Statut

statut ujednolicony 10.02.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 8 IM. JANA KAWALCA

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

Tekst ujednolicony

 

wprowadzony Zarządzeniem nr   3/2017      Dyrektora szkoły z dnia  10.02.2017r.  na podstawie zmian podjętych Uchwałą  Rady Pedagogicznej nr  3/2017   z dnia   02.02.2017r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 

Rozdział  1              Postanowienia  ogólne

Rozdział  2            Cele i zadania szkoły.

Rozdział  3             Organy szkoły.

Rozdział  4             Organizacja szkoły.

Rozdział  5             Obowiązek szkolny

Rozdział  6             Sprawy konfliktowe

Rozdział  7             Prawa i obowiązki uczniów

Rozdział  8            System kar i nagród

Rozdział  9             Wewnątrzszkolny system oceniania

Rozdział 10           Klasyfikacja

Rozdział 11           Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Rozdział 12           Zasady i formy współpracy z rodzicami

Rozdział 13           Postanowienia końcowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

 • 1

 

Niniejszy Statut został opracowany na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego.-

 

 • 2
 1. Szkoła posiada własne imię; pełna ustalona nazwa, jest używana przez szkołę w brzmieniu:

„Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Kawalca” w  Rudzie Śląskiej

 1. Szkoła Podstawowa nr 8 z siedzibą w Rudzie Śląskiej 10 (Wirek), przy ulicy Głównej 1, zwana dalej „szkołą”, jest szkołą publiczną.
 2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami :
 • na pieczęci  i  stemplach  używana  jest  pełna  nazwa  szkoły;
 • w uzasadnionych  przypadkach,  dopuszcza  się  skrót  nazwy;

 

 • 3

Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Ruda Śląska. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski  Kurator Oświaty.

 

 • 4
 1. Czas trwania nauki wynosi sześć lat i daje możliwość kontynuowania nauki w gimnazjum.
 2. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra do Spraw Oświaty  w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 • 5
 1. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.
 2. Na ceremoniał szkolny składa się :
 • uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
 • pasowanie na ucznia szkoły,
 • pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej,
 • wybory do samorządu uczniowskiego,
 • koncert świąteczny,
 • dzień otwarty szkoły
 • obchody świąt szkolnych i państwowych

 

 

Rozdział 2

Cele  i  zadania  szkoły

 

 • 6
 1. Celem kształcenia ogólnego jest:
 • przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki,

dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskim doświadczeniom  uczniów,

 • zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania

zadań i rozwiązywania problemów,

 • kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
 1. Zadaniem szkoły jest:
 • kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim,
 • przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym,
 • przygotowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów,
 • kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia

środowiska sprzyjającego zdrowiu,

 • kształtowanie środowiska wychowawczego uczniów
 • sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb,
 • na życzenie rodziców(prawnych opiekunów) organizowanie nauki religii oraz zajęć z etyki w wymiarze

określonym odrębnymi przepisami,

 • przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach
 • zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Budynek szkoły jest monitorowany kamerami CCTV.

 

 

 • 7
 1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
 • szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, oraz obowiązującą na I i II etapie edukacyjnym obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia  dydaktycznego,
 • program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym,
 • program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym;
 1. Zadaniem szkoły jako środowiska wychowawczego jest:
 • kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu,
 • współdziałanie ze środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym,
 • dbanie o biologiczny i psychiczny rozwój wychowanków,
 • kształtowanie u uczniów postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu,    a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji,
 • zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
 1. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją

i przejawami patologii społecznej szkoła prowadzi szeroko rozumianą  profilaktykę z uwzględnieniem

aktualnych potrzeb uczniów, rodziców i środowiska lokalnego:

 • realizuje w miarę potrzeb, programy profilaktyki uzależnień,
 • podejmuje działania mające na celu zapobieganie przeciwdziałania agresji,
 • wprowadza do realizacji przez wychowawców klas tematykę umiejętności interpersonalnych, asertywności, integracji,
 • realizuje tematykę ochrony zdrowia, bhp – na różnorodnych zajęciach szkolnych – w formie pogadanek, konkursów, promocji.

4a)  zasady bezpieczeństwa i higieny w szkole określa System Bezpieczeństwa Szkoły będący zbiorem

Procedur  szczegółowych,

 • organizuje zajęcia z zakresu: „Wychowanie do życia w rodzinie”,
 • organizuje zajęcia z uwzględnieniem higieny pracy nauczyciela i ucznia,
 • wprowadza do życia szkolnego: „Kodeks Społeczności Szkolnej” opracowany zgodnie z Konwencją Praw

Dziecka,

 • umożliwiając łączność z internetem, zabezpiecza uczniów przed dostępem do treści, które mogą  stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności  instaluje i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające;
 • zasady bezpieczeństwa w szkole określają regulaminy postępowania w różnych dziedzinach życia szkoły.

 

 

 • 8
 1. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty i jako szkoła publiczna:
 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 • przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również uczniów zamieszkałych poza obwodem zgodnie z zasadami rekrutacji
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
 • realizuje podstawę programową i ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej,

4a)   realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania  sprawdzianu

zgodnie  z ustawą o systemie oświaty i wychowania,

 • organizuje uczniom, ich rodzicom i nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • zapewnia uczniom oraz pomoc materialną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

Rozdział 3

Organy  szkoły

 

 • 9
 1. Organami szkoły są:
 • Dyrektor,
 • Rada Pedagogiczna,

1a.   Organami społecznymi szkoły są:

 • Samorząd Uczniowski,
 • Rada Rodziców.

 

 

 • 10

Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oświatowego i niniejszym Statutem.

 

 • 11

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli  i pracowników nie będących nauczycielami.

 1. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach :
 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,
 • występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród

i innych wyróżnień  dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

3a)   uchylony

 • uchylony
 • uchylony
 • powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
 • dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych;
 • opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
 • dokonuje nauczycielom oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
 • udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem pracy oraz Regulaminem pracy obowiązującym

w szkole;

 • załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
 • wydaje decyzje administracyjne o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
 • przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z regulaminem opracowanym przez

organ prowadzący;

 • dysponuje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
 • współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków;
 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa pracy.
 1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności :
 • kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w planie nadzoru pedagogicznego,

2a)   przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające

z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;

 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego

poprzez aktywne działania  prozdrowotne,

3a)  wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i   innym

pracownikom  szkoły w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

3b)  przewodniczy radzie pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest  odpowiedzialny

za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady

Pedagogicznej;

 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

4a)   powołuje corocznie komisję rekrutacyjną;

 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną

i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną,

finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
 • współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 • odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu przeprowadzanego w szkole, o którym mowa

w rozdziale 9a

 • odpowiada za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej

kształcenia       ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,

 • Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw

podręczników.

 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i  innych organizacji,

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

 • dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie,
 • odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
 1. Dyrektor może w uzasadnionych przypadkach wnioskować do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
 2. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i  Samorządem

Uczniowskim,

 1. Tryb powoływania i odwoływania Dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
 2. .Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej uczestniczy we wszystkich sprawach  spornych, dotyczących organów szkoły – w szczególności:
 • wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych niezgodnie z przepisami prawa:
  1. o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz   organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
  2. organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę – uchyla  uchwałę  w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa,
  3. rozstrzygnięcie organów, o których mowa w pkt 6 b, jest ostateczne,
 • rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, jeżeli w regulaminie je pominięto,
 • przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zgodnie z procedurą skarg i wniosków,
 • jest negocjatorem pomiędzy nauczycielem a rodzicem; wnoszone sprawy sporne rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz z  zasadą obiektywizmu, po wysłuchaniu każdej    ze stron konfliktu,
 • uchylony
 1. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w księdze zarządzeń  i komunikatów.
 2. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor.

 

 • 11a

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i szkole; przewodniczącym rady pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. Zebrania Rady są protokołowane. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa Regulamin.

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy szkoły i szkolnego planu nauczania
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki;
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje :
 • organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • projekt planu finansowego szkoły,
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
 • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu szkoły albo jego zmiany  i  uchwala    go po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego,
 2. Rada Pedagogiczna występuje z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego

stanowiska   kierowniczego w szkole,

 1. W przypadku określonym w ust. 4 organ uprawniony do  odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie  wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną, w  ciągu 14 dni od otrzymania wniosku,
 2. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady  Pedagogicznej, które mogą  naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 • 11 b

 

Samorząd  Uczniowski  tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 1. Zasady wybierania i działania samorządu określa Regulamin, uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły,
 2. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach  szkoły w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • zapoznawanie się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
 • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • redagowania i wydawania gazetki szkolnej – w porozumieniu z opiekunem,
 • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi – w porozumieniu z Dyrektorem,
 • wyboru – w porozumieniu z dyrektorem – nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 • 11 c

Rada Rodziców będąca reprezentacją ogółu rodziców uczniów wspiera działalność statutową szkoły. Zasady tworzenia i pracy Rady Rodziców określa jej Regulamin, który uchwala ogół przedstawicieli rodziców wszystkich klas. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.

 1. W skład rady rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
 • W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną::
 1. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

 1. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego

środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

2a.  Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą

pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor

szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora

szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 1. Rada Rodziców może występowanie do Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej z wnioskami i sprawami dotyczącymi szkoły.
 2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin;

 

Rozdział 4

Organizacja szkoły

 

 • 12

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez Dyrektora  do  dnia 30 kwietnia danego roku, który zostaje zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę, do dnia  30 maja danego roku,

 

 • 13

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa          i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, w  którym określa organizację:  obowiązkowych, dodatkowych,  wyrównawczych i specjalistycznych, a także  nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zajęcia te mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy.

 

 • 14
 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku.
 2. Rok szkolny jest podzielony na II półrocza – długość trwania każdego półrocza ustala Rada Pedagogiczna na konferencji sierpniowej poprzedzającej dany rok szkolny. Podaje się do wiadomości na pierwszych zebraniach klasowych, stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

 

 • 15
 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
 1. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się:
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć,
 • czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia,

zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 1. Uczniowie mają prawo korzystać z pomieszczeń szkolnych w czasie wolnym od zajęć i tylko za zgodą nauczyciela upoważnionego przez Dyrektora szkoły.
 2. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 10 do 20 minut. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor szkoły.
 3. W czasie pogodnych dni na długich przerwach uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym.

 

 • 16
 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział, zwany dalej „klasą”.
 • podstawą tworzenia oddziałów jest liczba uczniów z ustalonego obwodu szkoły podstawowej,
 • w szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne, realizujące program wychowania przedszkolnego,
 • organizowane mogą być także oddziały sportowe, integracyjne, specjalne, międzynarodowe

organizację tych oddziałów określają odrębne  przepisy.

 

 • 17
 1. Oddziałem zajmuje się nauczyciel – wychowawca, którego zadania określono w § 71.
 • dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego;
 • wychowawca organizuje pracę w oddziale dostosowując jej formy do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły.

 

 • 18
 1. W klasach IV-VI podział na grupy jest obowiązkowy na obowiązkowych zajęciach z zajęć komputerowych, z języka obcego, na zajęciach wychowania do życia w rodzinie.
 • na zajęciach komputerowych podział na grupy zachodzi w oddziale liczącym powyżej 24 uczniów, liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej,
 • na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, między oddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić  stopień zaawansowania znajomości języka angielskiego,
 • na zajęciach wychowania do życia w rodzinie podział na grupy odbywa się zgodnie z przepisami                        w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o  wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
 1. W klasach IV-VI zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup między oddziałowych lub międzyklasowych.

 

 • 19

Szkoła w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów. Zajęcia te odbywają się w takich godzinach, aby umożliwić udział w nich wszystkim zainteresowanym uczniom.

