samorządem lokalnym,
 15. poufność i dyskrecja w przekazywaniu informacji dotyczących dziecka i jego rodziny wyraża się w tajności obrad Rady Pedagogicznej, tajności korespondencji, właściwym klimacie i miejscu rozmów z rodzicami,
 16. wzajemny szacunek i tolerancja wyraża się w: docenianiu starań i pracy Szkoły oraz rodziców, uznaniu prawa do błędów (Szkoły i rodziców), słuchaniu i reagowaniu Szkoły na słuszne opinie i postulaty rodziców, kulturze słowa i bycia we wzajemnych kontaktach, wywiązywaniu się z umów.
 17. Obowiązujący w szkole system współdziałania z rodzicami zakłada:
 18. angażowanie rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły (imprezy, uroczystości, wycieczki, festyny, ,,Drzwi Otwartych” szkoły),
 19. aktualizowanie informacji na stronie internetowej szkoły,
 20. organizowanie spotkań, prelekcji edukacyjnych dla rodziców,
 21. przygotowywanie zajęć pokazowych i lekcji otwartych,
 22. pozyskiwanie opinii rodziców zgodnie z rozporządzeniem MEN,
 23. wręczanie podziękowań za współpracę ze szkołą.

 

Rozdział 14.
Uczniowie Szkoły, ich prawa i obowiązki

 • 59
 1. Uczeń ma prawo w szczególności do:
 2. uczestnictwa we wszystkich zajęciach lekcyjnych i zajęciach  pozalekcyjnych oraz do indywidualnego toku i programu nauczania;
 3. zapoznania się   z   programem   nauczania,   jego   treścią,   celami   i   stawianymi   wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania;
 4. jawnej, obiektywnej, umotywowanej oceny;
 5. właściwie zorganizowanych procesów kształcenia, wypoczynku i zadawania prac domowych zgodnych z zasadami higieny pracy umysłowej;
 6. wyrażania opinii   i   wątpliwości   dotyczących   treści   nauczania   oraz   uzyskiwania   wyjaśnień i odpowiedzi;
 7. uczestnictwa w pracach Samorządu Uczniowskiego;
 8. opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 9. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 10. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 11. reprezentowania Szkoły w konkursach i zawodach;
 12. swobodnego wyrażania   opinii   we   wszystkich   sprawach,  jeśli   nie   narusza   tym   dóbr   innych osób;
 13. swobodnego rozwoju swojej osobowości;
 14. ochrony prywatności życia osobistego i rodzinnego;
 15. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 16. przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi i  innym  nauczycielom swoich  problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
 17. pomocy socjalnej;
 18. poszanowania przekonań religijnych;
 19. poszanowania swej godności i nietykalności osobistej.
 20. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych praw, uczeń lub jego rodzice (prawni
  opiekunowie) mogą złożyć pisemne zgłoszenie do Dyrektora, Wicedyrektora, wychowawcy, pedagoga szkolnego, a w razie potrzeby do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny. W każdym przypadku takiego zgłoszenia uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) powinni uzyskać pisemną odpowiedź uzasadniającą przyjęte w danej sprawie stanowisko Szkoły, po wysłuchaniu przez rozstrzygającego wszystkich stron sporu.
 21. Obowiązkiem każdego ucznia jest przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza:
 22. aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i systematyczne zdobywanie wiedzy;
 23. wykorzystywanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę;
 24. rzetelne pracowanie nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności;
 25. systematyczne przygotowywanie się do zajęć;
 26. dopełnianie obowiązku   uzupełniania   usprawiedliwienia   nieobecności   od   rodzica   (prawnego opiekuna) w ciągu tygodnia od powrotu do Szkoły;
 27. dbanie o dobre imię Szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
 28. przestrzeganie zasad kultury współżycia społecznego;
 29. wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego;
 30. właściwe zachowanie    oraz    okazywanie    szacunku    kolegom,    nauczycielom,    pracownikom Szkoły poprzez społecznie akceptowane formy;
 31. dbanie o wspólne dobro, ład i porządek;
 32. przestrzeganie obowiązujących   zaleceń   i   zarządzeń   Dyrektora,   Rady   Pedagogicznej   oraz ustaleń Samorządu Uczniowskiego;
 33. dbanie o schludny wygląd;
 34. przestrzeganie zakazu       korzystania       z      telefonów      komórkowych       i       innych       urządzeń elektronicznych podczas trwania lekcji, o ile nie wynika to z toku lekcji

 