 

 

 • 20

W uzasadnionych przypadkach, takich jak realizacja zajęć dydaktycznych, programów  autorskich, eksperymentów dydaktycznych możliwe jest ustalenie innej liczebności grup lub innej długości trwania lekcji i przerw. Wymaga to zgody Dyrektora szkoły.

 

 • 21

Dyrektor może za zgodą władz oświatowych zorganizować klasę o innym profilu lub umożliwić prowadzenie działalności innowacyjnej bądź eksperymentalnej na warunkach określonych przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 • 22

Szkoła przyjmuje studentów wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie porozumienia zawartego między Dyrektorem szkoły, a szkołą wyższą.

 

 

 

 

 • 23
 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła organizuje stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 3. Szczegółową organizację szkolnej świetlicy i zasady korzystania ze stołówki szkolnej określają

 

 • 24
 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która służy realizacji celów dydaktyczno – wychowawczych i popularyzowaniu wiedzy. Jest ona interdyscyplinarną pracownią szkolną, posiada czytelnię umożliwiającą korzystanie z książek i czasopism oraz prowadzenie zajęć z grupą uczniów.
 2. Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice.
 3. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany do tygodniowego planu zajęć, tak aby umożliwić użytkownikom dostępu do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 4. Do podstawowych zadań biblioteki szkolnej należy:
  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów – książek i innych źródeł informacji,
  • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; służy temu skatalogowanie zasobów biblioteki oraz udostępnienie komputera z dostępem do internetu,
  • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, poprzez organizowanie różnorodnych, określonych corocznie w planie pracy, działań takich jak diagnoza preferencji czytelniczych, rejestr czytelnictwa, konkursy, akcje, imprezy, itp.
  • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, formułowanych corocznie w planie pracy biblioteki, takich jak: organizacja imprez kulturalnych, okolicznościowych, wystaw tematycznych, akcji regionalnych i społecznych,
  • wspomaganie doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli poprzez gromadzenie materiałów metodycznych, upowszechnianie dobrych praktyk
 5. Podstawowym źródłem finansowania biblioteki jest budżet szkoły. Biblioteka może także otrzymywać  zbiory zakupione przez  Radę Rodziców oraz innych ofiarodawców.
 6. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki lub materiały edukacyjne; biblioteka  przyjmuje także materiały ćwiczeniowe do rozdysponowania  Szkoła  nieodpłatnie:
 • wypożycza podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych,  mających postać elektroniczną,
 • przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 1. Szczegółowo organizację pracy biblioteki szkolnej określają Regulaminy biblioteki i czytelni oraz procedura korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
 2. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami  i  innymi bibliotekami:
 • uczniowie i nauczyciele mają założoną kartę biblioteczną, na której rejestrowane są wypożyczenia,
 • pracę biblioteki wspomaga aktyw biblioteczny na zasadach określonych w Regulaminie,
 • rodzice korzystają z wypożyczeń na kartę biblioteczną dziecka,
 • każda osoba korzystająca z biblioteki zobowiązana jest stosować się do zapisów Regulaminu Biblioteki,
 • uczniowie korzystają z organizowanych zajęć doskonalących umiejętność korzystania ze zbiorów bibliotecznych, poszukiwania informacji w zasobach bibliotecznych biblioteki szkolnej i biblioteki miejskiej oraz  za pośrednictwem internetu na terenie biblioteki szkolnej,
 • biblioteka szkolna przekazuje nauczycielom informacje o możliwościach korzystania z zasobów biblioteki pedagogicznej i organizowanych tam szkoleniach,
 • każda osoba korzystająca z czytelni zobowiązana jest stosować się do zapisów Regulaminu Czytelni,

 

 

 • 25
 1. Uczniom przebywającym w szkole podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych oraz pozalekcyjnych zapewnia się opiekę poprzez:
 • opracowanie stałego planu zajęć lekcyjnych z uwzględnieniem, w miarę możliwości  szkoły, zasad higieny pracy umysłowej i bezpieczeństwa,
 • organizowanie zajęć, w przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia, pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez wicedyrektora
 • zapewnienie bezpieczeństwa podczas przerw międzylekcyjnych poprzez dyżury nauczycieli pełnione w oparciu o Regulamin nauczyciela dyżurnego oraz harmonogram dyżurów,
 • zakaz samowolnego opuszczania terenu szkoły podczas zajęć szkolnych
 • kontrolę wejścia do szkoły pełnioną przez pracowników szkoły. Każdy z nich  ma prawo zatrzymania wszystkich osób postronnych,
 • zwalnianie ucznia w sytuacjach losowych z zajęć wyłącznie na pisemną prośbę rodziców/ prawnych opiekunów,
 • zwalnianie ucznia, który źle się czuje z zajęć tylko po uzgadnianie z rodzicami/prawnymi  opiekunami,
 • wdrożenie w życie regulaminów i procedur szkolnych określających sprawy bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć
 1. Każdy nauczyciel odpowiada służbowo i prawnie za bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonej jego opiece uczniów.
 2. Odpowiedzialność za ucznia na zajęciach obowiązkowych, dodatkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia – jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Dyrektora lub Wicedyrektora szkoły oraz inspektora BHP o każdym wypadku mającym miejsce podczas tych zajęć.
 3. Odpowiedzialność za uczniów podczas wycieczek, wyjazdów ponosi kierownik wraz  z opiekunami. Zasady organizacji wycieczek i innych wyjazdów określa  Regulamin wycieczek szkolnych.
 4. Nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe, dodatkowe, pozalekcyjne i pozaszkolne są zobowiązani w szczególności do:
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów podczas tych zajęć,
 • systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym prowadzone są  zajęcia,
 • samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia o zagrożeniu Dyrekcji,
 • kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach i niezwłocznego reagowania na nagłą, niezapowiedzianą nieobecność poprzez poinformowanie o tym fakcie wychowawcy klasy, a za jego pośrednictwem rodziców ucznia,
 • wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegani regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach.
 1. Szkoła zapewnienia indywidualną opiekę nad uczniami ze strony pielęgniarki szkolnej. Formy sprawowania w/w opieki ujęte są w planie pracy gabinetu medycyny szkolnej.
 2. Uczniom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych zapewnia się, w miarę możliwości, pomoc materialną, przy współpracy z organem prowadzącym szkołę.
 3. Szkoła organizuje dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli pomoc psychologiczno-pedagogiczną określoną w „Zasadach udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Kawalca w Rudzie Śląskiej”
 4. Zapewnienie uczniom ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz przejawami patologii społecznej odbywa się w sposób określony w formach określonych w § 7 ust. 3

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 5

Obowiązek szkolny

 

 • 26
 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Kryteriom                   o których mowa organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
 3. uchylony
 4. uchylony
 5. uchylony
 6. uchylony

 

 • 27

Na wniosek rodziców Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

 

 • 28
 1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne  w przedszkolu lub            w innych formach przygotowania przedszkolnego.

1a.  Obowiązek o którym mowa w ust. 1 ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym  roku

kalendarzowym,  w którym dziecko kończy 6 lat

 1. Rodzice ( prawni opiekunowie) dziecka podlegającego obowiązkowi przedszkolnemu, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka w szkole podstawowej –  w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko zaczyna podlegać obowiązkowi szkolnemu, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
 2. Kontrola spełniania obowiązku, o którym mowa w pkt. 1., należy do zadań Dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko.
 3. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, są obowiązani powiadomić Dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku, o którym mowa w ust. 1 w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym oraz o zmianach w tym zakresie.

 

 • 29
 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
 2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

3a.  Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko o którym mowa w ust. 3, jeżeli dziecko:

 • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzający rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
 • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, założoną zgodnie z artykułem 82 Ustawy oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.
 1. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku przedszkolnego.
 2. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Wniosek, o którym mowa składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.   Do wniosku          o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego rodzice zobowiązani są dołączyć opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie  z artykułem 82 Ustawy  oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla  pracowników publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie  przedszkolne w  przedszkolu, lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 

 

 • 30
 1. Uczeń spełnia obowiązek szkolny poprzez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych.
 2. Uchylony
 3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego, określonego w ust. 1, poza szkołą.
 4. Zezwolenie, o którym mowa w 3 może być wydane, jeżeli:
 • wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja,
 • do wniosku dołączono:
 1. opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 2. oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
 3. zobowiązanie rodziców (prawnych opiekunów) do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 5.
 4. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów  klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi w szkole przepisami. Dziecku takiemu nie ustala się oceny  z zachowania.
 5. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału 10 Statutu szkoły.
 6. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych.
 7. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, następuje:
 • na wniosek rodziców (prawnych opiekunów),
 • jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu  klasyfikacyjnego,             o którym mowa w ust.4, pkt.2)-c), albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o którym mowa w ust.4, pkt.2)-c),
 • w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.
 1. uchylony
 2. uchylony

 

Rozdział 6

Sprawy  konfliktowe

 

 • 31
 1. W sytuacjach konfliktowych – pomiędzy nauczycielem (pracownikiem szkoły ) i rodzicem należy dążyć do porozumienia. Jeśli bezpośrednia rozmowa nie rozwiąże problemu rodzic zgłasza sprawę wychowawcy. Wychowawca rozmawia z nauczycielem, wyjaśnia sprawę, przekazuje swoje stanowisko rodzicom. Może korzystać z pomocy wicedyrektora. W przypadku braku zadowalającego rozwiązania zgłasza sprawę Dyrektorowi.
 2. W sytuacjach konfliktowych – pomiędzy nauczycielem (pracownikiem szkoły ) i uczniem –należy dążyć do rozwiązania korzystnego dla obu stron. Nauczyciel powinien wszystkie uwagi dotyczące ucznia ( oceny, zachowanie ) wpisywać do zeszytu korespondencji  z rodzicami . Sprawę wyjaśnia wychowawca klasy po wysłuchaniu obu stron. Jeśli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą się odwołać do pomocy innych organów szkoły ( Rady Pedagogicznej, Dyrektora, Samorządu Uczniowskiego ).
 3. W sytuacjach konfliktowych – pomiędzy pracownikami szkoły strona „poszkodowana” może bezpośrednio zwrócić się do strony przeciwnej z prośbą o wyjaśnienie. Może także poprosić o pomoc wicedyrektora oraz przedstawiciela związków zawodowych. Wicedyrektor wyjaśnia  sprawę z obiema stronami i stara się znaleźć satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie. Jeśli to także okaże się niemożliwe, zgłasza sprawę do Dyrektora szkoły.
 4. W sytuacjach konfliktowych – pomiędzy uczniem i uczniem problemy rozwiązuje wychowawca klasy, z ewentualną pomocą pedagoga, wicedyrektora lub Dyrektora szkoły. Powiadomienie o konflikcie rodziców ucznia pozostawia się do dyspozycji wychowawcy.
 5. Sytuacje konfliktowe pomiędzy Dyrektorem, a Radą Pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach Rady Pedagogicznej.
 6. Spory pomiędzy Dyrektorem, a Radą Rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu Rady Rodziców z udziałem Dyrektora.
 7. Spory pomiędzy Dyrektorem, a Samorządem Uczniowskim rozstrzygane są między wybranymi przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego, a Dyrektorem szkoły w obecności opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 8. Spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Samorządem Uczniowskim rozstrzygane są na wspólnym zebraniu z udziałem wybranych przez Radę Pedagogiczną nauczycieli, przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego oraz Wicedyrektora lub Dyrektora szkoły.
 9. Jeśli skarga kierowana jest bezpośrednio do Dyrektora szkoły. Dyrektor decyduje o sposobie jej rozpatrzenia zgodnie z procedurą „Przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków”.
 10. W przypadku konfliktu na terenie szkoły, zainteresowane strony mogą zwrócić się do organu prowadzącego lub nadzorującego pracę szkoły w celu rozwiązania spraw spornych.