Rozdział 15.
Nagrody i kary

 • 60 
 1. Uczniowie na zakończenie roku szkolnego mogą otrzymać nagrodę za wyniki w nauce:
 • w klasach I-III jeżeli postępy w nauce określane są stwierdzeniem: bardzo dobrze lub celująco oraz jeżeli ich zachowanie jest wzorowe lub bardzo dobre,
 • w klasach IV-VI jeżeli otrzymał promocję z wyróżnieniem
 1. Ustala się inne nagrody:
 • za uzyskanie tytułu laureata w konkursie interdyscyplinarnym
 • za osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
 • za udział w największej ilości konkursów w danym roku szkolnym;
 • za wysokie wyniki w nauce oraz bardzo dobrą pracę na rzecz szkoły (regulamin tytułu „Najlepszy absolwent”);
 • za dodatkową pomoc koleżeńską w nauce;
 • za pracowitość i stałe postępy w nauce);
 • za wyróżnianie się pod względem zachowania
 • za najlepsze osiągnięcia sportowe (regulamin tytułu „Najlepszy sportowiec”);
 • za osiągnięcia artystyczne
 • za najlepszą frekwencję w danym roku szkolnym;
 • za pracę w Samorządzie Uczniowskim; ( np. w organizacjach szkolnych, bibliotece szkolnej)
 • za pracę dodatkową na rzecz szkoły;
 • za postawę prospołeczną – koleżeńskość, pomoc innym
 • za ciekawe pomysły wzbogacające pracę szkoły;
 • za inicjatywy wpływające na rozwój własny i innych
 1. Ustala się następujące formy nagród :
 • pochwała wychowawcy, Dyrektora szkoły, opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub innego nauczyciela na forum klasy lub szkoły
 • prezentacja osiągnięć i pochwała uczniów na zebraniach z Rodzicami;
 • publikacja nazwisk wyróżnionych uczniów na łamach gazetki szkolnej, ściennej gazetki klasowej lub szkolnej;
 • przedstawienie laureatów na forum klasy i szkoły;
 • włączenie dobrych pomysłów uczniów w realizację Programu Wychowawczego;
 • wpis wyróżnionych uczniów do kroniki szkolnej;
 • wpis uczniów wyróżnionych w nauce do „księgi uczniów wyróżnionych”;
 • dyplom, książka, puchar
 • list pochwalny do rodziców;
 • nagrody rzeczowe;
 • tytuły: „Najlepszy absolwent szkoły” oraz „Najlepszy sportowiec szkoły”.
 1. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:
 • uzyskane wysokie miejsca-nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem-w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół,
 • osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.
 1. Nagrody mogą być finansowane z budżetu szkoły, przez Radę Rodziców lub z innych środków pozabudżetowych.
 2. Nagrody przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, innego nauczyciela, Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
 • 61 
 1. Za lekceważenie nauki, innych obowiązków uczniowskich oraz z a zachowanie niezgodne z postanowieniami Statutu Szkoły i  Regulaminów szkolnych uczeń może ponieść  następujące konsekwencje:
 • rozmowa (upomnienie) ucznia przez nauczyciela;
 • naprawienie przez ucznia lub z pomocą rodziców wyrządzonej szkody i krzywdy spowodowanej umyślnie, np.: porządkowanie terenu wokół szkoły, szatni, itp.
 • przeprowadzenie rozmowy o charakterze wychowawczym przez nauczyciela, wychowawcę klasy, powiadomienie rodziców ucznia o nagannym zachowaniu ucznia;
 • przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej przez pedagoga lub psychologa szkolnego, pisemne lub telefoniczne poinformowanie rodziców przez wychowawcę lub specjalistów.
 • wezwanie rodziców do szkoły w celu przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej ucznia przeprowadzonej przez wychowawcę w obecności pedagoga/psychologa szkolnego lub dyrektora/wicedyrektora szkoły.
 • nagana ustna wychowawcy, Dyrektora Szkoły lub innego nauczyciela – na forum klasy;
 • nagana pisemna wychowawcy na forum klasy.
 • zastosowanie poniższych kar:
 1. zakaz udziału w imprezach lub  wyjściach/wycieczkach szkolnych;
 2. czasowe odebranie pełnionej funkcji lub przyznanego przywileju;
 3. zobowiązanie do zamieszczenia przeprosin na łamach gazetki  szkolnej lub na apelu w obecności całej społeczności szkolnej.
 • nagana Dyrektora na forum szkoły;
 • pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia w zeszycie korespondencji lub odrębnym liście skierowanym do rodziców;
 • zawieszenie ucznia na czas określony, w prawie do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych odbywających się w szkole lub skreślenie ucznia z listy uczestników zajęć pozalekcyjnych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia;
 1. W razie braku widocznej poprawy w postępowaniu ucznia Zespół wychowawczy /Zespół nauczycieli uczących w klasie w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podjąć decyzję o:
 • pisemnym lub telefonicznym powiadomieniu o czynach karalnych i postępującej demoralizacji ucznia Sądu Rodzinnego, Kuratorów sądowych lub Policję,
 • przeniesieniu ucznia do równoległego oddziału,
 • wnioskowaniu do Sądu Rodzinnego o nadzór kuratora lub o zastosowaniu bezpośredniego środka wychowawczego/poprawczego w postaci umieszczenia  w  Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  gdy szkoła wyczerpała wszystkie możliwości statutowe oddziaływania  wychowawczego, a także jeżeli dobro ucznia wymaga zmian środowiska.
 1. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, jeżeli stwierdził dopuszczenie się przez niego :
 • umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu innego kolegi;
 • kradzieży;
 • wejścia w kolizję z prawem;
 • demoralizację innych uczniów;
 • stałego naruszania postanowień Statutu szkoły, a ponadto gdy szkoła wyczerpała wszystkie możliwości statutowe oddziaływania wychowawczego, a także jeżeli dobro ucznia wymaga zmian środowiska;

3a.  Wniosek Dyrektora w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

 1. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić z listy uczniów w przypadkach określonych w §35 ust.2, a także jeśli nie realizuje on obowiązku szkolnego i ukończył  18 lat.

4a.  Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego oraz po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczna. O toczącym się postępowaniu informowani są: uczeń, oraz jego rodzice (prawni opiekunowie).

 1. Ustalenia dodatkowe:
 • w przypadkach pedagogicznie uzasadnionych i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej można zastosować inną karę niż wymienione, jeżeli nie jest ona niezgodna z prawem,
 • kary pozbawiające uczniów możliwości korzystania z niektórych praw ucznia wymierzane są na okres nie dłuższy niż 3 miesiące,
 • możliwe jest ukaranie decyzją Rady Pedagogicznej wszystkich uczniów klasy przez zawieszenie w udziale, w dyskotekach, zabawach klasowych i szkolnych, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez szkołę,
 • za niewłaściwe zachowanie podczas przerwy uczeń może otrzymać karę natychmiastową w postaci zatrzymania, zakazu zabawy z innymi lub otrzymania pracy dodatkowej np. posprzątanie śmieci na korytarzu, szatni itp.
 1. Od każdej wymienionej kary, uczeń może się odwołać do Dyrektora szkoły,  za pośrednictwem rodziców, wychowawcy lub Samorządu Uczniowskiego, w terminie trzech dni, od dnia otrzymania informacji o wymierzeniu kary. Odwołanie rozpatruje bezzwłocznie wraz z Dyrektorem szkoły Zespół Wychowawczy. Decyzja Zespołu jest ostateczna. 
 2. O stosowaniu nagród i wyciąganiu konsekwencji decyduje wychowawca klasy, w razie potrzeby konsultując się z zespołem nauczycieli uczących w danej  klasie, z pedagogiem / psychologiem szkolnym lub dyrekcją szkoły.
 3. Przy stosowaniu konsekwencji wobec ucznia należy zachować kolejność wymierzanych kar zgodnie z § 35 z wyłączeniem szczególnych przypadków.

Rozdział 16.

Wewnątrzszkolny  System  Oceniania

 • 62
 1. Wiadomości i umiejętności uczniów oraz ich zachowanie ocenia się zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

1a.   Ocenianiu podlegają:

 • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 • zachowanie ucznia.

1b.   Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu  i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

 • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z rea­lizowanych w szkole programów nauczania;
 • wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodat­kowych zajęć edukacyjnych.

1c.   Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,  nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych  oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu :
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania oraz postępach w tym zakresie,
 • udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej,
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.
 1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych obejmuje :
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii,
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
 • bieżące ocenianie i ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii, a także śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania, według skali i w formach przyjętych w niniejszym statucie,
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 • ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia
 1. Szczegółowe kryteria oceniania wiadomości i umiejętności przedmiotowych znajdują się w Przedmiotowym Systemie Oceniania, który jest w dokumentacji szkoły oraz  do wglądu w bibliotece szkolnej.
 1. Bieżące postępy uczniów klas I-III ocenione są w skali ocen 1-6.
 2. Ocenianie bieżące oparte jest na formach werbalnych i skali ocen od 1-6.

6 – celująco

5– bardzo dobrze

4– dobrze

3– dostatecznie

2– dopuszczająco

1 – niedostatecznie

 

 1. Ocena ze sprawdzianów opatrzona jest uzasadniającym ocenę komentarzem.
 2. Szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych w klasach 1-3 znajdują się w Przedmiotowym systemie
 1. Kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie (szczegółowe kryteria znajdują się w Przedmiotowym Systemie Oceniania):
Wymagania edukacyjne Elementy treści nauczania Ogólne kryteria stopni
Konieczne

(dopuszczająco)

Uczeń powinien posiadać

Wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszego uczenia się.

Uczeń ma braki w opanowaniu podstaw programowych, które nie przekraczają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy. Wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, przy pomocy nauczyciela.
Podstawowe

(dostatecznie)

Uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a nabyta wiedza i umiejętności wymagają powtórzenia  i utrwalenia.

 

Uczeń opanował wiadomości określone podstawą programową w danym etapie nauki. Pracuje niesystematycznie, wykonuje zadania o średnim stopniu trudności.
Rozszerzone

(dobrze)

Uczeń opanował większy zakres wiedzy i umiejętności, pozwalający mu zastosować zdobyte wiadomości w sytuacjach typowych znanych z lekcji i z podręcznika. Uczeń opanował wiadomości na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej . Rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych.
Dopełniające

(bardzo dobrze)

Uczeń opanował program nauczania na danym etapie nauki. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania na danym etapie nauki. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami. Potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych                 i problemów w nowych sytuacjach.
Wykraczające

(celująco)

 

 

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności w stopniu wykraczającym poza wymagania programowe.

Jego osiągnięcia wynikają
z indywidualnych zainteresowań i stanowią efekt samodzielnej pracy ucznia.

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania danego etapu nauki. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych  i praktycznych.
 1. Istnieje możliwość przydzielania ocen połówkowych, które w dzienniku opisuje się symbolem „+”, „-„.
 2. Pod koniec I półrocza rodzice dziecka otrzymują ocenę opisową w której wyszczególnione są: zachowanie  i osiągnięcia dydaktyczne dziecka z określeniem stopnia ich opanowania.
 3. Uczniowie otrzymują ocenę roczną w formie opisowej. Uwzględnia ona poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane  z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 4. Rodzice uczniów klas I-III uzyskują informacje o postępach dziecka w nauce i zachowaniu w czasie zebrań klasowych oraz na bieżąco poprzez e-dziennik.
 5. Oceny cząstkowe, okresowe i roczne z religii wyrażone są stopniem w skali przyjętej w klasach IV–VIII.
 6. Ocenianie w klasach IV – VI z zajęć obowiązkowych, dodatkowych i religii zarówno cząstkowe jak i klasyfikacyjne ustala się według następującej skali:

celujący             (cel) – 6

bardzo dobry     (bdb) – 5

dobry                 (db) – 4

dostateczny       (dst) – 3

dopuszczający  (dps) – 2

niedostateczny  (ndst.) – 1

 1. Istnieje możliwość przydzielania ocen połówkowych, które w dzienniku opisuje się symbolem „+”, „-„.
 2. Ocenianie musi być systematyczne i planowe.
 3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak o jego rodziców.
 4. Każda ocena winna być uzasadniona. Przy odpowiedziach ustnych komentarz ustny, przy zadaniach klasowych komentarz pisemny.
 5. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie :
Wymagania (ocena)             Elementy         treści nauczania  

 

 

Ogólne kryteria stopni

K
Konieczne
(dopuszczająca)
Niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu (dziedziny edukacji); potrzebne w życiu Uczeń ma braki w opanowaniu podstaw programowych, które nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
Uczeń rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne  o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela.
P
Podstawowe
(dostateczna)
 

Najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu; łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego; o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne; często powtarzające się w programie nauczania; dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
Określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych;
Głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości

Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową w danym etapie nauki. Uczeń rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne  o średnim stopniu trudności, pracuje niesystematycznie.
R
Rozszerzające
(dobra)
Istotne w strukturze przedmiotu;
Bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych;
Przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu  i innych przedmiotów szkolnych; Użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności; O zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych; Wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i z podręcznika
Uczeń nie opanował w pełni wiadomości określonych programem w danym etapie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej. Uczeń poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, czynnie uczestniczy w lekcji.
D
Dopełniające
(bardzo dobra)
Złożone, trudne, ważne do opanowania; Wymagające z korzystania z różnych źródeł; Umożliwiające rozwiązywanie problemów; Pośrednio użyteczne w życiu szkolnym; Pełne opanowanie treści programu nauczania  

Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danym etapie;
Uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami , samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w nowych sytuacjach. Dobrowolnie podejmuje i samodzielnie .wykonuje zadania.