 

 

Rozdział VII

Prawa i obowiązki uczniów

 

 • 32
 1. Uczeń ma prawo do:
 • nauki oraz korzystania z różnorodnych form wzbogacania wiedzy,
 • informacji na temat zakresu wymagań programowych oraz poznania kryteriów ocen z poszczególnych przedmiotów i z zachowania,
 • informacji dotyczącej organizowania sprawdzianów określonych w § 47 ust.2, 3,
 • możliwość nie przygotowania się do lekcji na danym przedmiocie (raz w półroczu) oraz możliwości spóźnienia się na lekcje (dwa razy w półroczu),
 • poszanowania godności osobistej i prywatności,
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 • traktowania oraz stosowania kar w sposób nie poniżający go,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego innych osób,
 • swobody myśli, sumienia i wyznania,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym, wolnego od dyskryminacji,
 • korzystania z pomocy pracowników szkoły w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów,
 • bezpiecznych i higienicznych warunków w czasie pobytu na zajęciach szkolnych,
 • korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,
 • rozwijania samorządności: w tym wolnych wyborów do Samorządu Uczniowskiego, wyboru nauczyciela – opiekuna Samorządu Uczniowskiego, funkcjonowania Zespołu  Zaufania Koleżeńskiego,
 • redagowania gazetki szkolnej,
 • reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach,
 • składania skarg i wniosków – zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami.

 

 • 33
 1. Uczeń ma obowiązek :
 • przestrzegać postanowień Statutu oraz obowiązujących regulaminów i zaleceń pracowników szkoły,
 • rzetelnie zdobywać wiedzę, systematycznie przygotowywać się (w tym odrabiać zadania domowe) i aktywnie uczestniczyć w zajęciach  lekcyjnych,
 • pisania każdej pracy kontrolnej i poprawy tej pracy,
 • prowadzić zeszyt przedmiotowy, notatki, zeszyty ćwiczeń i inne wymagane przez nauczyciela;
 • uzupełniać braki w wiadomościach wynikające ze swej nieobecności, w ustalonym z nauczycielem terminie;
 • niezwłocznego dostarczenia pisemnego zwolnienia z zajęć lekcyjnych (najpóźniej tydzień po przyjściu do szkoły),
 • starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
 • swoim zachowaniem nie zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu swojemu i innych (niebezpieczne zabawy, niebezpieczne przedmioty); każdy uczeń ponosi odpowiedzialność za swoje zachowanie (zasady zachowania określają wymagania na poszczególne oceny z zachowania;
 • przeciwstawiać się przejawom ośmieszania, brutalności i wulgarności wobec innych,
 • dbać o honor i tradycję szkoły,
 • okazywać szacunek innym, szanować ich poglądy i przekonania,
 • wykazywać się kulturą słowa i zachowania w szkole i poza nią,
 • dbać o swój wygląd; przychodzić do szkoły w odpowiednim stroju, a w dniach ważnych uroczystości        w szkolnym stroju odświętnym:
 1. odpowiedni strój szkolny jest czysty, schludny, nie wyzywający
 2. uroczysty strój szkolny składa się z białej bluzki oraz spódniczki i spodni w granatowym lub czarnym kolorze.
 • dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 • pilnować swoich rzeczy szczególnie jeżeli decyduje się na przyniesienie rzeczy cennych do szkoły,
 • przychodzić punktualnie na zajęcia, a w czasie pobytu w szkole nie opuszczać jej terenu  bez zgody nauczyciela,
 • mieć pisemną zgodę rodzica/opiekuna na posiadanie na terenie szkoły z telefonu komórkowego,
 • uchylony
 • wyłączać telefon przed wejściem do szkoły ponieważ podczas pobytu w szkole obowiązuje zakaz używania telefonu komórkowego,
 • uchylony
 • uchylony
 • nie używania na terenie szkoły urządzeń elektronicznych – MP3, MP4 itp.

 

 

 

Rozdział 8

System kar i nagród

 

 • 34
 1. Uczniowie na zakończenie roku szkolnego mogą otrzymać nagrodę za wyniki w nauce:
 • w klasach I-III jeżeli postępy w nauce określane są stwierdzeniem: bardzo dobrze lub celująco oraz jeżeli ich zachowanie jest wzorowe lub bardzo dobre,
 • w klasach IV-VI jeżeli otrzymał promocję z wyróżnieniem
 1. Ustala się inne nagrody:
 • za uzyskanie tytułu laureata w konkursie interdyscyplinarnym
 • za osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych
 • za udział w największej ilości konkursów w danym roku szkolnym;
 • za wysokie wyniki w nauce oraz bardzo dobrą pracę na rzecz szkoły (regulamin tytułu „Najlepszy absolwent”);
 • za dodatkową pomoc koleżeńską w nauce;
 • za pracowitość i stałe postępy w nauce);
 • za wyróżnianie się pod względem zachowania
 • za najlepsze osiągnięcia sportowe (regulamin tytułu „Najlepszy sportowiec”);
 • za osiągnięcia artystyczne
 • za najlepszą frekwencję w danym roku szkolnym;
 • za pracę w Samorządzie Uczniowskim; ( np. w organizacjach szkolnych, bibliotece szkolnej)
 • za pracę dodatkową na rzecz szkoły;
 • za postawę prospołeczną – koleżeńskość, pomoc innym
 • za ciekawe pomysły wzbogacające pracę szkoły;
 • za inicjatywy wpływające na rozwój własny i innych
 1. Ustala się następujące formy nagród :
 • pochwała wychowawcy, Dyrektora szkoły, opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub innego nauczyciela na forum klasy lub szkoły
 • prezentacja osiągnięć i pochwała uczniów na zebraniach z Rodzicami;
 • publikacja nazwisk wyróżnionych uczniów na łamach gazetki szkolnej, ściennej gazetki klasowej lub szkolnej;
 • przedstawienie laureatów na forum klasy i szkoły;
 • włączenie dobrych pomysłów uczniów w realizację Programu Wychowawczego;
 • wpis wyróżnionych uczniów do kroniki szkolnej;
 • wpis uczniów wyróżnionych w nauce do „księgi uczniów wyróżnionych”;
 • dyplom, książka, puchar
 • list pochwalny do rodziców;
 • nagrody rzeczowe;
 • tytuły: „Najlepszy absolwent szkoły” oraz „Najlepszy sportowiec szkoły”.
 1. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:
 • uzyskane wysokie miejsca-nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem-w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół,
 • osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.
 1. Nagrody mogą być finansowane z budżetu szkoły, przez Radę Rodziców lub z innych środków pozabudżetowych.
 2. Nagrody przyznaje Dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, innego nauczyciela,Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej

 

 

 • 35
 1. Za lekceważenie nauki, innych obowiązków uczniowskich oraz z a zachowanie niezgodne z postanowieniami Statutu Szkoły i  Regulaminów szkolnych uczeń może ponieść  następujące konsekwencje:
 • rozmowa (upomnienie) ucznia przez nauczyciela;
 • naprawienie przez ucznia lub z pomocą rodziców wyrządzonej szkody i krzywdy spowodowanej umyślnie, np.: porządkowanie terenu wokół szkoły, szatni, itp.
 • przeprowadzenie rozmowy o charakterze wychowawczym przez nauczyciela, wychowawcę klasy, powiadomienie rodziców ucznia o nagannym zachowaniu ucznia;
 • przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej przez pedagoga lub psychologa szkolnego, pisemne lub telefoniczne poinformowanie rodziców przez wychowawcę lub specjalistów.
 • wezwanie rodziców do szkoły w celu przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej ucznia przeprowadzonej przez wychowawcę w obecności pedagoga/psychologa szkolnego lub dyrektora/wicedyrektora szkoły.
 • nagana ustna wychowawcy, Dyrektora Szkoły lub innego nauczyciela – na forum klasy;
 • nagana pisemna wychowawcy na forum klasy.
 • zastosowanie poniższych kar:
 1. zakaz udziału w imprezach lub  wyjściach/wycieczkach szkolnych;
 2. czasowe odebranie pełnionej funkcji lub przyznanego przywileju;
 3. zobowiązanie do zamieszczenia przeprosin na łamach gazetki  szkolnej lub na apelu w obecności całej społeczności szkolnej.
 • nagana Dyrektora na forum szkoły;
 • pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia w zeszycie korespondencji lub odrębnym liście skierowanym do rodziców;
 • zawieszenie ucznia na czas określony, w prawie do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych odbywających się w szkole lub skreślenie ucznia z listy uczestników zajęć pozalekcyjnych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia;
 1. W razie braku widocznej poprawy w postępowaniu ucznia Zespół wychowawczy /Zespół nauczycieli uczących w klasie w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podjąć decyzję o:
 • pisemnym lub telefonicznym powiadomieniu o czynach karalnych i postępującej demoralizacji ucznia Sądu Rodzinnego, Kuratorów sądowych lub Policję,
 • przeniesieniu ucznia do równoległego oddziału,
 • wnioskowaniu do Sądu Rodzinnego o nadzór kuratora lub o zastosowaniu bezpośredniego środka wychowawczego/poprawczego w postaci umieszczenia  w  Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  gdy szkoła wyczerpała wszystkie możliwości statutowe oddziaływania  wychowawczego, a także jeżeli dobro ucznia wymaga zmian środowiska.
 1. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, jeżeli stwierdził dopuszczenie się przez niego :
 • umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu innego kolegi;
 • kradzieży;
 • wejścia w kolizję z prawem;
 • demoralizację innych uczniów;
 • stałego naruszania postanowień Statutu szkoły, a ponadto gdy szkoła wyczerpała wszystkie możliwości statutowe oddziaływania wychowawczego, a także jeżeli dobro ucznia wymaga zmian środowiska;

3a. Wniosek Dyrektora w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły następuje na podstawie uchwały Rady

Pedagogicznej.

 1. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić z listy uczniów w przypadkach określonych w §35 ust.2,           a także jeśli nie realizuje on obowiązku szkolnego i ukończył  18 lat.

4a.  Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego oraz po podjęciu

uchwały przez Radę Pedagogiczna. O toczącym się postępowaniu informowani są: uczeń, oraz jego rodzice

(prawni opiekunowie).

 1. Ustalenia dodatkowe:
 • w przypadkach pedagogicznie uzasadnionych i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej można

zastosować inną karę niż wymienione, jeżeli nie jest ona niezgodna z prawem,

 • kary pozbawiające uczniów możliwości korzystania z niektórych praw ucznia wymierzane są na okres nie

dłuższy niż 3 miesiące,

 • możliwe jest ukaranie decyzją Rady Pedagogicznej wszystkich uczniów klasy przez zawieszenie w udziale, w dyskotekach, zabawach klasowych i szkolnych, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez szkołę,
 • za niewłaściwe zachowanie podczas przerwy uczeń może otrzymać karę natychmiastową w postaci zatrzymania, zakazu zabawy z innymi lub otrzymania pracy dodatkowej np. posprzątanie śmieci na korytarzu, szatni itp.
 1. Od każdej wymienionej kary, uczeń może się odwołać do Dyrektora szkoły,  za pośrednictwem rodziców, wychowawcy lub Samorządu Uczniowskiego, w terminie trzech dni, od dnia otrzymania informacji o wymierzeniu kary. Odwołanie rozpatruje bezzwłocznie wraz z Dyrektorem szkoły Zespół Wychowawczy. Decyzja Zespołu jest ostateczna. 

 

 • 36
 1. O stosowaniu nagród i wyciąganiu konsekwencji decyduje wychowawca klasy, w razie potrzeby konsultując się z zespołem nauczycieli uczących w danej  klasie z pedagogiem  / psychologiem szkolnym lub dyrekcją szkoły.
 2. Przy stosowaniu konsekwencji wobec ucznia należy zachować kolejność wymierzanych kar zgodnie z § 35 z wyłączeniem szczególnych przypadków.

 

Rozdział 9

Wewnątrzszkolny  System  Oceniania

 

 • 37
 1. Wiadomości i umiejętności uczniów oraz ich zachowanie ocenia się zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

1a.   Ocenianiu podlegają:

 • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 • zachowanie ucznia.

1b.   Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu  i postępów

w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

 • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z rea­lizowanych w szkole programów nauczania;
 • wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodat­kowych zajęć edukacyjnych.

1c.   Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,  nauczycieli oraz

uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych

oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu :
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania oraz postępach w tym zakresie,
 • udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej,
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze    i jak powinien się dalej uczyć.
 1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych obejmuje :
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii,
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
 • bieżące ocenianie i ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii, a także śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej             z zachowania, według skali i w formach przyjętych w niniejszym statucie,
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 • ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce               i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia

 

 • 38.

Szczegółowe kryteria oceniania wiadomości i umiejętności przedmiotowych znajdują się w Przedmiotowym Systemie Oceniania, który jest w dokumentacji szkoły oraz  do wglądu w bibliotece szkolnej.

 

 • 39
 1. Bieżące postępy uczniów klas I-III ocenione są w skali ocen 1-6.
 2. Ocenianie bieżące oparte jest na formach werbalnych i skali ocen od 1-6.

6 – celująco

5– bardzo dobrze

4– dobrze

3– dostatecznie

2– dopuszczająco

1 – niedostatecznie

 

2a.   Ocena ze sprawdzianów opatrzona jest uzasadniającym ocenę komentarzem.

2b.  Szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych w klasach 1-3 znajdują się w Przedmiotowym systemie

oceniania.

2c. Kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie (szczegółowe kryteria znajdują się w Przedmiotowym

Systemie Oceniania):

 

Wymagania edukacyjne Elementy treści nauczania Ogólne kryteria stopni
Konieczne

(dopuszczająco)

Uczeń powinien posiadać

Wiadomości i umiejętności niezbędne do dalszego uczenia się.

Uczeń ma braki w opanowaniu podstaw programowych, które nie przekraczają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy. Wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, przy pomocy nauczyciela.
Podstawowe

(dostatecznie)

Uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności,       a nabyta wiedza i umiejętności wymagają powtórzenia                       i utrwalenia. Uczeń opanował wiadomości określone podstawą programową w danym etapie nauki. Pracuje niesystematycznie, wykonuje zadania o średnim stopniu trudności.
Rozszerzone

(dobrze)

Uczeń opanował

większy zakres wiedzy                       i umiejętności, pozwalający mu zastosować zdobyte wiadomości w sytuacjach typowych znanych z lekcji i z podręcznika.

Uczeń opanował wiadomości na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej . Rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych.
Dopełniające

(bardzo dobrze)

Uczeń opanował program nauczania na danym etapie nauki. Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania na danym etapie nauki. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami. Potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych                 i problemów w nowych sytuacjach.
Wykraczające

(celująco)

Uczeń opanował wiadomości           i umiejętności w stopniu wykraczającym poza wymagania programowe.

Jego osiągnięcia wynikają           z indywidualnych zainteresowań i stanowią efekt samodzielnej pracy ucznia.

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania danego etapu nauki. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami                         w rozwiązywaniu problemów teoretycznych                     i praktycznych.

 

 1. Istnieje możliwość przydzielania ocen połówkowych, które w dzienniku opisuje się symbolem „+”, „-„.
 2. Pod koniec I półrocza rodzice dziecka otrzymują ocenę opisową w której wyszczególnione są : zachowanie  i osiągnięcia dydaktyczne dziecka z określeniem stopnia ich opanowania.
 3. Uczniowie otrzymują ocenę roczną w formie opisowej. Uwzględnia ona poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane                               z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 4. Rodzice uczniów klas I-III uzyskują informacje o postępach dziecka w nauce i zachowaniu w czasie zebrań klasowych i
 5. Oceny cząstkowe, okresowe i roczne z religii wyrażone są stopniem w skali przyjętej w klasach IV – VI.

 

 • 40
 1. Ocenianie w klasach IV – VI z zajęć obowiązkowych, dodatkowych i religii zarówno cząstkowe jak i klasyfikacyjne ustala się według następującej skali:

celujący            (cel) – 6

bardzo dobry    (bdb) – 5

dobry            (db) – 4

dostateczny       (dst) – 3

dopuszczający  (dps) – 2

niedostateczny  (ndst..) – 1

 1. Istnieje możliwość przydzielania ocen połówkowych, które w dzienniku opisuje się symbolem „+”, „-„.

 

 • 41

uchylony

 

 • 42

Ocenianie musi być systematyczne i planowe.

 

 • 43

Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak o jego rodziców.

 

 • 44
 1. Każda ocena winna być uzasadniona. Przy odpowiedziach ustnych komentarz ustny, przy zadaniach klasowych komentarz pisemny.

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie :

 

Wymagania (ocena) Elementy treści nauczania Ogólne kryteria stopni
K
Konieczne
(dopuszczająca)
Niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu (dziedziny edukacji);

Potrzebne w życiu

Uczeń ma braki w opanowaniu podstaw programowych, które nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
Uczeń rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne                          o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela.
P
Podstawowe
(dostateczna)
Najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu;
Łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego;
O niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne;
Często powtarzające się w programie nauczania;
Dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
Określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych;
Głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości
Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową w danym etapie nauki,

Uczeń rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne                     o średnim stopniu trudności, pracuje niesystematycznie.

R
Rozszerzające
(dobra)
Istotne w strukturze przedmiotu;
Bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych;
Przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu  i innych przedmiotów szkolnych;
Użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności;
O zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych;
Wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i z podręcznika
Uczeń nie opanował w pełni wiadomości określonych programem w danym etapie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej;

Uczeń poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, czynnie uczestniczy w lekcji.

D
Dopełniające
(bardzo dobra)
Złożone, trudne, ważne do opanowania;

Wymagające z korzystania z różnych źródeł;

Umożliwiające rozwiązywanie problemów;

Pośrednio użyteczne w życiu szkolnym;

Pełne opanowanie treści programu nauczania

Uczeń opanował pełny zakres wiedzy                  i umiejętności określonych programem nauczania w danym etapie;
Uczeń sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami , samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w nowych sytuacjachDobrowolnie podejmuje i samodzielnie .wykonuje zadania.

Wyróżnia się aktywnością w klasie.

W
Wykraczające
(celująca)
Stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia;

Wynikające z indywidualnych zainteresowań;

Zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych

Uczeń posiada wiedzę i umiejętności, które umożliwiają samodzielnie i twórczo rozwijać własne uzdolnienia;
Uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania dla danego etapu  oraz wykraczające poza ten program, proponuje rozwiązania nietypowe.   Uczeń osiąga sukcesy w konkursach, zawodach na szczeblu miejskim, wojewódzkim albo krajowym.

 

 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje  uczeń, który nie spełnia wymagań nawet na ocenę  dopuszczającą, którego wiadomości i umiejętności nie dają szans na sukces w dalszych etapach kształcenia, który nie skorzystał                  z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności.

 

 • 45
 1. uchylony
 2. uchylony
 3. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego są obowiązani do poinformowania uczniów oraz ich rodziców o :
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

 • 46
 1. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości ucznia.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości ucznia:
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym opracowanym w szkole,
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,
 • posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inna opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,               w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii,
 • nieposiadającego orzeczenia lub opinii w wymienionych w pkt. 1)-3), który objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli specjalistów, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 1. uchylony

 

 • 47

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i zajęć technicznych brany jest pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki  tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

 • 48
 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach z wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez  lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ”zwolniony”, „zwolniona”.

 

 • 49

uchylony

 

 • 50

Uczeń może poprawić  stopień niedostateczny ze wskazaniem  przez nauczyciela materiału do poprawy i ze wskazaniem terminu.

 

 • 51

Braki wynikające z absencji uczeń jest zobowiązany uzupełnić w terminie wskazanym przez nauczyciela.

 

 • 52

uchylony

 

 • 53
 1. Formy oceniania i sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia :
 • aktywność na lekcji,
 • odpytywanie ustne – w zależności od przedmiotu,
 • kartkówka – z 1 do 3 lekcji ,
 • zapowiedziane sprawdziany i testy działowe ,
 • zapowiedziane zadania klasowe z języka polskiego, matematyki,
 • testy badające osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 • zadania domowe pisemne i ustne,
 1. Częstotliwość kontroli wiedzy i umiejętności :
 • aktywność – na bieżąco,
 • kartkówki systematycznie,
 • zadania klasowe i sprawdziany – łącznie do 3 różnych przedmiotów w  jednym tygodniu, lecz nie więcej niż 1 w ciągu dnia.
 1. Aby uniknąć skumulowania się testów i sprawdzianów w jednym dniu, nauczyciele winni je zapowiedzieć z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisać do dziennika lekcyjnego w dniu  w dniu, w którym mają się odbyć.
 2. Każdą pracę pisemną z uzasadnieniem oceny należy uczniowi dać do wglądu, ocenę wpisać dziennika lekcyjnego.
 3. Nauczyciel każdego przedmiotu jest zobowiązany do poprawy w pracach pisemnych błędów
 4. Prace pisemne pozostają w dokumentacji nauczyciela do końca roku.
 5. Uchylony
 6. Prace klasowe winny być poprawione przez nauczyciela w terminie do 3 tygodni i omówione na lekcji, zaś pozostałe formy sprawdzające wiedzę i umiejętności ucznia w terminie 2 tygodniowym.

 

 • 54
 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców  (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po konsultacji z pracownikami szkoły, uczniami klasy i samym
 3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
 • dbałość o honor i tradycje szkoły
 • dbałość o piękno mowy ojczystej
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
 • okazywanie szacunku innym osobom
 1. Wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować rodziców o zachowaniu dziecka w okresie spotkań indywidualnych i klasowych.
 2. uchylony

 

 

 