Wyróżnia się aktywnością w klasie.

W
Wykraczające
(celująca)
Stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia; Wynikające z indywidualnych zainteresowań; Zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych Uczeń posiada wiedzę i umiejętności, które umożliwiają samodzielnie i twórczo rozwijać własne uzdolnienia;
Uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania dla danego etapu  oraz wykraczające poza ten program, proponuje rozwiązania nietypowe.   Uczeń osiąga sukcesy w konkursach, zawodach na szczeblu miejskim, wojewódzkim albo krajowym.

 

 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje  uczeń, który nie spełnia wymagań nawet na ocenę  dopuszczającą, którego wiadomości i umiejętności nie dają szans na sukces w dalszych etapach kształcenia, który nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności.

 

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego są obowiązani do poinformowania uczniów oraz ich rodziców o :
 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości ucznia.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości ucznia:
 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym opracowanym w szkole,
 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,
 3. posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inna opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,  w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii,
 4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii w wymienionych w pkt. a,b,c, który objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli specjalistów, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i zajęć technicznych brany jest pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki  tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach z wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez  lekarza, na czas określony w tej opinii.
 4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ”zwolniony”, „zwolniona”.
 5. Uczeń może poprawić  stopień niedostateczny ze wskazaniem  przez nauczyciela materiału do poprawy i ze wskazaniem terminu.
 6. Braki wynikające z absencji uczeń jest zobowiązany uzupełnić w terminie wskazanym przez nauczyciela.
 7. Formy oceniania i sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia :
 • aktywność na lekcji,
 • odpytywanie ustne – w zależności od przedmiotu,
 • kartkówka – z 1 do 3 lekcji ,
 • zapowiedziane sprawdziany i testy działowe ,
 • zapowiedziane zadania klasowe z języka polskiego, matematyki,
 • testy badające osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 • zadania domowe pisemne i ustne,
 1. Częstotliwość kontroli wiedzy i umiejętności :
 • aktywność – na bieżąco,
 • kartkówki systematycznie,
 • zadania klasowe i sprawdziany – łącznie do 3 różnych przedmiotów w  jednym tygodniu, lecz nie więcej niż 1 w ciągu dnia.
 1. Aby uniknąć skumulowania się testów i sprawdzianów w jednym dniu, nauczyciele winni je zapowiedzieć z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisać do dziennika w dniu, w którym mają się odbyć.
 2. Każdą pracę pisemną z uzasadnieniem oceny należy uczniowi dać do wglądu, ocenę wpisać na bieżąco do dziennika elektronicznego.
 3. Nauczyciel każdego przedmiotu jest zobowiązany do poprawy w pracach pisemnych błędów
 4. Prace pisemne pozostają w dokumentacji nauczyciela do końca roku.
 5. Prace klasowe winny być poprawione przez nauczyciela w terminie do 3 tygodni i omówione na lekcji, zaś pozostałe formy sprawdzające wiedzę i umiejętności ucznia w terminie 2 tygodniowym.
 6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców  (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 7. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po konsultacji z pracownikami szkoły, uczniami klasy i samym
 8. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
 • dbałość o honor i tradycje szkoły
 • dbałość o piękno mowy ojczystej
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
 • okazywanie szacunku innym osobom
 1. Wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować rodziców o zachowaniu dziecka w czasie spotkań indywidualnych i klasowych, jeśli zachodzi taka potrzeba.

 

 1. Ocenianie zachowania w klasach I-III
 • W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
 • Ustalając ocenę opisową wychowawca klasy posługuje się następującymi określeniami:

Wzorowe/wzorowo – wz

bardzo dobre/bardzo dobrze – bdb

dobre/dobrze – db

poprawne/poprawnie – pop

nieodpowiednie/nieodpowiednio – ndp

 • Uczeń, który ma wzorową ocenę z zachowania:
 • przestrzega wszystkich postanowień Statutu szkoły i obowiązujących regulaminów,
 • uzyskuje w nauce wyniki maksymalne do swoich możliwości intelektualnych,
 • podporządkowuje się poleceniom dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • nie opuszcza i nie spóźnia się na zajęcia dydaktyczne bez usprawiedliwienia,
 • przychodzi odświętnie ubrany w dniach określonych w regulaminie szkoły, zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu,( stosowny do okoliczności strój, uczesanie),
 • dba o estetykę i czystość wokół siebie,
 • zawsze właściwie zachowuje się na lekcjach i przerwach,
 • szanuje własność osobistą i społeczną,
 • chętnie udziela pomocy kolegom,
 • jest aktywny w czasie zajęć,
 • przychodzi do szkoły przygotowany,
 • jest samodzielny w myśleniu i działaniu,
 • kończy  rozpoczętą pracę,
 • estetycznie i starannie wykonuje prace szkolne i domowe,
 • chętnie podejmuje dodatkowe zadania na rzecz klasy i szkoły(np.: konkursy, akademie),
 • właściwie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych : śpiewa hymn w postawie na baczność, szanuje symbole narodowe,
 • godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz (podczas wycieczek, wyjść, konkursów itp.),
 • dba o zdrowie,
 • dba o środowisko (aktywnie angażuje się w zbiórki surowców wtórnych, dba o ład i porządek, dba o przybory i przyrządy własne i szkolne),
 • jego postępowanie w stosunku do innych nie budzi zastrzeżeń i jest pozytywnym wzorem do naśladowania w klasie i szkole.
 • Uczeń, który ma bardzo dobrą ocenę z zachowania:
 • przestrzega wszystkich postanowień Statutu szkoły i obowiązujących regulaminów,
 • uzyskuje w nauce wyniki maksymalne do swoich możliwości,
 • podporządkowuje się poleceniom dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • nie opuszcza i nie spóźnia się na zajęcia dydaktyczne bez usprawiedliwienia,
 • przychodzi odświętnie ubrany w dniach określonych w regulaminie szkoły, zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu,( stosowny do okoliczności strój, uczesanie),
 • dba o estetykę i czystość wokół siebie,
 • właściwie zachowuje się na lekcjach i przerwach,
 • szanuje własność osobistą i społeczną,
 • chętnie udziela pomocy kolegom,
 • jest aktywny w czasie zajęć,
 • przychodzi do szkoły przygotowany,
 • kończy rozpoczętą pracę,
 • estetycznie i starannie wykonuje prace szkolne i domowe,
 • podejmuje dodatkowe zadania na rzecz klasy i szkoły(np.: konkursy, akademie),
 • właściwie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych : śpiewa hymn w postawie na baczność, szanuje symbole narodowe,
 • godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz (podczas wycieczek, wyjść, konkursów itp.),
 • dba o zdrowie,
 • dba o środowisko ( angażuje się w zbiórki surowców wtórnych, dba o ład i porządek, dba o przybory i przyrządy własne i szkolne),
 • jego postępowanie w stosunku do innych nie budzi zastrzeżeń i jest pozytywnym wzorem do naśladowania w klasie i szkole.
 • Uczeń, który ma dobrą ocenę z zachowania::
 • przestrzega wszystkich postanowień Statutu szkoły i obowiązujących regulaminów,
 • osiąga wyniki w nauce adekwatne do swoich możliwości,
 • podporządkowuje się poleceniom dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • uczęszcza regularnie na zajęcia, nieusprawiedliwiona absencja zdarza mu się rzadko,
 • dba o estetykę i czystość wokół siebie,
 • właściwie zachowuje się na lekcjach i przerwach,
 • szanuje własność osobistą i społeczną,
 • chętnie udziela pomocy kolegom,
 • uczestniczy w zajęciach zgodnie ze swoimi umiejętnościami,
 • przychodzi do szkoły przygotowany,
 • kończy rozpoczętą pracę,
 • estetycznie i starannie wykonuje prace szkolne i domowe,
 • podejmuje dodatkowe zadania na rzecz klasy i szkoły(np.: konkursy, akademie),
 • uczestniczy w uroczystościach szkolnych, zachowuje się właściwie podczas występu kolegów  i śpiewania hymnu,
 • godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz (podczas wycieczek, wyjść, konkursów itp.),
 • jego strój jest schludny,
 • dba o zdrowie,
 • dba o środowisko ( angażuje się w zbiórki surowców wtórnych, dba o ład i porządek, dba o przybory  i przyrządy własne i szkolne),
 • jego postępowanie w stosunku do innych nie budzi zastrzeżeń i jest pozytywnym wzorem do naśladowania w klasie i szkole.
 • Uczeń, który ma poprawną ocenę z zachowania:
 • czasem nie stosuje się do postanowień Statutu szkoły i obowiązujących regulaminów,
 • zdarza mu się sporadycznie lekceważyć polecenia  dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • uczęszcza regularnie na zajęcia, nieusprawiedliwiona absencja zdarza mu się rzadko,
 • nie zawsze dba  o estetykę i czystość wokół siebie,
 • czasem niewłaściwie zachowuje się na lekcjach (wstaje, spaceruje, prowokuje innych) i podczas przerw,
 • zwykle szanuje własność osobistą i społeczną,
 • zazwyczaj uczestniczy w zajęciach zgodnie ze swoimi umiejętnościami,
 • czasami przychodzi do szkoły nie przygotowany,
 • nie zawsze kończy  rozpoczętą   pracę,
 • czasem niestarannie wykonuje prace szkolne i domowe,
 • rzadko podejmuje dodatkowe zadania na rzecz klasy i szkoły(np.: konkursy, akademie),
 • zazwyczaj uczestniczy w uroczystościach szkolnych, zachowuje się dosyć właściwie podczas występu kolegów i śpiewania hymnu,
 • stara się godnie reprezentować szkołę na zewnątrz (podczas wycieczek, konkursów itp.),
 • jego strój jest zazwyczaj schludny,
 • stara się dbać o zdrowie,
 • dba o środowisko (w miarę aktywnie angażuje się w zbiórki surowców wtórnych, zazwyczaj dba o ład  i porządek, o przybory i przyrządy własne i szkolne),
 • jego postępowanie w stosunku do innych raczej nie budzi zastrzeżeń i stara się być pozytywnym wzorem do naśladowania w klasie i szkole,
 • po wystąpieniu niewłaściwego zachowania uczeń wyraża skruchę i stara się poprawić
 • Uczeń, który ma nieodpowiednią ocenę z zachowania:
 • często nie stosuje się do postanowień Statutu szkoły i obowiązujących regulaminów,
 • lekceważy polecenia dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły, jest obojętny na uwagi,
 • uczęszcza na zajęcia, ale zdarzają mu się godziny nieusprawiedliwione
 • nie dba o estetykę i czystość wokół siebie,
 • niewłaściwie zachowuje się na lekcjach (wstaje, spaceruje, prowokuje innych) i podczas przerw,
 • nie szanuje własność osobistą i społeczną,
 • nie uczestniczy w zajęciach zgodnie ze swoimi umiejętnościami,
 • przychodzi do szkoły nie przygotowany,
 • nie kończy rozpoczętej  pracy,
 • niestarannie wykonuje prace szkolne i domowe,
 • nie podejmuje dodatkowych zadań na rzecz klasy i szkoły(np.: konkursy, akademie),
 • przeszkadza podczas uroczystości szkolnych, zapomina o właściwej postawie wobec symboli narodowych,
 • swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia swojego i innych (wychodzenie poza teren klasy i szkoły podczas przerwy lub lekcji),
 • świadomie dewastuje mienie społeczne i własne, wymusza na innych podobne zachowanie,
 • nie dba o zdrowie,
 • nie dba o środowisko (niszczy podręczniki, zeszyty, przybory i przyrządy własne oraz szkolne, nie angażuje się w zbiórki surowców wtórnych),
 • jego postępowanie często budzi zastrzeżenia, a zastosowane sankcje nie przynoszą poprawy.
 1. Ocenianie zachowania w klasach IV-VI

1.Ocena z zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów stopnia respektowania przez danego ucznia postawy wobec obowiązków szkolnych, zaangażowania życie klasy i szkoły oraz kultury osobistej.