 • 55

Ocenianie zachowania w klasach I-III

 1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
 2. Ustalając ocenę opisową wychowawca klasy posługuje się następującymi określeniami:

wzorowe – wz

bardzo dobre – bdb

dobre – db

poprawne – pop

nieodpowiednie – ndp

 1. Uczeń, który ma wzorową ocenę z zachowania:
 • przestrzega wszystkich postanowień Statutu szkoły i obowiązujących regulaminów,
 • uzyskuje w nauce wyniki maksymalne do swoich możliwości intelektualnych,
 • podporządkowuje się poleceniom dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • nie opuszcza i nie spóźnia się na zajęcia dydaktyczne bez usprawiedliwienia,
 • przychodzi odświętnie ubrany w dniach określonych w regulaminie szkoły, zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu,( stosowny do okoliczności strój, uczesanie),
 • dba o estetykę i czystość wokół siebie,
 • zawsze właściwie zachowuje się na lekcjach i przerwach,
 • szanuje własność osobistą i społeczną,
 • chętnie udziela pomocy kolegom,
 • jest aktywny w czasie zajęć,
 • przychodzi do szkoły przygotowany,
 • jest samodzielny w myśleniu i działaniu,
 • kończy  rozpoczętą pracę,
 • estetycznie i starannie wykonuje prace szkolne i domowe,
 • chętnie podejmuje dodatkowe zadania na rzecz klasy i szkoły(np.: konkursy, akademie),
 • właściwie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych : śpiewa hymn w postawie na baczność, szanuje symbole narodowe,
 • godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz (podczas wycieczek, wyjść, konkursów itp.),
 • dba o zdrowie,
 • dba o środowisko (aktywnie angażuje się w zbiórki surowców wtórnych, dba o ład i porządek, dba o przybory i przyrządy własne i szkolne),
 • jego postępowanie w stosunku do innych nie budzi zastrzeżeń i jest pozytywnym wzorem do naśladowania w klasie i szkole.
 1. Uczeń, który ma bardzo dobrą ocenę z zachowania:
 • przestrzega wszystkich postanowień Statutu szkoły i obowiązujących regulaminów,
 • uzyskuje w nauce wyniki maksymalne do swoich możliwości,
 • podporządkowuje się poleceniom dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • nie opuszcza i nie spóźnia się na zajęcia dydaktyczne bez usprawiedliwienia,
 • przychodzi odświętnie ubrany w dniach określonych w regulaminie szkoły, zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu,( stosowny do okoliczności strój, uczesanie),
 • dba o estetykę i czystość wokół siebie,
 • właściwie zachowuje się na lekcjach i przerwach,
 • szanuje własność osobistą i społeczną,
 • chętnie udziela pomocy kolegom,
 • jest aktywny w czasie zajęć,
 • przychodzi do szkoły przygotowany,
 • kończy rozpoczętą pracę,
 • estetycznie i starannie wykonuje prace szkolne i domowe,
 • podejmuje dodatkowe zadania na rzecz klasy i szkoły(np.: konkursy, akademie),
 • właściwie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych : śpiewa hymn w postawie na baczność, szanuje symbole narodowe,
 • godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz (podczas wycieczek, wyjść, konkursów itp.),
 • dba o zdrowie,
 • dba o środowisko ( angażuje się w zbiórki surowców wtórnych, dba o ład i porządek, dba o przybory             i przyrządy własne i szkolne),
 • jego postępowanie w stosunku do innych nie budzi zastrzeżeń i jest pozytywnym wzorem do

naśladowania w klasie i szkole.

 1. Uczeń, który ma dobrą ocenę z zachowania::
 • przestrzega wszystkich postanowień Statutu szkoły i obowiązujących regulaminów,
 • osiąga wyniki w nauce adekwatne do swoich możliwości,
 • podporządkowuje się poleceniom dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • uczęszcza regularnie na zajęcia, nieusprawiedliwiona absencja zdarza mu się rzadko,
 • dba o estetykę i czystość wokół siebie,
 • właściwie zachowuje się na lekcjach i przerwach,
 • szanuje własność osobistą i społeczną,
 • chętnie udziela pomocy kolegom,
 • uczestniczy w zajęciach zgodnie ze swoimi umiejętnościami,
 • przychodzi do szkoły przygotowany,
 • kończy rozpoczętą pracę,
 • estetycznie i starannie wykonuje prace szkolne i domowe,
 • podejmuje dodatkowe zadania na rzecz klasy i szkoły(np.: konkursy, akademie),
 • uczestniczy w uroczystościach szkolnych, zachowuje się właściwie podczas występu kolegów  i śpiewania hymnu,
 • godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz (podczas wycieczek, wyjść, konkursów itp.),
 • jego strój jest schludny,
 • dba o zdrowie,
 • dba o środowisko ( angażuje się w zbiórki surowców wtórnych, dba o ład i porządek, dba o przybory  i przyrządy własne i szkolne),
 • jego postępowanie w stosunku do innych nie budzi zastrzeżeń i jest pozytywnym wzorem do naśladowania w klasie i szkole.
 1. Uczeń, który ma poprawną ocenę z zachowania:
 • czasem nie stosuje się do postanowień Statutu szkoły i obowiązujących regulaminów,
 • zdarza mu się sporadycznie lekceważyć polecenia  dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • uczęszcza regularnie na zajęcia, nieusprawiedliwiona absencja zdarza mu się rzadko,
 • nie zawsze dba  o estetykę i czystość wokół siebie,
 • czasem niewłaściwie zachowuje się na lekcjach (wstaje, spaceruje, prowokuje innych) i podczas przerw,
 • zwykle szanuje własność osobistą i społeczną,
 • zazwyczaj uczestniczy w zajęciach zgodnie ze swoimi umiejętnościami,
 • czasami przychodzi do szkoły nie przygotowany,
 • nie zawsze kończy  rozpoczętą   pracę,
 • czasem niestarannie wykonuje prace szkolne i domowe,
 • rzadko podejmuje dodatkowe zadania na rzecz klasy i szkoły(np.: konkursy, akademie),
 • zazwyczaj uczestniczy w uroczystościach szkolnych, zachowuje się dosyć właściwie podczas występu kolegów i śpiewania hymnu,
 • stara się godnie reprezentować szkołę na zewnątrz (podczas wycieczek, wyjść, konkursów itp.),
 • jego strój jest zazwyczaj schludny,
 • stara się dbać o zdrowie,
 • dba o środowisko (w miarę aktywnie angażuje się w zbiórki surowców wtórnych, zazwyczaj dba o ład  i porządek, o przybory i przyrządy własne i szkolne),
 • jego postępowanie w stosunku do innych raczej nie budzi zastrzeżeń i stara się być pozytywnym wzorem do naśladowania w klasie i szkole,
 • po wystąpieniu niewłaściwego zachowania uczeń wyraża skruchę i stara się poprawić
 1. Uczeń, który ma nieodpowiednią ocenę z zachowania:
 • często nie stosuje się do postanowień Statutu szkoły i obowiązujących regulaminów,
 • lekceważy polecenia dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły, jest obojętny na uwagi,
 • uczęszcza na zajęcia, ale zdarzają mu się godziny nieusprawiedliwione
 • nie dba o estetykę i czystość wokół siebie,
 • niewłaściwie zachowuje się na lekcjach (wstaje, spaceruje, prowokuje innych) i podczas przerw,
 • nie szanuje własność osobistą i społeczną,
 • nie uczestniczy w zajęciach zgodnie ze swoimi umiejętnościami,
 • przychodzi do szkoły nie przygotowany,
 • nie kończy rozpoczętej  pracy,
 • niestarannie wykonuje prace szkolne i domowe,
 • nie podejmuje dodatkowych zadań na rzecz klasy i szkoły(np.: konkursy, akademie),
 • przeszkadza podczas uroczystości szkolnych, zapomina o właściwej postawie wobec symboli narodowych,
 • swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia swojego i innych (wychodzenie poza teren klasy i szkoły podczas przerwy lub lekcji),
 • świadomie dewastuje mienie społeczne i własne, wymusza na innych podobne zachowanie,
 • nie dba o zdrowie,
 • nie dba o środowisko (niszczy podręczniki, zeszyty, przybory i przyrządy własne oraz szkolne, nie angażuje się w zbiórki surowców wtórnych),
 • jego postępowanie często budzi zastrzeżenia, a zastosowane sankcje nie przynoszą poprawy.

 

 

 • 56

Ocenianie zachowania w klasach IV-VI

Ocena z zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów stopnia respektowania przez danego ucznia postawy wobec obowiązków szkolnych, zaangażowania życie klasy i szkoły oraz kultury osobistej.

 

 • 57
 1. Ocenę z zachowania półroczną i roczną ustala się według skali:

wzorowe – wz

bardzo  dobre – bdb

dobre – db

poprawne – pop

nieodpowiednie – ndp

naganne – ng

 1. Chcąc uzyskać ocenę wzorową uczeń powinien:
 • wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia Statutu szkoły i obowiązujących regulaminów,
 • wzorowo wykonuje obowiązki wynikające z życia klasy i szkoły:
 1. uzyskał w nauce wyniki maksymalne do swoich możliwości intelektualnych,
 2. nie opuszcza i nie spóźnia się na zajęcia dydaktyczne bez usprawiedliwienia,
 3. zawsze jest przygotowany do zajęć,
 4. bierze aktywny udział w zajęciach w pełni wykorzystując swoje możliwości i uzdolnienia,
 5. bierze aktywny udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz różnych imprezach

szkolnych i pozaszkolnych,

 1. uczestniczy aktywnie w uroczystościach szkolnych, angażuje się w ich przygotowanie;
 • właściwie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych : śpiewa hymn w postawie na baczność, szanuje symbole narodowe,
 • godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz (podczas wycieczek, wyjść, konkursów itp.),
 • przychodzi odświętnie ubrany w dniach określonych w regulaminie szkoły, zawsze dba o higienę

osobistą i estetykę własnego wyglądu,( stosowny do okoliczności strój, uczesanie),

 • zawsze szanuje pracę innych, kulturalnie i taktownie wyraża swoją opinię, grzecznie zwraca się do kolegów, pracowników szkoły oraz innych osób, nigdy nie używa wulgaryzmów,
 • zawsze właściwie zachowuje się na lekcjach i przerwach,
 • nigdy nie łamie zasad bezpieczeństwa, reaguje na upomnienia nauczycieli,
 • dba o zdrowie oraz propaguje zdrowy styl życia,
 • dba o środowisko (aktywnie angażuje się w zbiórki surowców wtórnych, dba o ład i porządek, dba o przybory i przyrządy własne i szkolne),
 • wykazują szczególną inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz szkoły i środowiska,
 • jego postępowanie w stosunku do innych nie budzi zastrzeżeń i jest pozytywnym wzorem do        naśladowania w klasie i szkole,
 • ma odwagę przyznać się do błędu i naprawia go.
 1. Chcąc uzyskać ocenę bardzo dobrą uczeń powinien:
 • wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia Statutu szkoły i obowiązujących regulaminów,
 • angażuje się w wykonywanie obowiązków wynikających z życia klasy i szkoły:
 1. uzyskuje w nauce wyniki maksymalne do swoich możliwości,
 2. nie opuszcza zajęć dydaktycznych bez usprawiedliwienia,
 3. nie spóźnia się na lekcje,
 4. starannie przygotowuje się do lekcji,
 5. bierze aktywny udział w zajęciach lekcyjnych,
 6. reprezentuje szkołę w konkursach i olimpiadach,
 7. uczestniczy aktywnie w uroczystościach szkolnych, angażuje się w ich przygotowanie;
 • właściwie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych: śpiewa hymn w postawie na baczność, szanuje symbole narodowe,
 • godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz (podczas wycieczek, wyjść, konkursów itp.),
 • przychodzi odświętnie ubrany w dniach określonych w regulaminie szkoły, dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu ( stosowny do okoliczności strój, uczesanie),
 • zawsze szanuje pracę innych, kulturalnie i taktownie wyraża swoją opinię, grzecznie zwraca się do kolegów, pracowników szkoły oraz innych osób, nigdy nie używa wulgaryzmów,
 • nie łamie zasad bezpieczeństwa, reaguje na upomnienia nauczycieli,
 • właściwie zachowuje się na lekcjach i przerwach,
 • dba o zdrowie,
 • dba o środowisko ( angażuje się w zbiórki surowców wtórnych, dba o ład i porządek, dba o przybory i przyrządy własne i szkolne),
 • bierze udział w wybranych pracach/akcjach na rzecz szkoły i środowiska.
 1. Chcąc uzyskać ocenę dobrą uczeń powinien :
 • przestrzega wszystkich postanowień Statutu szkoły i obowiązujących regulaminów,
 • wykonuje obowiązki wynikające z życia klasy i szkoły:
 1. osiąga wyniki w nauce adekwatne do swoich możliwości,
 2. uczęszcza regularnie na zajęcia, nieusprawiedliwiona absencja zdarza mu się rzadko,
 3. nie ucieka z lekcji,
 4. przygotowuje się do zajęć lekcyjnych,
 5. uczestniczy w zajęciach zgodnie ze swoimi umiejętnościami,
 6. stosuje się do zasad współżycia w grupie,
 7. dba o mienie osobiste i społeczne;
 • uczestniczy w uroczystościach szkolnych, zachowuje się właściwie podczas występu kolegów i śpiewania hymnu,
 • szanuje pracę innych, zawsze kulturalnie zwraca się do kolegów i osób dorosłych w szkole i środowisku, jego postępowanie w stosunku do innych nie budzi zastrzeżeń,
 • nie łamie zasad bezpieczeństwa, reaguje na upomnienia nauczycieli,
 • właściwie zachowuje się na lekcjach i przerwach,
 • nie odmawia wykonania przydzielonych mu zadań,
 • jego strój jest schludny,
 • dba o zdrowie,
 • dba o środowisko ( angażuje się w zbiórki surowców wtórnych, dba o ład i porządek, dba o przybory                i przyrządy własne i szkolne).
 1. Zachowanie poprawne – uczeń :
 • nie zawsze stosuje się do postanowień Statutu szkoły i obowiązujących regulaminów,
 • osiąga wyniki przeciętne do swoich możliwości intelektualnych:
 1. zdarza się, że nie wypełnia obowiązków wynikających z życia klasy i szkoły,
 2. uczeń uczęszcza na zajęcia, ale zdarzają mu się spóźnienia,
 3. bywa nieprzygotowany do lekcji,
 4. uczestniczy w zajęciach w miarę swoich możliwości;
 • nie łamie zasad bezpieczeństwa,
 • właściwie zachowuje się na lekcjach i przerwach,
 • dba o zdrowie,
 • dba o środowisko (angażuje się w zbiórki surowców wtórnych),
 • nie zawsze dba o mienie osobiste i społeczne,
 • nie zawsze dostosowuje się do zasad współżycia w grupie, ale stara się o poprawę swego wizerunku i zachowania,
 • uczestniczy w uroczystościach szkolnych, zachowuje się właściwie podczas występu kolegów