 • Ocenę z zachowania półroczną i roczną ustala się według skali:

wzorowe – wz

bardzo  dobre – bdb

dobre – db

poprawne – pop

nieodpowiednie – ndp

naganne – ng

 • Chcąc uzyskać ocenę wzorową uczeń powinien:
 • wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia Statutu szkoły i obowiązujących regulaminów,
 • wzorowo wykonuje obowiązki wynikające z życia klasy i szkoły:
 1. uzyskał w nauce wyniki maksymalne do swoich możliwości intelektualnych,
 2. nie opuszcza i nie spóźnia się na zajęcia dydaktyczne bez usprawiedliwienia,
 3. zawsze jest przygotowany do zajęć,
 4. bierze aktywny udział w zajęciach w pełni wykorzystując swoje możliwości i uzdolnienia,
 5. bierze aktywny udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz różnych imprezach szkolnych i pozaszkolnych,
 6. uczestniczy aktywnie w uroczystościach szkolnych, angażuje się w ich przygotowanie;
 7. właściwie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych : śpiewa hymn w postawie na baczność, szanuje symbole narodowe,
 8. godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz (podczas wycieczek, wyjść, konkursów itp.),
 9. przychodzi odświętnie ubrany w dniach określonych w regulaminie szkoły, zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu,( stosowny do okoliczności strój, uczesanie),
 10. zawsze szanuje pracę innych, kulturalnie i taktownie wyraża swoją opinię, grzecznie zwraca się do kolegów, pracowników szkoły oraz innych osób, nigdy nie używa wulgaryzmów,
 11. zawsze właściwie zachowuje się na lekcjach i przerwach,
 12. nigdy nie łamie zasad bezpieczeństwa, reaguje na upomnienia nauczycieli,
 13. dba o zdrowie oraz propaguje zdrowy styl życia,
 14. dba o środowisko (aktywnie angażuje się w zbiórki surowców wtórnych, dba o ład i porządek, dba o przybory i przyrządy własne i szkolne)
 15. wykazują szczególną inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz szkoły i środowiska,
 16. jego postępowanie w stosunku do innych nie budzi zastrzeżeń i jest pozytywnym wzorem do  naśladowania w klasie i szkole,
 17. ma odwagę przyznać się do błędu i naprawia go.
  • Chcąc uzyskać ocenę bardzo dobrą uczeń powinien:
 • wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia Statutu szkoły i obowiązujących regulaminów,
 • angażuje się w wykonywanie obowiązków wynikających z życia klasy i szkoły:
 1. uzyskuje w nauce wyniki maksymalne do swoich możliwości,
 2. nie opuszcza zajęć dydaktycznych bez usprawiedliwienia,
 3. nie spóźnia się na lekcje,
 4. starannie przygotowuje się do lekcji,
 5. bierze aktywny udział w zajęciach lekcyjnych,
 6. reprezentuje szkołę w konkursach i olimpiadach,
 7. uczestniczy aktywnie w uroczystościach szkolnych, angażuje się w ich przygotowanie;
 8. właściwie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych: śpiewa hymn w postawie na baczność, szanuje symbole narodowe,
 9. godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz (podczas wycieczek, wyjść, konkursów itp.),
 10. przychodzi odświętnie ubrany w dniach określonych w regulaminie szkoły, dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu ( stosowny do okoliczności strój, uczesanie),
 11. zawsze szanuje pracę innych, kulturalnie i taktownie wyraża swoją opinię, grzecznie zwraca się do kolegów, pracowników szkoły oraz innych osób, nigdy nie używa wulgaryzmów,
 12. nie łamie zasad bezpieczeństwa, reaguje na upomnienia nauczycieli,
 13. właściwie zachowuje się na lekcjach i przerwach,
 14. dba o zdrowie,
 15. dba o środowisko ( angażuje się w zbiórki surowców wtórnych, dba o ład i porządek, dba o przybory i przyrządy własne i szkolne),
 16. bierze udział w wybranych pracach/akcjach na rzecz szkoły i środowiska.
  • Chcąc uzyskać ocenę dobrą uczeń powinien :
 • przestrzega wszystkich postanowień Statutu szkoły i obowiązujących regulaminów,
 • wykonuje obowiązki wynikające z życia klasy i szkoły:
 1. osiąga wyniki w nauce adekwatne do swoich możliwości,
 2. uczęszcza regularnie na zajęcia, nieusprawiedliwiona absencja zdarza mu się rzadko,
 3. nie ucieka z lekcji,
 4. przygotowuje się do zajęć lekcyjnych,
 5. uczestniczy w zajęciach zgodnie ze swoimi umiejętnościami,
 6. stosuje się do zasad współżycia w grupie,
 7. dba o mienie osobiste i społeczne;
 8. uczestniczy w uroczystościach szkolnych, zachowuje się właściwie podczas występu kolegów i śpiewania hymnu,
 9. szanuje pracę innych, zawsze kulturalnie zwraca się do kolegów i osób dorosłych w szkole i środowisku, jego postępowanie w stosunku do innych nie budzi zastrzeżeń,
 10. nie łamie zasad bezpieczeństwa, reaguje na upomnienia nauczycieli,
 11. właściwie zachowuje się na lekcjach i przerwach,
 12. nie odmawia wykonania przydzielonych mu zadań,
 13. jego strój jest schludny,
 14. dba o zdrowie,
 15. dba o środowisko ( angażuje się w zbiórki surowców wtórnych, dba o ład i porządek, dba o przybory i przyrządy własne i szkolne).
  • Zachowanie poprawne – uczeń :
 • nie zawsze stosuje się do postanowień Statutu szkoły i obowiązujących regulaminów,
 • osiąga wyniki przeciętne do swoich możliwości intelektualnych:
 1. zdarza się, że nie wypełnia obowiązków wynikających z życia klasy i szkoły,
 2. uczeń uczęszcza na zajęcia, ale zdarzają mu się spóźnienia,
 3. bywa nieprzygotowany do lekcji,
 4. uczestniczy w zajęciach w miarę swoich możliwości;
 5. nie łamie zasad bezpieczeństwa,
 6. właściwie zachowuje się na lekcjach i przerwach,
 7. dba o zdrowie,
 8. dba o środowisko (angażuje się w zbiórki surowców wtórnych),
 9. nie zawsze dba o mienie osobiste i społeczne,
 10. nie zawsze dostosowuje się do zasad współżycia w grupie, ale stara się o poprawę swego wizerunku i zachowania,
 11. uczestniczy w uroczystościach szkolnych, zachowuje się właściwie podczas występu kolegów i śpiewania hymnu,
 12. jego strój jest schludny,
 13. nie zawsze szanuje pracę innych oraz nie zawsze kulturalnie zwraca się do kolegów i osób dorosłych w szkole i środowisku. Zdarza się, że jego postępowanie w stosunku do innych   budzi zastrzeżenia,
 14. po zastosowaniu środków zaradczych w sytuacji niewłaściwego zachowania zmienia swoją postawę.
  • Zachowanie nieodpowiednie  – uczeń :
 15. często nie stosuje się do postanowień Statutu szkoły i obowiązujących regulaminów,
 16. często nie wypełnia obowiązków wynikających z życia klasy i szkoły,
 17. uczęszcza na zajęcia, ale zdarzają mu się godziny nieusprawiedliwione,
 18. często spóźnia się na zajęcia,
 19. często jest nieprzygotowany do lekcji,
 20. niewłaściwie zachowuje się na lekcjach (wstaje, spaceruje, prowokuje innych) i podczas przerw,
 21. odmawia podporządkowaniu się poleceniom nauczyciela, jest obojętny na uwagi,
 22. często nie szanuje pracy innych, głośno i nietaktownie zachowuje się w szkole i poza szkołą, w miejscach publicznych,
 23. zdarza mu się użyć wulgaryzmów,
 24. przeszkadza podczas uroczystości szkolnych, zapomina o właściwej postawie wobec symboli narodowych,
 25. nie dba o mienie osobiste i społeczne,
 26. rzadko stosuje się do zasad panujących w grupie,
 27. często łamie zasady bezpieczeństwa,
 28. nie dba o zdrowie,
 29. nie dba  o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu, często nie przestrzega zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły i w czasie zajęć poza szkołą,
 30. nie dba o środowisko (niszczy podręczniki, zeszyty, przybory i przyrządy własne oraz szkolne, nie angażuje się w zbiórki surowców wtórnych),
 31. jego postępowanie często budzi zastrzeżenia.
  • Zachowanie naganne – uczeń:
 • celowo, świadomie nie przestrzega postanowień Statutu szkoły i obowiązujących regulaminów,
 • odmawia wypełniania obowiązków wynikających z życia klasy i szkoły,
 • notorycznie opuszcza zajęcia lekcyjne, nie realizuje obowiązku szkolnego, ucieka z lekcji,
 • nigdy nie przygotowuje się do lekcji,
 • celowo i nieustannie utrudnia prowadzenie zajęć,
 • notorycznie odmawia podporządkowaniu się poleceniom nauczyciela,
 • celowo, świadomie, z premedytacją łamie wyznaczone zasady , swoim strojem, wyglądem obraża uczucia innych (obraźliwe, prowokacyjne, wulgarne nadruki ),
 • nie podejmuje prac społecznych,
 • świadomie dewastuje mienie społeczne i własne, wymusza na innych podobne zachowanie,
 • prowokuje innych do złych zachowań: niszczenia mienia, bójek, poniżania, przeszkadzania w lekcji itp.
 • nie stosuje się do zasad panujących w grupie,
 • notorycznie łamie zasady bezpieczeństwa, nie reaguje na upomnienia i uwagi, przejawia agresję słowna  i fizyczną,
 • nie dba o zdrowie,
 • swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia swojego i innych (wychodzenie poza teren klasy i szkoły podczas przerwy lub lekcji),
 • nie dba o środowisko (niszczy podręczniki, zeszyty, przybory i przyrządy własne oraz szkolne, nie angażuje się w zbiórki surowców wtórnych),
 • notorycznie nie szanuje pracy innych i niekulturalnie, wulgarnie zwraca się do kolegów i osób dorosłych w szkole i środowisku,
 • zastosowane sankcje nie przynoszą poprawy.
 1. W przypadku kradzieży, wymuszenia, pobicia, przemocy fizycznej lub psychicznej, wandalizmu, picia alkoholu, drastycznego naruszenia norm obyczajowych, można ocenić zachowanie ucznia jako nieodpowiednie lub naganne mimo, że był pod innymi względami wzorowy.
 2. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję lub ukończenie szkoły.
 3. Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia   o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego  nauczania lub opinii  poradni  psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Rozdział 17.