i śpiewania hymnu,

 • jego strój jest schludny,
 • nie zawsze szanuje pracę innych oraz nie zawsze kulturalnie zwraca się do kolegów i osób dorosłych              w szkole i środowisku. Zdarza się, że jego postępowanie w stosunku do innych   budzi zastrzeżenia,
 • po zastosowaniu środków zaradczych w sytuacji niewłaściwego zachowania zmienia swoją postawę.
 1. Zachowanie nieodpowiednie  – uczeń :
 • często nie stosuje się do postanowień Statutu szkoły i obowiązujących regulaminów,
 • często nie wypełnia obowiązków wynikających z życia klasy i szkoły,
 • uczęszcza na zajęcia, ale zdarzają mu się godziny nieusprawiedliwione,
 • często spóźnia się na zajęcia,
 • często jest nieprzygotowany do lekcji,
 • niewłaściwie zachowuje się na lekcjach (wstaje, spaceruje, prowokuje innych) i podczas przerw,
 • odmawia podporządkowaniu się poleceniom nauczyciela, jest obojętny na uwagi,
 • często nie szanuje pracy innych, głośno i nietaktownie zachowuje się w szkole i poza szkołą, w miejscach publicznych,
 • zdarza mu się użyć wulgaryzmów,
 • przeszkadza podczas uroczystości szkolnych, zapomina o właściwej postawie wobec symboli narodowych,
 • nie dba o mienie osobiste i społeczne,
 • rzadko stosuje się do zasad panujących w grupie,
 • często łamie zasady bezpieczeństwa,
 • nie dba o zdrowie,
 • nie dba  o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu, często nie przestrzega zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły i w czasie zajęć poza szkołą,
 • nie dba o środowisko (niszczy podręczniki, zeszyty, przybory i przyrządy własne oraz szkolne, nie angażuje się w zbiórki surowców wtórnych),
 • jego postępowanie często budzi zastrzeżenia.
 1. Zachowanie naganne – uczeń:
 • celowo, świadomie nie przestrzega postanowień Statutu szkoły i obowiązujących regulaminów,
 • odmawia wypełniania obowiązków wynikających z życia klasy i szkoły,
 • notorycznie opuszcza zajęcia lekcyjne, nie realizuje obowiązku szkolnego, ucieka z lekcji,
 • nigdy nie przygotowuje się do lekcji,
 • celowo i nieustannie utrudnia prowadzenie zajęć,
 • notorycznie odmawia podporządkowaniu się poleceniom nauczyciela,
 • celowo, świadomie, z premedytacją łamie wyznaczone zasady , swoim strojem, wyglądem obraża uczucia innych (obraźliwe, prowokacyjne, wulgarne nadruki ),
 • nie podejmuje prac społecznych,
 • świadomie dewastuje mienie społeczne i własne, wymusza na innych podobne zachowanie,
 • prowokuje innych do złych zachowań: niszczenia mienia, bójek, poniżania, przeszkadzania w lekcji itp.
 • nie stosuje się do zasad panujących w grupie,
 • notorycznie łamie zasady bezpieczeństwa, nie reaguje na upomnienia i uwagi, przejawia agresję słowna  i fizyczną,
 • nie dba o zdrowie,
 • swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia swojego i innych (wychodzenie poza teren klasy i szkoły podczas przerwy lub lekcji),
 • nie dba o środowisko (niszczy podręczniki, zeszyty, przybory i przyrządy własne oraz szkolne, nie angażuje się w zbiórki surowców wtórnych),
 • notorycznie nie szanuje pracy innych i niekulturalnie, wulgarnie zwraca się do kolegów i osób dorosłych w szkole i środowisku,
 • zastosowane sankcje nie przynoszą poprawy.
 1. W przypadku kradzieży, wymuszenia, pobicia, przemocy fizycznej lub psychicznej, wandalizmu, picia alkoholu, drastycznego naruszenia norm obyczajowych, można ocenić zachowanie ucznia jako nieodpowiednie lub naganne mimo, że był pod innymi względami wzorowy
 2. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję lub ukończenie szkoły.
 3. Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie zna podstawie orzeczenia                 o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego  nauczania lub opinii  poradni  psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. uchylony

 

Rozdział 10

Klasyfikacja

 

 • 58
 1. Uczeń podlega klasyfikacji:
 • śródrocznej i rocznej,
 • końcowej.
 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku po zakończeniu I półrocza nauki.

2a.   Ocena klasyfikacyjna śródroczna w klasach I-III przedstawiona jest w formie karty oceny:

 • karta zawiera zakresy wiedzy i umiejętności,
 • karta oceny wypełniana jest w dwóch egzemplarzach – jeden pozostaje w dokumentacji szkoły, drugi otrzymują rodzice (prawni opiekunowie) dziecka.
 1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć                  i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I-III szkoły podstawowej w przypadku:
 • obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć,
 • dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
 1. Na klasyfikację końcową składają się:
 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej,
 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych,
 • roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 

 • 59
 1. Przed rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczycie są zobowiązani na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym poinformować w formie pisemnej ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach z zachowania i wszystkich stopniach z przedmiotów nauczania. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z propozycjami ocen, co potwierdzają własnoręcznym podpisem.
 • uchylony,

1a.   W przypadku dwukrotnego niestawienia się rodzica na zaproszenie nauczyciela, rodzic wzywany jest do

szkoły listem poleconym. Brak odpowiedzi ze strony rodzica uważa się w tej sytuacji za skuteczne

powiadomienie. Za datę powiadomienia rodzica uważa się datę próby pierwszego kontaktu.

 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,a ocenę z zachowania wychowawcy klas po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
 2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
 3. Oceny klasyfikacyjne z religii nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.
 4. Ocena półroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

 

 • 60
 1. Ustala się ilość ocen cząstkowych w każdym półroczu umożliwiających wystawienie oceny półrocznej i rocznej:
 • dla przedmiotów w wymiarze 1 godz. tygodniowo – minimum 3 oceny,
 • dla przedmiotów w wymiarze 2 godz. tygodniowo – minimum 4 oceny,
 • dla przedmiotów w wymiarze ponad 2 godz. tygodniowo –minimum 6 ocen.
 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna i półroczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
 2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

    

 • 61

uchylony

 

 • 62
 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu   nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności zgłoszony do Dyrektora szkoły do dnia  konferencji klasyfikacyjnej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 • realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,
 • spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 1. Uchylony
 2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala z uczniem i jego rodzicami Dyrektor szkoły. Uczeń,  który                   z przyczyn  usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 1. W egzaminie mogą uczestniczyć – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia (prawni opiekunowie).
 2. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator. Stopień trudności pytań musi być różny i odpowiadać kryteriom ocen.
 3. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego oraz zajęć artystycznych, technicznych i komputerowych ma przede wszystkim formę zadań
 5. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego nauczyciele przeprowadzający egzamin ustalają  stopień.

13a. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności :
 • imiona i nazwiska nauczycieli biorących udział w egzaminie,
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego,
 • zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
 • wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny,
 • do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „nieklasyfikowany”, „nieklasyfikowana”.

 

 • 63
 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu  ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która :
 • w przypadku rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną, ocenę klasyfikacyjna z danych zajęć edukacyjnych,
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. Sprawdzian o którym mowa w ust.2 pkt 1 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń o których mowa w ust.1.Termin sprawdzianu  uzgadnia się  z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 2. W skład komisji egzaminu sprawdzającego wchodzą :
 • w przypadku rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych :
 1. dyrektor szkoły albo jego zastępca – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania :
 1. dyrektor szkoły albo jego zastępca – jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca klasy,
 3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 4. pedagog,
 5. psycholog,
 6. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
 7. przedstawiciel Rady Rodziców.
 8. Nauczyciel prowadzący zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie  nauczyciela zatrudnionego           w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
 9. Ustalona przez komisję roczna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona  w  wyniku egzaminu poprawkowego.
 10. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • w przypadku rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych :
 1. skład komisji,
 2. termin sprawdzianu,
 3. zadania (pytania) sprawdzające,
 4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 1. skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3. wynik głosowania,
 4. ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.
 5. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 6. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzła informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
 8. Przepisy ust.1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 2-6, jest ostateczna.

 

 • 64
 1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkol­nym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu  klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek ro­dziców ucznia po zasięgnięciu opinii  wychowawcy oddziału.
 3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w  jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych          w programie nau­czania dwóch klas.
 4. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

4a.  Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć

edukacyjnych  średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia

edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną  ocenę klasyfikacyjną, nawet gdy tytuł laureata konkursów o których mowa uzyskało po ustaleniu  rocznej oceny klasyfikacyjnej.

 

 • 65
 1. Uczeń kończy szkołę podstawową :
 • jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem w § 64 ust.5 uzyskał  oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
 1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen 4,75 oraz co najmniej  bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

 • 66
 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 4. Uchylony
 5. Dyrektor szkoły wyznacza do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych termin egzaminu poprawkowego  w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą :
 • dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący zajęcia – jako egzaminujący,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
 1. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracach komisji w szczególnie uzasadnionych przypadkach.          W takiej sytuacji Dyrektor szkoły powołuje na to miejsce innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,  z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje          w porozumieniu z Dyrektorem tej  szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół który zawiera:
 • skład komisji,
 • termin egzaminu,
 • pytania egzaminacyjne,
 • wyniki egzaminów,
 • ocenę.
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym   przez Dyrektora szkoły, nie później niż do 15 września.
 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.
 4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu kształcenia promować warunkowo ucznia, który nie zdał egzaminu  poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem,  że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

 

Rozdział 11

 

 • 67

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki.
 2. Za zgodą organu prowadzącego, Dyrektor szkoły, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust 1 , określają odrębne przepisy.
 4. Zakres zadań pracowników których mowa w ust 1 określają § 68 – 70, 72 – 77.
 5. Indywidualny zakres zadań i odpowiedzialności dla zatrudnionych pracowników szkoły ustala i opracowuje Dyrektor szkoły. Znajduje on się w teczkach akt  osobowych pracowników.
 6. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Pracy, Statutu Szkoły oraz wszystkich wewnątrzszkolnych regulaminów i zarządzeń przełożonych.

 

 • 68
 1. W szkole może być ustanowione stanowisko wicedyrektora.
 2. Obowiązki i prawa wicedyrektora:
 • koordynuje prace związane z opracowaniem projektów dokumentów programowo – organizacyjnych szkoły,
 • prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym, dba o właściwą dyscyplinę pracy nauczycieli,
 • ma prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń pracownikom szkoły,
 • zastępuje Dyrektora podczas jego nieobecności,
 • przeciwdziała patologiom niedostosowaniu społecznemu, demoralizacji, przemocy przez osobiste działania, współpracę z pedagogiem, psychologiem i wychowawcami klas,
 • dba o bezpieczeństwo uczniów.

 

 • 69
 1. Do zadań nauczycieli należy:
 • efektywna realizacja przyjętego programu nauczania, stałe podnoszenie jakości kształcenia w obrębie prowadzonych zajęć edukacyjnych zgodnie z przyjętym w szkole Programem   Wychowawczym szkoły          i szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania,
 • sporządzanie planu dydaktycznego z nauczanych zajęć edukacyjnych dla każdego oddziału i przedstawienie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły najpóźniej do 10 września każdego roku szkolnego w formie uzgodnionej na początku roku szkolnego,
 • rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych,
 • opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z nauczanych zajęć edukacyjnych i przedstawienie go Dyrektorowi szkoły najpóźniej do 10 września,
 • każdego roku szkolnego, dokonywanie nowelizacji systemu oceniania i dostosowywanie go do aktualnych przepisów prawa, ścisłe stosowanie zasad oceniania kryterialnego, zachowanie bezstronności                          i obiektywizmu w ocenie ucznia,
 • częsta ocena wiadomości i umiejętności ucznia,
 • informowanie uczniów i ich rodziców o ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych uzyskiwanych przez uczniów, o postępach w nauce, osiągnięciach lub trudnościach  w nauce  i niepowodzeniach szkolnych,
 • tworzenie warunków do aktywnego udziału uczniów w procesie dydaktyczno – wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania,
 • kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej,
 • indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce,
 • dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia, realizacja indywidualnych zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
 • bieżące informowanie uczniów o uzyskanych ocenach cząstkowych oraz śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych,
 • udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowywaniu się do egzaminów, konkursów przedmiotowych i  pozaprzedmiotowych,
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
 • kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły, rodziny, środowiska lokalnego, kraju,
 • upowszechnianie demokracji i samorządności jako metody wychowawczej,
 • dbałość o powierzony sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania danego przedmiotu, estetykę i wystrój,
 • sprawdzanie na początku każdych zajęć edukacyjnych obecności uczniów i odnotowywanie nieobecności,
 • rzetelne, terminowe, systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji procesu dydaktycznego  i opiekuńczo – wychowawczego, zgodnie z obowiązującą procedurą,
 • aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, wychowawczych i problemowych,
 • doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, doskonalenie i unowocześnianie własnego warsztatu pracy,
 • aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz podejmowanie zewnętrznych form doskonalenia zawodowego,
 • zapewnienie pełnej opieki uczniom podczas zajęć edukacyjnych obowiązkowych, dodatkowych  i nadobowiązkowych, imprez szkolnych i środowiskowych, wycieczek, wyjazdów i przestrzeganie przepisów BHP,
 • rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych – zgodnie z zasadami określonymi                   w Regulaminie pełnienia dyżurów nauczycielskich,
 • prowadzenie zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
 1. Nauczyciel ma prawo do:
 • poszanowania swej godności osobistej i dobrego imienia ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej zgodnie z artykułem 63 Karty Nauczyciela,
 • swobodnego wyrażania opinii i zdania w sposób nie naruszający godności innych,
 • pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach,
 • korzystania pomocy – w procesie dydaktycznym i wychowawczym – dyrekcji, pedagoga szkolnego, instytucji wspierających szkołę oraz rodziców,
 • nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,

5a)  nauczyciel przedstawia Dyrektorowi szkoły program nauczania, który Dyrektor  szkoły,   po zasięgnięciu

opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole,

 • ustalania i wystawiania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego systemy oceniania,
 • doboru treści programowych w przypadku prowadzenia koła zainteresowań lub innych zajęć pozalekcyjnych,
 • współdecydowania o ocenie zachowania ucznia,
 • zwracania uwagi uczniom zachowującym się niewłaściwie w danej sytuacji,
 • ingerencji w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu innej osoby,
 • wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,
 • odmówienia konsultacji z rodzicem ucznia w trakcie prowadzenia zajęć i pełnienia dyżuru w czasie przerw,
 • składania skarg i wniosków zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą,
 • czynnego uczestniczenia w opiniowaniu spraw dotyczących pracy szkoły.
 1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły, za :
 • poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w obrębie realizowanych zajęć edukacyjnych,
 • stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu środków dydaktycznych,
 • skutki braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, wyjazdów, wycieczek, dyżurów na przerwach międzylekcyjnych,
 • zniszczenie lub stratę powierzonych mu elementów majątku szkolnego wynikające z nieporządku, braku nadzoru lub zabezpieczenia,
 • uchybienia przeciwko porządkowi pracy,
 • uchybienia godności zawodu nauczyciela,
 • nie wypełnianie powierzonych mu obowiązków;
 1. Bezpośredni nadzór nad pracą nauczycieli sprawuje Dyrektor i Wicedyrektorzy  szkoły.

 

 • 70
 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespoły przedmiotowe oraz inne zespoły programowo – zadaniowe. Rodzaje zespołów  i  ich skład  osobowy określa  Rada  Pedagogiczna  na  posiedzeniu  plenarnym  przed   rozpoczęciem roku
 2. Zadaniami zespołu przedmiotowego są:
 • wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji,
 • opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć,
 • opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych,
 • współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
 • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
 1. Zadaniami klasowych zespołów nauczycielskich są :
 • dobór i modyfikowanie zestawów programów dla danego oddziału,
 • planowanie i ewaluacja ścieżek edukacyjnych w danym oddziale,
 • usprawnianie wewnątrzszkolnego systemu nauczania, programu wychowawczego i profilaktyki,
 • analizowanie postępów i osiągnięć uczniów z danego oddziału,
 • ustalanie ocen klasyfikacyjnych i promocyjnych uczniom,
 • dostosowywanie programów nauczania do potrzeb edukacyjnych uczniów.
 1. Dyrektor szkoły może powoływać – w miarę potrzeb – zespół wychowawczy, którego celem jest:
 • rozwiązywanie problemów wychowawczych na prośbę Dyrektora, nauczycieli, wychowawców, rodziców,
 • pomoc materialna uczniom i ich rodzinom,
 • opracowywanie dokumentacji szkolnej związanej z organizacją opiekuńczo – wychowawczą.
 1. Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora szkoły przewodniczący (lider ); o powołanie lidera może wnioskować zespół.

 

 • 71
 1. Do zadań wychowawcy klasy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w szczególności :
 • diagnoza potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywana na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego poprzez ankietowanie uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów,
 • rozmowy diagnostyczne, wywiady, zajęcia warsztatowe,
 • poznanie osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowanie ich rozwoju psychofizycznego i pozytywnych cech charakteru,
 • systematyczna współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów – organizowanie spotkań klasowych, przeprowadzanie rozmów indywidualnych,
 • pedagogizacja, ankietowanie, diagnozowanie funkcjonowania systemu rodzinnego,
 • systematyczna współpraca z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, materialnej i socjalnej, ochrona przed skutkami demoralizacji i uzależnień,
 • podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, resocjalizacyjnych, opiekuńczych                          i wychowawczych,
 • rozpoznawanie i  eliminacja zagrożeń,
 • troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych wyników w nauce,
 • organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
 • otaczanie dodatkową opieką uczniów szczególnie uzdolnionych – wspieranie, motywowanie, umożliwianie rozwijania zdolności i zainteresowań,
 • czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem  i rozkładem pracy domowej,
 • dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą,
 • obliczenie frekwencji najpóźniej do 10 każdego miesiąca,
 • motywowanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, konkursach przedmiotowych i pozaprzedmiotowych, organizacjach szkolnych,
 • motywowanie uczniów do aktywnej działalności na rzecz klasy, szkoły i  środowiska lokalnego,
 • integrowanie zespołu klasowego, kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami opartych na życzliwości, tolerancji, współdziałaniu, koleżeństwie, przyjaźni, pomocy,
 • rozwiązywanie i eliminacja konfliktów, problemów wychowawczych,
 • wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość na terenie klasy, szkoły,
 • wywieranie wpływu na zachowanie uczniów w szkole i poza nią,
 • badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów; podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami (prawnymi opiekunami ) ucznia,
 • wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad BHP w szkole i poza nią, zgodnie z obowiązującymi regulaminami i procedurami,
 • informowanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,
 • zapoznawanie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów z zasadami zawartymi w szczegółowych warunkach i sposobach oceniania wewnątrzszkolnego, kryteriami  wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,  Statutem szkoły, Programem Wychowawczym szkoły, tematyką godzin wychowawczych,  Programem Profilaktyki, działaniami profilaktycznymi i wychowawczo –opiekuńczymi podejmowanymi w szkole, wynikami i analizą badań osiągnięć edukacyjnych,
 • wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy zgodnie z planem szkoły, zarządzeniami Dyrekcji, uchwałami Rady Pedagogicznej,
 • rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji – dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen, świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły, innej dokumentacji wymaganej w szkole, zgodnie z obowiązującą procedurą,
 • opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z  zespołem wychowawczym – Programu Wychowawczego szkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu  imprez klasowych  i szkolnych,
 • ścisła współpraca z nauczycielami w zakresie ustalania śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania – zgodnie z zasadami  zawartymi w szczegółowych warunkach i sposobach oceniania

wewnątrzszkolnego.

 1. Wychowawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji klasowej, którą określa Procedura prowadzenia dokumentacji.
 2. Wychowawca ma prawo do :
 • współdecydowania z samorządem klasowym i rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia o programie        i planie działań wychowawczo – opiekuńczych i profilaktycznych na dany rok szkolny lub na dłuższe okresy,
 • uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno – pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od Dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.
 1. Wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły za :
 • osiąganie celów wychowania w swojej klasie,
 • integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) uczniów wokół programu wychowawczego i profilaktyki klasy i szkoły,
 • poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom,
 • realizację przyjętych w szkole programów wychowawczych i profilaktycznych,
 • prawidłowość prowadzonej przez siebie dokumentacji wychowawcy klasy.
 1. Bezpośredni nadzór nad pracą wychowawców klas sprawuje Dyrektor i wicedyrektor szkoły.

 

 • 72
 1. Zadania kierownika świetlicy:
 • instruowanie  wychowawców grup i kierowanie ich pracą,
 • troska o właściwą atmosferę wśród całego personelu,
 • nadzór i kontrola nad prawidłową działalnością w zakresie gospodarki pieniężno – materialnej,
 • prowadzenie sprawozdań rachunkowych,
 • czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem wychowanków,
 • utrzymywanie ścisłego kontaktu z dyrektorem szkoły, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, w celu prawidłowego realizowania zadań,
 • kontakt z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy,
 • informowanie Rady Pedagogicznej o działalności świetlicy co najmniej dwa razy w roku.