Klasyfikacja

 • 63
 1. Uczeń podlega klasyfikacji:
 • Śródrocznej i rocznej,
 • końcowej.
 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku po zakończeniu I półrocza nauki.

2a.   Ocena klasyfikacyjna śródroczna w klasach I-III przedstawiona jest w formie oceny opisowej w e-dziennku. Rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z oceną opisową i poświadczenia tego podpisem na wydruku oceny.

 1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I-III szkoły podstawowej w przypadku:
 • obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć,
 • dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
 1. Na klasyfikację końcową składają się:
 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej,
 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych,
 • roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
 1. Przed rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczycie są zobowiązani na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym poinformować w formie pisemnej ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach z zachowania i wszystkich stopniach z przedmiotów nauczania. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z propozycjami ocen, co potwierdzają własnoręcznym podpisem.

7a.   W przypadku dwukrotnego niestawienia się rodzica na zaproszenie nauczyciela, rodzic wzywany jest do szkoły listem poleconym. Brak odpowiedzi ze strony rodzica uważa się w tej sytuacji za skuteczne powiadomienie. Za datę powiadomienia rodzica uważa się datę próby pierwszego kontaktu.

 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania wychowawcy klas po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
 2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
 3. Oceny klasyfikacyjne z religii nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.
 4. Ocena półroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 5. Ustala się ilość ocen cząstkowych w każdym półroczu umożliwiających wystawienie oceny półrocznej i rocznej:
 • dla przedmiotów w wymiarze 1 godz. tygodniowo – minimum 3 oceny,
 • dla przedmiotów w wymiarze 2 godz. tygodniowo – minimum 4 oceny,
 • dla przedmiotów w wymiarze ponad 2 godz. tygodniowo –minimum 6 ocen.
 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna i półroczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
 2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

     

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu   nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności zgłoszony do Dyrektora szkoły do dnia  konferencji klasyfikacyjnej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 • realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,
 • spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala z uczniem i jego rodzicami Dyrektor szkoły. Uczeń,  który z przyczyn  usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 3. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 1. W egzaminie mogą uczestniczyć – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia (prawni opiekunowie).
 2. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator. Stopień trudności pytań musi być różny i odpowiadać kryteriom ocen.
 3. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego oraz zajęć artystycznych, technicznych i komputerowych ma przede wszystkim formę zadań
 5. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego nauczyciele przeprowadzający egzamin ustalają  stopień. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.
 6. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności :
 • imiona i nazwiska nauczycieli biorących udział w egzaminie,
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego,
 • zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
 • wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny,
 • do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „nieklasyfikowany”, „nieklasyfikowana”.
 2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu  ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która :
 • w przypadku rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną, ocenę klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych,
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. Sprawdzian o którym mowa w pkt 17 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń o których mowa w ust.1.Termin sprawdzianu  uzgadnia się  z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 2. W skład komisji egzaminu sprawdzającego wchodzą :
 • w przypadku rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych :
 1. dyrektor szkoły albo jego zastępca – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania :
 1. dyrektor szkoły albo jego zastępca – jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca klasy,
 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 4. pedagog,
 5. psycholog,
 6. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
 7. przedstawiciel Rady Rodziców.
 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie  nauczyciela zatrudnionego  w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona  w  wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • w przypadku rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych :
 1. skład komisji,
 2. termin sprawdzianu,
 3. zadania (pytania) sprawdzające,
 4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 1. skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3. wynik głosowania,
 4. ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.
 5. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 6. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzła informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
 2. Przepisy ust.17-23 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 19, jest ostateczna.
 3. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
 4. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkol­nym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu  klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek ro­dziców ucznia po zasięgnięciu opinii  wychowawcy oddziału.
 5. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w  jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nau­czania dwóch klas.
 6. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 7.  Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 8. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną  ocenę klasyfikacyjną, nawet gdy tytuł laureata konkursów o których mowa uzyskało po ustaleniu  rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 9. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem w § 64 ust.5 uzyskał  oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
 10. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen 4,75 oraz co najmniej  bardzo dobrą ocenę z zachowania.
 11. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 12. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
 13. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 14. Dyrektor szkoły wyznacza do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych termin egzaminu poprawkowego  w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 15. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą :
 • dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący zajęcia – jako egzaminujący,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
 1. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracach komisji w szczególnie uzasadnionych przypadkach.  W takiej sytuacji Dyrektor szkoły powołuje na to miejsce innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,  z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej  szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół który zawiera:
 • skład komisji,
 • termin egzaminu,
 • pytania egzaminacyjne,
 • wyniki egzaminów,
 • ocenę.
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym   przez Dyrektora szkoły, nie później niż do 15 września.
 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.
 4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu kształcenia promować warunkowo ucznia, który nie zdał egzaminu

Rozdział 18.

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 • 64
 1. Doradztwo zawodowe prowadzone w placówce ma na celu umożliwienie uczniowi:
 2. zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie i własnych predyspozycji zawodowych,
 3. poznanie zawodów i stanowisk pracy, rynku pracy oraz procesów na nim zachodzących i praw nim rządzących,
 4. właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z poruszaniem się po rynku pracy,
 5. poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy i własnymi predyspozycjami zawodowymi,
 6. zaplanowanie własnej kariery edukacyjno – zawodowej.
 7. Doradztwo edukacyjno -zawodowe w Szkole realizowane jest przez wszystkich członków Rady Pedagogicznej, a w szczególności przez doradcę zawodowego, wychowawców, pedagoga, przy współpracy rodziców oraz placówek, instytucji i zakładów pracy, np. poradni psychologiczno – pedagogicznych, urzędów pracy, placówek realizujących zadania przystosowania uczniów do podjęcia pracy, przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców oraz innych organizacji pozarządowych i podmiotów środowiska lokalnego, które mają w swoich zadaniach działalność związaną z wykonywaniem zawodów.
 8. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole jest realizowane na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczniów za pośrednictwem wielu zróżnicowanych działań, np. obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowych planów pracy, zajęcia edukacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty, wycieczki zawodoznawcze, targi edukacyjne i pracy, spotkania z przedstawicielami zawodów, przedstawicielami szkół i uczelni, absolwentami, praktyki, wolontariat.
 9. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole powinno uwzględniać treści związane z:
 10. poznawaniem różnych zawodów i ścieżek edukacyjnych,
 11. diagnozowaniem własnych predyspozycji i preferencji zawodowych – zainteresowań, uzdolnień, mocnych i słabych stron, cech osobowości, ograniczeń zdrowotnych itp.
 12. konfrontowaniem własnych możliwości i osiągnięć z wymaganiami szkół i pracodawców,
 13. planowaniem własnej kariery edukacyjno – zawodowej,
 14. analizą potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy,
 15. radzeniem sobie w sytuacja trudnych związanych z aktywnością zawodową, np. poszukiwanie pierwszego zatrudnienia, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne, zmiana zawodu,
 16. uzyskiwaniem podstawowych i dodatkowych kwalifikacji, również poza systemem oświatowym,
 17. h) rozwijaniem umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji.

 

 

 

Rozdział 19.
Postanowienia końcowe

 

 • 65
 1. Wszelkie zmiany w Statucie Szkoły są opracowywane przez Radę Pedagogiczną oraz konsultowane z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 4. Zmiany do statutu wprowadza Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 5. Dyrektor przesyła statut lub znowelizowany tekst statutu do organu nadzorującego i prowadzącego szkołę.

 

 

 

 

Do pobrania:

STATUT-SP-8-27-list.2017

Dodaj komentarz