 

 • 73
 1. Zadania wychowawcy świetlicy:
 • organizowanie pracy opiekuńczo – wychowawczej w swojej grupie, w oparciu o roczny plan pracy                 i program wychowawczy placówki uwzględniający potrzeby i oczekiwania  wychowanków,
 • rzetelne przygotowanie się i prowadzenie zajęć programowych w grupie biorąc pod uwagę różnorodność i atrakcyjność form,
 • systematyczne prowadzenie dziennika zajęć,
 • zapoznanie wychowanków z regulaminem świetlicy,
 • troska o higienę i bezpieczeństwo wychowanków,
 • systematyczne utrzymywanie kontaktów z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów i rodzicami wychowanków,
 • troska o estetyczny wygląd pomieszczeń, odpowiedzialność materialna za sprzęt, materiały i pomoce       w powierzonej grupie,
 • udział w doskonaleniu zawodowym,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika świetlicy.

 

 • 74
 1. Zadania pedagoga szkolnego:
 • rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej współpracy z wychowawcami klas oraz rodzicami i organizowanie właściwej pomocy,
 • organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów opuszczonych i zaniedbanych przy współpracy           z MOPS – Em,
 • kontroluje realizację obowiązku szkolnego oraz przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego,
 • koordynuje prace z zakresu profilaktyki wychowawczej,
 • udziela porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
 • wnioskuje o skierowanie uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do placówek opieki społecznej,
 • w uzasadnionych przypadkach ma prawo, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego oraz reprezentowania szkoły przed tym sądem oraz  współpracy z kuratorem sądowym,
 • dokonuje okresowych analiz ( dwa razy w roku ) sytuacji wychowawczej w szkole.

 

 • 75
 1. Zadania psychologa szkolnego:
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
 • przygotowanie dokumentacji diagnozowanego dziecka czy sytuacji,
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia  odpowiednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • organizowanie indywidualnej pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli; rozmowy terapeutyczne, interwencyjne, wychowawcze, pogadanki, treningi integracyjne,
 • wspieranie wychowawców klas oraz zespołów nauczycielskich w działaniach wynikających z Programu Wychowawczego i Profilaktyki szkoły, w tym prowadzenie zajęć w ramach lekcji wychowawczych,
 • prowadzenie konsultacji i zajęć warsztatowych dotyczących kształtowania właściwych postaw społecznych wśród uczniów,
 • współdziałanie z pedagogiem szkolnym, wychowawcami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, z instytucjami oraz placówkami zajmującymi się pomocą psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci i ich rodziców.

 

 • 76
 1. Zadania nauczycielabibliotekarza:
 • gromadzenie, zgodnie z potrzebami czytelników, zbiorów biblioteki, dokonując ich ewidencji oraz opracowania bibliotecznego,
 • gromadzenie czasopism popularnonaukowych i pedagogicznych,
 • udostępnianie zbiorów biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń grupowych na zajęcia lekcyjne,
 • rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych uczniów związanych  z nauką  i z indywidualnymi zainteresowaniami,
 • udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informowanie o nowych nabytkach lub książkach szczególnie wartościowych,
 • udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej,
 • przeprowadzanie analizy stanu czytelnictwa,
 • opracowywanie rocznego planu pracy biblioteki uwzględniającego wnioski nauczycieli, wychowawców          i  zespołów samokształceniowych,
 • systematyczne zabezpieczanie zbiorów,
 • dokonywanie selekcji materiałów zbędnych lub zniszczonych,
 • współuczestniczenie w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły.
 1. uchyla się
 • uchyla się
 • uchyla się

 

 

 • 77
 1. Zadania pracowników administracji i obsługi:
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówki zgodnie z zakresem czynności określonym dla danego stanowiska pracy,
 • utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez dyrekcję placówki,
 • stosowanie się do przepisów Regulaminu Pracy,
 • w ramach struktury organizacyjnej placówki tworzy się stanowisko głównej księgowej. Główna księgowa odpowiada za prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z odrębnymi przepisami. Wszelkie dokumenty związane z tym zakresem przygotowuje i wydaje główny księgowy w wyznaczonym dniu tygodnia,
 • referent jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji i spraw związanych ze stosunkiem pracy, spraw uczniów i gospodarki materiałowej,
 • woźny jest odpowiedzialny bieżące utrzymywanie czystości w szkole i wokół budynku szkoły podczas zajęć edukacyjnych, kontrolę wejścia do szkoły i prawidłowego działania wszystkich instalacji w szkole,
 • konserwator odpowiada za bieżące utrzymanie stanu technicznego instalacji i urządzeń szkolnych,

8a)   sprzątaczka zajmuje się zapewnieniem higienicznych warunków na terenie budynku szkolnego

w wyznaczonym rejonie; zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania szatni szkolnych,

 • ochroną mienia podczas dni wolnych od pracy szkoły odpowiedzialny jest pracownik powołany na stanowisko dozorcy. Z chwilą przejęcia obowiązków ma pod swoja piecza całe mienie szkoły. W okresie jesienno – zimowym do jego obowiązków należy  utrzymanie czystości i odpowiednim stanie bezpieczeństwa dojścia do szkoły. W okresie letnim dbanie o stan zieleni na wyznaczonym terenie,
 • tworzy się stanowisko kucharza, który jest odpowiedzialny za przygotowanie posiłków zgodnie                   z potrzebami środowiska,
 • w celu prawidłowego funkcjonowania bloku żywieniowego tworzy się stanowiska pomocnicze intendenta i pomocy kuchennej. Pracownik na stanowisku pomocy kuchennej wykonuje podstawowe czynności w procesie przygotowania posiłków i utrzymania czystości na terenie kuchni. Intendent zapewnia stałe dostawy środków spożywczych oraz prowadzi wszelkie czynności sprawozdawcze i księgowo – rachunkowe związane z  zakupem w/w produktów,
 • w chwilach braku obsady na poszczególnych stanowiskach pracownicy przejmują obowiązki osób nieobecnych.

 

Rozdział 12

 

 • 78

Rodzice

 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka zgodnie z odrębnymi
 2. Zgodnie z Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
 3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego zgodnie                 z własnymi przekonaniami.
 4. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły;
 • rodzice maja prawo do:
 1. zapoznania się z wymaganiami programowymi oraz kryteriami oceniania swoich dzieci, a także ze standardami egzaminacyjnymi,
 2. pozyskiwania bieżącej i okresowej informacji o ocenach swojego dziecka oraz informacji o brakach swojego dziecka w  nauce,
 3. kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami zgodnie z  obowiązującym w danym roku szkolnym harmonogramem lub po wcześniejszym uzgodnieniu rozmowy,
 4. otrzymania  pomocy psychologiczno – pedagogicznej ze strony pracowników szkoły,
 5. zapewnienia dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,
 6. zwolnienia swojego dziecka z zajęć – w uzasadnionych przypadkach – po uprzednim porozumieniu (osobiście, telefonicznie lub pisemnie) z wychowawca klasy lub nauczycielem przedmiotu,
 7. zapewnienia w szkole bezpiecznych, higienicznych warunków dla swojego dziecka,
 8. zapoznania się z podstawowymi dokumentami szkoły,
 9. wyrażania opinii dotyczącej pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli władzom oświatowym zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą zgłaszania uwag i wniosków;
 • rodzice są odpowiedzialni za realizację obowiązku szkolnego swojego dziecka. W związku z tym są zobowiązani do :
 1. zapisania dziecka do szkoły podstawowej,
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
 3. powiadamiania Dyrektora szkoły w obwodzie której dziecko mieszka o formie spełniania obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • rodzice uczniów uchylających się od obowiązku szkolnego otrzymują : pisemne upomnienie; mogą być także pociągnięci do zapłacenia grzywny;
 • nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy                           o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • inne zobowiązania rodziców :
 1. interesowanie się postępami swojego dziecka w nauce,
 2. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
 3. zapewnienie dziecku potrzebnych podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych,
 4. współpraca ze szkołą,
 5. systematyczne kontrolowanie zeszytów przedmiotowych i zeszytu korespondencji dziecka; podpisywanie ocen i uwag oraz dopilnowanie by dziecko miało odrobione zadanie domowe,
 6. dopilnowanie punktualności dziecka, kontrolowanie jego obecności w szkole oraz usprawiedliwianie jego nieobecności u wychowawcy w ciągu trzech dni od przyjścia dziecka  do szkoły,
 7. przekazywania wychowawcy ważnych informacji o stanie zdrowia dziecka oraz respektowanie wspólnych  ze szkołą ustaleń mających na celu dobro dziecka,
 8. bezzwłoczne przybycie do szkoły – na pisemne lub telefoniczne wezwanie w razie istotnych spraw dotyczących dziecka,
 9. poinformowanie wychowawcy o zauważonych w szkole lub poza nią zagrożeniach bezpieczeństwa dziecka,
 10. poniesienie kosztów celowego zniszczenia przez swoje dziecko mienia szkolnego lub własności innego ucznia.
 11. Formy współpracy szkoły z rodzicami :
 • zebrania klasowe (zgodnie z rocznym harmonogramem),
 • konsultacje indywidualne z nauczycielami,
 • lekcje otwarte,
 • organizowanie konsultacji ze specjalistami instytucji współpracującymi ze szkołą,
 • udział w imprezach szkolnych,
 • współdecydowanie w ważnych sprawach szkoły,
 • przekazywanie informacji (zeszyt korespondencji, wezwania, zawiadomienia, tablice ogłoszeń, rozmowy telefoniczne),
 • pedagogizacja rodziców.
 1. Rodzice, którzy w wielkim zaangażowaniu i poświęceniu działają dla dobra klasy lub szkoły, mogą otrzymać list pochwalny lub gratulacyjny

 

Rozdział 13

Postanowienia końcowe

 

 • 79
 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.
 3. Gospodarka finansowa placówki jest podporządkowana przepisami przewidzianymi dla prowadzenia jednostek budżetowych.

 

 

 

 

 • 80

Regulaminy określające działalność organów szkoły, nie mogą być sprzeczne z zasadami niniejszego statutu oraz             z przepisami prawa oświatowego.

 

 • 81

Organem uprawnionym do uchwalania i zatwierdzania zmian w  Statucie szkoły jest  Rada Pedagogiczna. Projekt Statutu, zmiany w Statucie wprowadzane są w formie nowelizacji. O zmianach w Statucie każdorazowo informowani są rodzice i uczniowie.

 

 • 82
 1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: pracowników, uczniów, nauczycieli i rodziców.
 2. Statut jest przechowywany w dokumentacji szkoły.
 3. Statut jest dostępny w bibliotece szkolnej, pokoju nauczycielskim i u pedagoga szkolnego oraz na stronie internetowej szkoły.

 

 • 83

Szkoła  prowadzi  i  przechowuje  dokumentacje  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami. Obieg dokumentów odbywa się zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym wykazem akt.

 

 • 84

uchylony

 

 • 85
 1. Statut szkoły może   ulec zmianie w całości lub części. Postępowanie  w sprawie zmiany Statutu wszczyna się na wniosek Rady Pedagogicznej albo Dyrektora szkoły lub Organu prowadzącego złożony do Rady Pedagogicznej. W przypadku zmiany przepisów prawnych wniosek w sprawie dostosowania Statutu do obowiązujących przepisów ustawowych składa do Rady Pedagogicznej z urzędu Dyrektor szkoły.
 2. Projekt zmian w niniejszym Statucie przygotowuje i zatwierdza Uchwałą Rada Pedagogiczna, a opiniuje Rada Rodziców.
 3. Dyrektor szkoły po nowelizacji statutu opracowuje i publikuje tekst ujednolicony statutu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Statucie ma zastosowanie Ustawa o systemie oświaty oraz przepisy wykonawcze.
 5. Statut szkoły obowiązuje wszystkich uczniów, rodziców/prawnych opiekunów uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły.

 

 

 

ZATWIERDZIŁ:

 

             

                                                  ………………………………………..

                                                                            Dyrektor szkoły 

 

 

Ruda Śląska; dnia ,…………………..   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz